31/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Εβδομάδα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών η εβδομάδα που πέρασε, αλλά εμείς θα εστιαστούμε στις ειδήσεις που αφορούν τον κλάδο μας και προέρχονται από τη φορολογική Διοίκηση.

Με την Απόφαση Α.1201/24.5.2019 η ΑΑΔΕ τροποποιεί τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε από την Απόφαση και με δεδομένες τις αλλαγές που θα προκύψουν για ήδη υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, είναι η παράγραφος 5 του άρθρου 4 της Α.1041/2019 απόφασης του Διοικητή η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών/ αμοιβών/ εισοδημάτων από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ. και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον φορέα. Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. εκπρόθεσμα ή διορθώνεται βεβαίωση από τον φορέα, τότε ο φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση και συνεπώς έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.».

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση της AAΔΕ Α.1204/28.5.2019 με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1130/04-08-2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ.1140/14-09-2017 (Β’ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ.1102/31-05-2018 (Β’ 1986)».

Η ΑΑΔΕ στην εφαρμογή της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, προσέθεσε πεδίο σχετικό με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Όπως είναι γνωστό, σχετικά με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (αρχικές και εμπρόθεσμες τροποποιητικές), ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 67 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με την «Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου», ορίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., σχετικά με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, ορίζεται ότι:

«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιη­τική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα…»

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, σχετικά με τον άμεσο προσδιορισμό φόρου, ορίζεται ότι:

«Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό άμεσο προσδιορισμό φόρου».

Συνεπώς, για τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την 30ή Ιουνίου (εκτός αν υπάρξει αλλαγή της προθεσμίας από την Διοίκηση), επανακαθαρίζονται οι φορολογικές οφειλές, ως αρχικές.

Με την απόφαση Α.1193/2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιείται η ΠΟΛ.1056/7-4-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1081/10-5-2018 απόφαση.

Με την Α.1193/2019 απόφαση που ισχύει από την 1-1-2019, προστίθεται νέα περίπτωση ζ) στην παραπάνω παράγραφο 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1056/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1325 Β΄) ως εξής:

«ζ) Για ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, για τη δήλωση των φυσικών προσώπων που τις κατέχουν, τηρούνται και επιδεικνύονται ή προσκομίζονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β) i και γ) της παραγράφου αυτής. Εάν δεν υπάρχει δημόσια αρχή του κράτους έδρας της εταιρείας που να εκδίδει βεβαίωση, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές των εταιρειών την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ή αν η αρχή που υπάρχει δεν εκδίδει σχετική βεβαίωση, τηρούνται και επιδεικνύονται τα πρακτικά όλων των γενικών συνελεύσεων του οικείου έτους, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας».

Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1056/2017 απόφασης, διαγράφονται οι λέξεις «ονομαστικές» ή «ονομαστικών».

Με την Α.1203/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ότι πλέον, τα υποστηρικτικά έγγραφα της Ειδικής Δήλωσης που υποβάλλεται στα Τελωνεία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, θα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των οχημάτων, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, η διαφάνεια της διαδικασίας καθώς και η μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές.

Με την ίδια Απόφαση τίθενται οι κανόνες δημοσιοποίησης, από τα υπόχρεα πρόσωπα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης καθώς και στο διαδίκτυο, των τιμοκαταλόγων που περιλαμβάνουν τις τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής πώλησης, κατά περίπτωση, καθώς και την αξία του προαιρετικού εξοπλισμού των αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης θα υποβάλλει ηλεκτρονικά, μαζί με το τελωνειακό παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, καθώς και τη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.) στην οποία θα δηλώνεται η βασική τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων και του τυχόν έξτρα εξοπλισμού, όπως αυτή αναγράφεται στον δημοσιευθέντα τιμοκατάλογο.

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά μέσω του ICISNET και να επαληθεύουν την ορθότητα της δηλούμενης από τον υπόχρεο αξίας, προκειμένου εν συνεχεία να προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης του τελωνισμού των οχημάτων.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την ΑΑΔΕ Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α’ 167). Να υπενθυμίσουμε ότι:

Με τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α' 167) ορίζεται ότι για τους σκοπούς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

«στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση, που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/31.12.2003, όπως κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν.4427/2016 με θέμα «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», σχετικά με τους υπόχρεους σε δήλωση, ορίζεται ότι:

«1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:..

2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 η δήλωση υποβάλλεται για τρία (3) έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατ΄ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18/2/2019 έως 30/4/2019. (Όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1-4-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του ιδίου νόμου ισχύει από 1/4/2019 και μετά.)».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιδίου νόμου, σχετικά με την μη υποβολή ή την ανακριβή υποβολή της δήλωσης, ορίζεται ότι:

«1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και τριακοσίων (300) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων. (Όπως η παρ.1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α΄ 186/30-10-2018) και σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδίου νόμου ισχύει από 30/10/2018 και μετά).

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.pothen.gr η υποβολή των εκπρόθεσμων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των ετών 2016, 2017 & 2018 (αρχικών και ετήσιων) με πληρωμή παράβολου ποσού 100 ευρώ (ή 200 ευρώ για τους υπόχρεους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α) επιτρέπεται έως και την 4η Ιουνίου 2019. Από την 5η Ιουνίου 2019 η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων θα είναι εφικτή μόνο ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 300 ευρώ (ή 800 ευρώ για τους υπόχρεους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α).

Ειδικότερα, οι αρχικές ΔΠΚ έτους 2018 για ιδιότητα που αποκτήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4571/2018, υποβάλλονται εκπρόθεσμα με πληρωμή παράβολου 100 ευρώ έως και την 23η Ιουνίου 2019.

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων με παράβολο 100 ευρώ ή 200 ευρώ, δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθεισών δηλώσεων των ετών 2016, 2017 και 2018 (αρχικών και ετήσιων).

Λόγω των μεταβολών που επήλθαν σε κωδικούς του Εντύπου Ε1 μετά την έκδοση της απόφασης Α.1201/2019 με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση Α.1041/2019, σε συνάρτηση με τη προκήρυξη των Εθνικών Εκλογών, αναμένεται να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του e-forologia η πιθανότερη ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 29η Ιουλίου 2019.

Εβδομάδα παρατεταμένης εκλογικής περιόδου και η εβδομάδα που έρχεται (αλλά και οι επόμενες έως τις βουλευτικές πλέον εκλογές, με ότι αυτό σημαίνει για την χώρα και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους. Ήδη το πρώτο κύμα παρατάσεων έρχεται και σίγουρα, αυτός που θίγεται άμεσα είναι ο κλάδος, επειδή πάντα κάποιοι θα βρεθούν την 29 Ιουλίου, εν’ μέσω καλοκαιριού και διακοπών, να θέλουν την τελευταία στιγμή να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση.

Για την Κυριακή, οι ψηφοφόροι θα επανέλθουν για τον δεύτερο γύρο των Αυτοδιοικητικών και Περιφερειακών εκλογών – όπου απαιτείται - , με την διαδικασία (ευτυχώς) να είναι πολύ συντομότερη από την προηγούμενη.

Σε κάθε περίπτωση και με έναν Ιούνιο ζεστό να μπαίνει αύριο Σάββατο, απολαύστε την εκλογική διαδικασία δεδομένου ότι περάσανε αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά. Εμείς σας ευχόμαστε καλό μήνα, καλή ψήφο, καλή δύναμη και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πόθεν έσχες, Ειδικός Φόρος Ακινήτων, Ειδικός φόρος επί ακινήτων, Εγχειρίδιο, Τροποποιητικές Δηλώσεις, Αμοιβή με μπλοκάκι, Τέλος ταξινόμησης