03/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Μετά την εβδομάδα του Θείου δράματος ήρθε και η Ανάσταση του Κυρίου, δίνοντας, όπως κάθε χρόνο ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη την Χριστιανοσύνη. Φυσικά το μήνυμα αυτό, εκτός από τον καθένα μας είναι πολυπόθητο και για την πατρίδα μας, η οποία, για μία ακόμα φορά εισέρχεται σε μήνα πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, αν και καμία από αυτές δεν αφορά άμεσα την Κεντρική Εξουσία της χώρας.

Χριστός Ανέστη και απολογισμός θυμάτων από τα «παραδοσιακά» τοπικά έθιμα, σε μια χώρα όπου θεωρείται λογικό αδαείς και μη, να κατασκευάζουν «σαΐτες» στην Καλαμάτα αφαιρώντας ζωές ή έχοντας ως συνέπεια σοβαρούς αυτοτραυματισμούς, ρίχνοντας μολότοφ «για το καλό» στον Νέο Κόσμο, μπαλωθιές ένεκα της ημέρας στην Κρήτη και όποιον πάρει ο χάρος και φυσικά «ρουκετοπόλεμο» στους Βροντάδες την Χίου, με την περιοχή την επόμενη μέρα να θυμίζει δρόμο στην Παλαιστίνη.

Τρίτη και μέχρι την στιγμή που γράφεται το κείμενο αυτό, δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση σχετικά με την παράταση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ετών 2015, 2016 και 2017.

Αναστέλλονται όμως από την 1η Μαΐου 2019 έως την 5η Μαΐου 2019 η υποβολή νέων εκπρόθεσμων καθώς και τροποποιητικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και Δ.Ο.Σ. για λόγους ενσωμάτωσης στο πληροφοριακό σύστημα λειτουργία έκδοσης ηλεκτρονικού παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3213/2003.

Ως εκ τούτου όλες οι προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος παρατείνονται αναλόγως.

Η οικονομική διοίκηση ποτέ δεν σταματάει να εργάζεται. Δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ η Ε.2065/23.4.2019 εγκύκλιος η οποία αναφέρει ότι για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών σε συμμόρφωση με την ΣτΕ 89/2019 Απόφαση.

· Το ερώτημα: Ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος είχε, κατά το παρελθόν, προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλματος, διαφορετικού του ενεστώτος επαγγέλματός του, εν συνεχεία, όμως, διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα, χωρίς να συμπληρώνει, συνολικώς, πέντε έτη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος εκ μόνου του λόγου ότι η αρχική έναρξη εργασιών είχε λάβει χώρα σε χρόνο πέραν της πενταετίας από τη γένεση της φορολογικής του υποχρέωσης.

· Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν.3986/2011, ως πρώτη έναρξη εργασιών από την οποία άρχεται κατά νόμο η πενταετής περίοδος απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος νοείται η έναρξη που πραγματοποιείται στο αυτό ή συναφές ελευθέριο επάγγελμα, ήτοι σε επάγγελμα στεγαζόμενο υπό τον αυτό κωδικό στο υποσύστημα Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Taxisnet).

· Ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί κατά το παρελθόν σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως σε επάγγελμα διαφορετικό του ενεστώτος επαγγέλματός τους, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους.

· Σε περίπτωση που προ της συμπληρώσεως πενταετίας στην άσκηση του επαγγέλματος, υπεβλήθη δήλωση διακοπής ενώπιον της φορολογικής αρχής, τυχόν εκ νέου έναρξη εργασιών στο ίδιο κατ’ αντικείμενο επάγγελμα δεν θεωρείται μεν ως πρώτη έναρξη, ο χρόνος, όμως, διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

· Σε έναρξη εργασιών σε διαφορετικό αντικείμενο, ως πρώτη έναρξη εργασιών, κατά την έννοια του νόμου, λογίζεται αυτή που αφορά στην άσκηση του νέου επαγγέλματος (από την οποία άρχεται η κατά νόμο πενταετής περίοδος απαλλαγής από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος).

· Σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στην ίδια κατ’ αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, για τη συμπλήρωση της κατά νόμο κρίσιμης πενταετίας, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

· Σε περίπτωση που κατά την εκ νέου έναρξη εργασιών (κύριας ή/και δευτερευουσών δραστηριοτήτων), έστω και ένας από τους κωδικούς που δηλώνονται από τον φορολογούμενο είναι ίδιος με κάποιον από αυτούς της προηγούμενης επαγγελματικής του δραστηριότητας (αυτής που διέκοψε), δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της διακοπής των εργασιών.

· Ο έλεγχος για τη διαπίστωση εάν πρόκειται περί ίδιας ή διαφορετικής δραστηριότητας διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση συγκρίνοντας τα τέσσερα πρώτα ψηφία των σχετικών Κ.Α.Δ. της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

· Σε όσες περιπτώσεις πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις και αφορούν σε φορολογικά έτη στα οποία δεν έχει παραγραφεί η αξίωση επιστροφής των ανωτέρω ποσών (χρήσεις 2013 και εντεύθεν), οι φορολογούμενοι υποβάλλουν έγγραφο σχετικό αίτημα στις Δ.Ο.Υ. ώστε να εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου

· Για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, θα δοθεί και η δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση (χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουν σε κάποιο από τα πεδία αυτής), προκειμένου να εκδοθεί νέα πράξη προσδιορισμού του φόρου στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, κατά τα ανωτέρω.

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις που αφορούν παρατάσεις για υποχρεώσεις που μεταφέρθηκε η καταληκτική προθεσμία τακτοποίησης τους λόγω του Πάσχα και της ημέρας της Πρωτομαγιάς.

Α. Η απόφαση Α.1166/2019 αφορά την παράταση του χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 26η Απριλίου 2019, δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες:

α) υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26-4-2019,

β) υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α., των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30-4-2019.

Παρατείνονται μέχρι και την 31-5-2019 οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις Φ.Π.Α. Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Β. Η απόφαση Α.1168/2019 αφορά την παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι παρατείνονται μέχρι και την 6/5/2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες λήγουν στις 30/4/2019. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Γ. Η απόφαση Α.1169/2019 αφορά την παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019. Συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, με λήξη την 30ή Απριλίου 2019. Παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λήγουν την 30-4-2019.

Μια σύντομη εργασιακή εβδομάδα έλαβε τέλος. Μια εβδομάδα που τα είχε όλα, Δευτέρα του Πάσχα με την «γιορτή» της Θείας Ανάστασης να συνεχίζεται, πρώτη του Μάη με την ομορφότερη μέρα της Άνοιξης να μας βρίσκει και πάλι στην εξοχή και κάποια, διακεκομμένη εργασία, που ουσιαστικά «έκλεινες» θέματα, δεδομένου ότι η επόμενη ημέρα αργίας ακολουθούσε.

Για την εβδομάδα που έρχεται και μετά και την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις ολιγοήμερες διακοπές του, μπαίνουμε στην τελική προεκλογική περίοδο με ότι σημαίνει αυτό, παροχές, σκάνδαλα (υπαρκτά ή υποθετικά) και πολλές μελλοντικές υποσχέσεις που φθάνουν σε χρόνο που κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει το τι θα έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, οι προθεσμίες των φορολογικών δηλώσεων τρέχουν, τα λογιστικά γραφεία ήδη δουλεύουν υπερωριακά και αυτό είναι ίσως ένα από τα ελάχιστα Σαββατοκύριακα του Μάη για να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας. Όπου και να είστε, ότι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Παρατάσεις, Πόθεν έσχες, Τέλος επιτηδεύματος