23/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Το αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αφορά αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής και όχι από πώληση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Το αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αφορά αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής και όχι από πώληση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και αν αυτά τα στοιχεία εμφανίζονταν στην ενοποίηση μειωμένα κατά το διεταιρικό κέρδος πριν πραγματοποιηθεί η πώλησή της.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θυγατρική της εταιρείας Α, αγόρασε σε παρελθούσα χρήση, από την μητρική εταιρεία ενσώματο πάγιο (μηχάνημα) συνολικής αξίας κτήσεως € 1 εκατομμυ­ρίου , και το καταχώρησε με την αξία αυτή στα λογι­στικά της αρχεία,. Από την ανωτέρω αξία κτήσεως , ποσό € 500 χιλ. αφορά σε ενδοεταιρικό κέρδος από πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Α προς τη θυγα­τρική της. Η θυγατρική εταιρεία λειτουργεί μια βιο­μηχανική μονάδα, Κατά την ενοποίηση, ο Όμιλος της εταιρείας Α εμφανίζει το ενσώματο πάγιο με αξία ίση με το κόστος κατασκευής του ήτοι € 500 χιλ. Κά­θε έτος στον Ενοποιημένο Ισολογισμό προσαρμό­ζονται οι αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου, έτσι ώστε η αναπόσβεστη αξία του συγκεκριμένου παγίου να εμφανίζεται σαν η ενδοομιλική πώληση να μην είχε πραγματοποιηθεί ποτέ.

Στη χρήση 2018, η εταιρεία Α πώλησε τη συμμετοχή της (100%) στην εν λόγω θυγατρική σε τρίτο μέρος. Συνεπώς, στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομί­λου της εταιρείας Α, προκύπτει ένα κέρδος αξίας € 250 χιλ. κυρίως από τη διαφορά αξίας του παγίου μεταξύ ατομικών και ενοποιημένων στοιχείων.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα το κέρδος των € 250 χιλ που θα εμφανιστεί στα ενοποιημένα απο­τελέσματα αφορά κέρδος από πώληση θυγατρικής ή κέρδος από πώληση παγίων;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες οικονο­μικές καταστάσεις», ενοποιημένες οικονομικές κα­ταστάσεις είναι οι οικονομικές καταστάσεις ομίλου στις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώ­σεις, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της μητρικής και των θυγατρικών της εμφανίζονται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία οικονομική οντότητα. Ο Όμιλος, όπως αναφέρεται στο ερώτημα, πώλησε τη συμμετοχή του (100%) στην θυγατρική, σε τρίτο μέ­ρος.

Με βάση τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του Δ.Π.Χ.Α. «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: «Μια οικονομική οντότητα θα προσδιορίζει εάν μια συναλ­λαγή ή άλλο γεγονός αποτελεί συνένωση επιχειρή­σεων με την εφαρμογή του ορισμού στο παρόν Δ.Π.Χ.Α., το οποίο απαιτεί τα αποκτηθέντα περιου­σιακά στοιχεία και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις να αποτελούν μια επιχείρηση. Εάν τα αποκτηθέντα πε­ριουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν επιχείρηση, η α­ναφέρουσα οικονομική οντότητα θα λογιστικοποιεί τη συναλλαγή ή άλλο γεγονός ως απόκτηση περιου­σιακού στοιχείου. Οι παράγραφοι B5-B12 παρέχουν καθοδήγηση για την αναγνώριση συνένωσης επιχει­ρήσεων και του ορισμού μιας επιχείρησης». Κατά αναλογία, κατά την πώληση της θυγατρικής εάν τα πωληθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν επιχείρηση τότε η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που ελήφθη και της αξίας των καθαρών περιουσια­κών στοιχείων θα καταχωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης ως πώληση παγίου.

Όπως αναφέρεται στο ερώτημα, η θυγατρική εται­ρεία λειτουργεί μια βιομηχανική μονάδα, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι επιχείρηση αφού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και περιου­σιακών στοιχείων που μπορεί να καθοδηγείται και να διευθύνεται με σκοπό την απόδοση με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονο­μικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες.

Συνεπώς, το κέρδος από την διάθεση της συμμετο­χής δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κέρδος από πώληση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων (στην περίπτωση μας του μηχανήματος) αλλά θα πρέπει να παρουσιαστεί ως Κέρδος από Πώληση Θυγα­τρικής και θα πρέπει να γίνουν οι προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις για τη συναλλαγή αυτή.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Πώληση θυγατρικής