15/05/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4605/2019 στον Ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Εγκύκλιος Ε. 2076/14.5.2018 της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής». Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, εκτός των άλλων, τροποποιούνται οι διατάξεις του α.ν.89/67 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» και συγκεκριμένα:

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=1144093CC92390F0.1D031AEA53&version=2019/05/14

Με το προϋφιστάμενο καθεστώς, οριζόταν ότι «Αλλοδαπές Εμποροβιομηχανικές Εταιρείες υπό οιονδήποτε τύπον ή μορφή λειτουργούσες νομίμως εν τη έδρα των ασχολούμενες δε αποκλειστικώς εις εκτέλεση εμπορικών εργασιών ων το αντικείμενο ευρίσκεται εκτός της Ελλάδος, δύνανται να εγκαθίστανται εν Ελλάδι κατόπιν ειδικής αδείας παρεχόμενης δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού….».

Ήδη, με το άρθρο 38 του Ν. 4605/2019, προστίθενται νέες δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη λογισμικού, τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, την αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών, τη διαχείριση προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα, τη διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και τις δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επίσης, στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 1 του α.ν.89/67 προστίθεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο η παροχή των υπηρεσιών που ορίζονται με τις ίδιες διατάξεις, δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα κατά το άρθρο 4 παρ.4 του ν.4172/2013, από την εγκαθιστάμενη αλλοδαπή εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, καθόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 1 του α.ν.89/1967 δεν συνιστούν άσκηση πραγματικής διοίκησης κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4172/2013, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.4172/2013.

Ωστόσο και δεδομένου ότι η ρύθμιση δεν αναφέρεται στην ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ελλάδα, αλλά στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, σε περίπτωση που εκτός από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4172/2013, προφανώς κατά παράβαση της άδειας εγκατάστασης, θα τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 4 παρ.4 του ν.4172/2013 με αποτέλεσμα οι εν λόγω εταιρείες (ή οι συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις) να θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Δείτε το σύνολο της Ε.2076/2019 εγκυκλίου στην οποία συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις σχετικά με την χορήγηση χρηματικών επάθλων, ρυθμίσεις σχετικά με τα πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης χρεωστικών ομολόγων που εκδίδονται από πιστωτικούς Συνεταιρισμούς και χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης πληγέντων, στην on line τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φοροαπαλλαγές, Λογισμικό