31/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η αγορά από εταιρεία, με έκδοση τίτλου κτήσης, μεταχειρισμένου ΕΙΧ από ιδιώτη απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Η αγορά από εταιρεία, με έκδοση τίτλου κτήσης, μεταχειρισμένου ΕΙΧ από ιδιώτη απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία αγόρασε μεταχειρισμένο ΕΙΧ από ιδιώτη, με έκδοση τίτλου κτήσης της παρ. 10 του άρθρου 8 Ν. 4308/2014.

Οφείλονται τέλη χαρτοσήμου επί της αξίας της συ­ναλλαγής, που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο άρθρο 27 της ΠΟΛ.1300/13.12.2000 Κοινοποί­ηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλου­στεύσεις και άλλες διατάξεις» αναφέρονται τα εξής:

«…Άρθρο 27 Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβα­σης οχημάτων.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατω­τέρω ρυθμίσεις στις μεταβιβάσεις οχημάτων.

1. Ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχή­ματος», τα τέλη χαρτοσήμου (παρ. 4-6, άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972, όπως ισχύουν), ο πόρος υπέρ του τα­μείου Νομικών (παρ. 8 άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% (περιπ. α παρ. 3 άρθρο 33 ν. 1759/1988), που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυ­τοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, το οποίο ανέρχεται στα ποσά που κατά περίπτωση ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού (27). Το τέλος αυτό αφορά τόσο τα ευάριθμα όσο και τα ανάριθμα οχήματα.

Εξάλλου, η παλαιότητα του οχήματος δεν διαφορο­ποιεί το ύψος του τέλους. Διευκρινίζεται ότι το ανω­τέρω τέλος δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομέ­νως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η κατά περίπτωση ενοποίηση αφορά μόνο τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία (πώληση), με αίρεση ή χωρίς αίρεση. Επομέ­νως δεν αφορά τη μεταβίβαση που γίνεται από χα­ριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή). Επίσης δεν αφορά την απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος λόγω κληρονομιάς. Εξάλλου η ενοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες των οχημάτων (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, καινούργια ή μεταχειρισμένα), ανεξάρτητα εάν καταρτίζεται ή όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο.

(…)

Από το ανωτέρω τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 27 παρ. 4, απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή αφορά και τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. αλλά έχουν απαλλαγεί από το φόρο αυτό.

Στις μεταβιβάσεις που απαλλάσσονται από το τέλος αυτό επειδή εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομι­κών.

(…) Το τέλος θα εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και θα εισάγεται στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1376 με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκι­νήτου οχήματος. Η ανωτέρω ενοποίηση ισχύει από 1/1/2001. Επομένως καταλαμβάνει μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή. Καταλαμβάνει δηλαδή όλες τις μεταβιβάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2000».

Στο άρθρο 27 του Ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυ­ξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίη­ση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 27 Είσπραξη τέλους αδείας και τέλους με­ταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.

Το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ285Α'), εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται πριν την έκδοση της άδειας και τη μεταβίβαση, αντίστοι­χα, σε ειδικό λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος θα συσταθεί από τις Νομαρχίες για το σκοπό αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι­κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατά­ξεων του».

- Στο βιβλίο του Π. Ρέππα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟ­ΣΗΜΟΥ» έκδοση 2010 σελ.352 αναφέρονται τα εξής:

« 2. Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου της με­ταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει και της άδειας κυκλοφορίας αυτών.

α. Σε περίπτωση μεταβίβασης, με επαχθή αιτία, δη­λαδή, με αντάλλαγμα (π.χ. λόγω πωλήσεως) της κυριότητας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλε­τών, κάθε κατηγορίας και χρήσης (επιβατηγών, φορτηγών και λεωφορείων I.X. και επιβατικών, φορ­τηγών και λεωφορείων ΔX μαζί με την άδεια κυκλο­φορίας τους……) δεν επιβάλλονται, μετά την 1.1.2001,τέλη χαρτοσήμου(αναλογικά και πά­για),επειδή, μετά την ημερομηνία αυτή, επί της ανω­τέρω μεταβίβασης επιβάλλεται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του N. 2873/2000(ΦΕΚ 285 Α) αντί τέλους χαρτοσήμου, ένα ειδικό τέλος, με την ονομα­σία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος» το οποίο δεν είναι τέλος χαρτοσήμου, γι αυτό και δεν προσαυξάνεται με την υπέρ ΟΓΑ εισφορά (άρθρο 27 παρ 1. Ν.2873/2000 – Υπ. Οικ.Εγκ.1113309/ 1303/Τ. και Ε.Φ./Πολ 1300/2000).

(…)

β. Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Ν.2873/2000, το ανωτέρω «τέ­λος μεταβίβασης» δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, που υπάγονται στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως αντικείμενο του φόρου αυτού. (και Υπ. Οικ. Εγκ. 1113309/1303/Τ. και Ε.Φ./Πολ 1300/ 2000)».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη μεταβίβαση, με επαχθή αιτία, μεταχειρισμένου ΕΙΧ από ιδιώτη δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου (πάγια και αναλο­γικά), επειδή επιβάλλεται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του N. 2873/2000(ΦΕΚ 285 Α) αντί τέ­λους χαρτοσήμου, «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος».

Νομοθεσία – Νομολογία

Άρθρο 27 της ΠΟΛ.1300/13.12.2000

Άρθρο 27 Ν. 3220/2004

Βιβλίο Π. Ρέππα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ» έκδοση 2010comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μεταχειρισμένο Ε.Ι.Χ., Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου, Τίτλος κτήσης