05/06/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Προκήρυξη προγράμματος «Ενίσχυση επιχειρήσεων τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για υιοθέτηση συστημάτων, παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εισιτήριου»

Υποβολή αιτήσεων το διάστημα από 2/7/2019 έως και 30/9/2019

Προκηρύχθηκε από την Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ» για την επιδότηση προμήθειας και εγκατάστασης μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίων και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις σε ενιαίο κέντρο ελέγχου για κάθε ΚΤΕΛ, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 2/7-30/9/2019.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις που:

 • διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών σε ισχύ.
 • λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχείρηση εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή ΚΤΕΛ ΑΕ]
 • τηρούν τα απαιτούμενα από τον ΚΦΑΣ στοιχεία.
 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.
 • Υλοποιούν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τον Ορισμό των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 • Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013, όπως ισχύει.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, δεν έχουν ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019) και τη σχετική εγκύκλιο.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού –λιανικού εμπορίου ή μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)
 • Υποβάλλουν ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Συστήματα Έξυπνου Εισιτηρίου
 • Συστήματα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων
 • Συστήματα Τηλεματικής & Πληροφόρησης επιβατών
 • Συστήματα Ψυχαγωγίας & ενημέρωσης εντός του λεωφορείου
 • Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών


Γ. Επιλέξιμες δαπάνες:

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Εντός Οχήματος

 • Επικυρωτικά έξυπνων καρτών
 • Υπολογιστές Οχήματος
 • Συσκευές έκδοσης εισιτηρίων
 • Τηλεματικές συσκευές οχημάτων
 • Συσκευές Wi-Fi για λεωφορεία
 • Αυτόματοι Πωλητές για χρήση εντός των οχημάτων
 • Φορητές συσκευές φόρτισης έξυπνων και επικύρωσης καρτών για ελεγκτές και εισπράκτορες
 • Οθόνες Πληροφόρησης Επιβατών και δημοσιότητας δράσης
 • Κάρτες SAM με κλειδιά

2. Εκτός Οχήματος

 • Ηλεκτρονικές Πινακίδες Έξυπνων Στάσεων
 • Ηλεκτρονικοί Πίνακες πληροφόρησης σε κεντρικούς σταθμούς
 • Αυτόματοι πωλητές έκδοσης εισιτηρίων και έξυπνων καρτών
 • Συσκευές QR και αναγνώστες έξυπνων καρτών για εκδοτήρια
 • Εκτυπωτές Έξυπνων καρτών
 • Κάρτες SAM με κλειδιά

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης Εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 75% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Α/Α

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

1.

Λογισμικό Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου

Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου & Πληροφόρησης Επιβατών

Εφαρμογές Κινητού Τηλεφώνου για Πληροφόρηση Επιβατών, Αγοράς έξυπνων καρτών και εισιτηρίων

2.

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί κατ’ ελάχιστον σε 5 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) για πληροφόρηση επιβατών & έκδοση εισιτηρίων και έξυπνων καρτών. Μέγιστο κόστος ιστοσελίδας 3.000€.

3.

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας της επιχείρησης, πέραν της Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου και της Διαχείρισης Στόλου & Πληροφόρησης Επιβατών (π.χ. ERP, CRM, Λογισμικό προγραμματισμού & βελτιστοποίησης δρομολογίων, Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων)

4.

Εφαρμογές Ψυχαγωγίας & Πληροφόρησης Επιβατών εντός των Οχημάτων και Κεντρικής Διαχείρισης WI-FI εντός των οχημάτων

Το σύνολο των δαπανών της Κατηγορίας Δαπάνης Λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Έως 3.000€ για ένα έτος

2.

Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) και Παρουσία στα Social media

Έως 600€

3.

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Έως 5.000€

4.

Υπηρεσίες καταχώρισης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων από παλαιά πληροφοριακά συστήματα (data migration)

Έως 10.000€

5.

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

6.

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Έως 4.000€

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης Υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.Δ. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά λύσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες:

 • Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services), συμμορφούμενες με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα (EN1545, EN15320, ISO 24014-1).
 • Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών.
 • Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση ανοικτών προτύπων.
 • Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις και θα εγκατασταθούν στα οχήματα θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση για λειτουργία εντός των οχημάτων (Ε-Mark) και οι συσκευές που θα εγκατασταθούν εκτός οχημάτων να φέρουν σήμανση CE.
 • Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχεται με άδεια λογισμικού και το κεντρικό σύστημα να φιλοξενείται σε data center με πιστοποίηση tier 3. Η αρχιτεκτονική λογισμικού να είναι web based. Η διαθεσιμότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 99,9%.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων και ιδιαίτερα των προσωπικών να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, χωρίς να αποθηκεύεται οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας τοπικά στους υπολογιστές των χρηστών.
 • Να χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται με τα οχήματα.
 • Όλες οι διεπαφές χρήστη (user interface) που έχουν πρόσβαση οι τελικοί επιβάτες θα πρέπει να υποστηρίζουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα.
 • Όλες οι διεπαφές χρήστη (user interface) που έχουν πρόσβαση οι τελικοί επιβάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο προσβασιμότητας ΑμεΑ WCAG-W3C.
 • Όλος ο εξοπλισμός που θα χειρίζονται οι τελικοί επιβάτες πρέπει να συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο για τα ύψη εγκατάστασης και τις διαστάσεις για χρήση οθονών και άλλων λειτουργιών από ΑμεΑ (EN 301 549 «Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe»).


Σύστημα Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων & Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίων και καρτών

 • Οι αναγνώστες έξυπνων καρτών όλων των συσκευών να ικανοποιούν τα πρότυπα ISO/IEC 14443 Type A and B, 4 SAM ISO7816 sockets, υποστήριξη για MIFARE classic, MIFARE DESFire, MIFARE Plus, EMV L1/L2. Το σύστημα κλειδιών θα πρέπει να εγγυάται πλήρως την ασφάλεια του συστήματος.
 • Στις συσκευές έκδοσης και επικύρωσης εισιτηρίων να εγκατασταθούν SAMs NXP AV2 ή αντίστοιχα, στις οποίες θα αποθηκεύονται τα κλειδιά ασφαλείας.
 • Οι συσκευές επικύρωσης και έκδοσης έξυπνου εισιτηρίου να διαθέτουν τουλάχιστον υποδοχές για 4 SAMs, έτσι ώστε να είναι εφικτή η χρήση των 3 SAMs μελλοντικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ή άλλους κυβερνητικούς φορείς ώστε να μπορούν να διασυνδεθούν τα συστήματα αυτά και με άλλες υπηρεσίες.
 • Οι συσκευές επικύρωσης εισιτηρίων να διαθέτουν αναγνώστη QR code.
 • Η εφαρμογή επιβατών να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή (smartphone/tablet) και από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.
 • Οι ηλεκτρονικές συσκευές που θα εγκατασταθούν μέσα στα οχήματα να διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις (Ε-mark)


Λογισμικό διαχείρισης στόλου και Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού

 • Η εφαρμογή ενημέρωσης επιβατών να είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή (smartphone/tablet) και από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.
 • Να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα συστήματα σε πραγματικό χρόνο, με βάση τα πρότυπα SIRI και GTFS.
 • Να παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας του μεταφορικού έργου, βάσει συγκεκριμένων δεικτών επίδοσης και απόδοσης.
 • Οι ηλεκτρονικές συσκευές που θα εγκατασταθούν μέσα στα οχήματα να διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις (Ε-mark)


Ε. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης, Ίδια συμμετοχή

 • Όριο Προϋπολογισμού:
  Αστικά ΚΤΕΛ : Έως και 15 λεωφορεία <= 140.000€, από 16 λεωφορεία και πάνω <= 330.000€.
  Υπεραστικά ΚΤΕΛ: Έως και 20 λεωφορεία <= 165.000€, από 21 και πάνω <= 330.000€.
 • Ποσοστό Επιδότησης: 60%
 • Διάρκεια υλοποίησης: ως 18 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
 • Ίδια συμμετοχή: 40%.

ΣΤ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 4/6/2019
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες και οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες.
 • Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Δεν είναι αποδεκτή η εξόφληση με επιταγές τρίτων. Εξόφληση δαπανών με επιταγές σημαίνει είσπραξη επιταγής.
 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.
 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.
 • Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι ΑΜΕΣΗ.
 • Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
 • Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού,. Το λογισμικό να παρασχεθεί με άδεια λογισμικού και το κεντρικό σύστημα να φιλοξενείται σε data center με πιστοποίηση tier 3. Η αρχιτεκτονική λογισμικού να είναι web based.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets και κινητών τηλεφώνων.
 • Είναι απαραίτητη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2018 πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
 • Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη υποδομών ΑΜΕΑ με την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ..
 • Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μη μεταβιβάσει τον εξοπλισμό, για την απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για μια τριετία από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο.
 • Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει ως 2 αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης δαπανών.
 • Οι ποσότητες του εξοπλισμού και των αδειών χρήσης λογισμικού είναι σε άμεση συσχέτιση με τις λειτουργικές ανάγκες και τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης
 • Μπορούν να υποβληθούν ως και 2 εμπρόθεσμα εγκεκριμένα αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την υλοποίηση όσο και για 3 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Προβλέπεται η λήψη προκαταβολής με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
 • Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.
 • Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

http://www.epidotiseis2014-2020.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΤΕΛ, αναπτυξιακά προγράμματα