24/05/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Σχετικά με τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ

Η Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης (Δ16) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε την υπ’αριθμ. Φ30269/15083/Δ16.39/21-05-2019 εγκύκλιο με θέμα: «Σχετικά με τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ».

Ειδικότερα με την εγκύκλιο γίνεται αναφορά επί των αποδοχών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό του μέρους της παροχής έως το 2013 και γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2106 το τµήµα της παροχής που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης µέχρι τις 31.12.2013, αποτελείται από το γινόµενο ποσοστού αναπλήρωσης, επί των αποδοχών στις οποίες έγιναν οι νόµιµες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθµού των ετών ασφάλισης έως και τις 31.12.2013.

Ως αποδοχές, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

2. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις καταστατικές διατάξεις του πρ. ΤΑΠΟΣΕ, η εισφορά ασφαλισμένου, ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και δευτερευουσών απολαβών. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς, οι δευτερεύουσες απολαβές των ασφαλισμένων, είτε πραγματοποιούνται αυτές είτε όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά, ως ποσοστό (70%, 50% ή 30%, ανάλογα με την ειδικότητα των ασφαλισμένων) επί του βασικού μισθού και του κάθε είδους επιδόματος το οποίο λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής (με τον καταστατικό τρόπο).

3. Όπως προκύπτει από το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ. αρίθμ. 7 Συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Εφάπαξ Παροχών, αντιμετωπίζετε περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ, που ενώ λαμβάνουν μέρος των δευτερευουσών απολαβών, καταβάλλουν εντούτοις εισφορές επί του συνόλου τους.

Ως εκ τούτου, τίθεται το ζήτημα, της χρήσης των δευτερευουσών αποδοχών κατά τον υπολογισμό της παροχής και εάν θα συνυπολογίζεται το σύνολό τους ή μόνο το μέρος που πραγματικά λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4415/2016, το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της παροχής των εν λόγω ασφαλισμένων ανέρχεται σε ποσοστό 100 % και επιπλέον, όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα της Ε.Α.Α. και των υπηρεσιών του Υπουργείου (σχετ. 2 και 3), κατά τον υπολογισμό της παροχής, στις μηνιαίες αποδοχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δευτερεύουσες απολαβές.

Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι,

• ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, τηρεί την αρχή της ανταποδοτικότητας και ειδικότερα ο ενιαίος τύπος υπολογισμού της παροχής βασίζεται στο ότι για κάθε έτος, για εισφορά 4%, αποδίδει το 60% των μέσων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013,

• το αίτημα των ασφαλισμένων αφορά εισφορές, οι οποίες έχουν παρακρατηθεί και αποδοθεί στο Ταμείο και έχουν συνδράμει στην συγκέντρωση του ασφαλιστικού κεφαλαίου τους, που διατηρεί και εκμεταλλεύεται το Ταμείο,

• το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου (όπως αναμφίβολα προκύπτει και από την Αιτιολογική Έκθεση),

• η αρχή της ισότητας βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες. Εάν ήθελε θεωρηθεί ότι δεν θα λαμβάνονταν υπόψη όλες οι δευτερεύουσες απολαβές επί των οποίων έχουν επιβληθεί εισφορές, αλλά μόνο αυτές που έχει λάβει ο ασφαλισμένος, τότε κατά τον υπολογισμό θα υφίσταται ανόμοια μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων που έχουν λάβει τις δευτερεύουσες και αυτών που δεν τις έχουν λάβει, παρότι και οι δύο ομάδες έχουν καταβάλει εισφορές επί του ίδιου ποσού,

• για το μέρος της παροχής από 1-1-2014 και εφεξής οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν την συσσωρευμένη αξία όλων των εισφορών που έχουν καταβάλλει,

κατά τον υπολογισμό της παροχής των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ, πέρα από τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που τους επιβάλλεται ποσοστό 4 %, λαμβάνονται επιπλέον υπόψη και οι δευτερεύουσες απολαβές επί των οποίων έχουν επιβληθεί εισφορές, ανεξάρτητα εάν οι δευτερεύουσες απολαβές έχουν καταβληθεί στους ασφαλισμένους ή όχι.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
εφάπαξ παροχή, ΤΑΠΟΣΕ