25/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Μεγάλη Εβδομάδα, η εβδομάδα που πέρασε. Βέβαια, Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, μάλλον μιλάμε για μια μικρή εργασιακή εβδομάδα που μέσα στις ημέρες του Θείου Πάθους, τα οικονομικά και εργασιακά δρώμενα φαντάζουν πολύ ασήμαντα, όσο και σημαντικά αν είναι, επειδή, οι Άγιες ημέρες και τα μηνύματά τους δεν μπορούν να συγκριθούν με τα «επίγεια» που μας απασχολούν. Σε κάθε περίπτωση, στη Μεγάλη Εβδομάδα εισήλθαμε μέσα σε ένα ηλεκτρισμένο προεκλογικό τοπίο, με συλλήψεις επωνύμων που έχουν τεθεί σε μεγάλη αμφισβήτηση για την αναγκαιότητά τους και γενικά χωρίς να καταφέρουμε να καταλαγιάσουμε τα πνεύματα και να γαληνέψουμε τις ψυχές μας.

Από τα φορολογικά και εργατικά νέα λοιπόν της Μεγάλης Εβδομάδας που πέρασε, ξεχωρίσαμε:

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 44559 εγκύκλιος του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.4548/2018, καθώς και τους νέους κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, τις Διευθύνσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων & τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

Με τον Ν.4548/2018 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες. Μεταξύ αυτών είναι και η διαφοροποίηση της έκτασης του ελέγχου που ασκείται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, αναλόγως των αποτελεσμάτων που επέρχονται με την καταχώριση της πράξης ή του στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αναλυτικά, όπως πάντα, τη συγκεκριμένη εγκύκλιο θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Με την Α.1148/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιείται η ΠΟΛ.1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος του Άρθρου 1 αυτής, ως εξής:

“Ειδικά για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2018, οι Πάροχοι υποχρεούνται επιπλέον να αποστείλουν και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2018, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019”.

Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η ΠΟΛ.1063/2018. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 22/4/2019.

Ασφαλιστικά και επίκαιρα: Με την εγκύκλιο 21 του ΕΦΚΑ δίνονται οδηγίες για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, των Μελών ή/και Διαχειριστών Εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής (άρθρο 38), θα περιλαμβάνεται στις εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες, θα συμπεριλάβουν την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό.

Επιχειρήσεις που δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες στον Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να προβούν σε απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων με τη συνήθη διαδικασία, στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους, προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των διαχειριστών που είναι είτε μέλη είτε τρίτα πρόσωπα σε Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου και τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε τις Υπουργικές Αποφάσεις για την επέκταση τριών Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που καλύπτουν συνολικά 51.383 εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, επεκτάθηκαν και καθίστανται γενικώς υποχρεωτικές οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις για τους εργαζόμενους στους κλάδους των τραπεζών και των πάσης φύσεως μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Από τον Αύγουστο του 2018 και την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το Υπουργείο Εργασίας έχει επεκτείνει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε 12 κλάδους, καλύπτοντας συνολικά περισσότερους από 210.000 εργαζόμενους. Επίσης, εξετάζει τις εν ισχύ Συλλογικές Συμβάσεις και όσες υπογραφούν στο μέλλον, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέκτασή τους.

Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, για τη βελτίωση των μισθών και των όρων εργασίας τους, αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης, τον οποίο υπηρετεί η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων στη χώρα, καθώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) & καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2019, που λήγει στις 30/04/2019, έως την Παρασκευή, 03/05/2019.

Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) & καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού κ.λ.π., μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019, που λήγει στις 30/04/2019.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.


Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση του ΣτΕ που θα σημάνει μια νέα εποχή στο υφιστάμενο αλλά όχι και τόσο «ενεργό» πόθεν έσχες. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης των δικαστικών ενώσεων κατά του νέου νόμου για την ηλεκτρονική δήλωση πόθεν έσχες. Έτσι υποχρεούνται να υποβάλλουν κανονικά μέχρι το τέλος Απριλίου (όπως όλοι οι υπόχρεοι) δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οι δικαστές και οι εισαγγελείς.

Να σημειωθεί ότι ως Συνταγματική κρίθηκε η ρύθμιση για δήλωση στο πόθεν έσχες μετρητών πάνω από 30 χιλιάδες που βρίσκονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η δήλωση κινητών σημαντικής αξίας, πάνω από 40 χιλιάδες, για τα οποία οι υπόχρεοι σε δήλωση δεν διαθέτουν παραστατικά.

Δημοσιεύτηκε η Ε. 2063/22.4.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 και κατά πόσον αυτή καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν.1297/1972. Ειδικά:

· Οι φορολογικές απαλλαγές των άρθρων 2 και 3 του Ν.Δ. 1297/1972, εφαρμόζονται σε περίπτωση εισφοράς, από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων βιομηχανικών κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία.

· Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 116 του ν.4072/2012 ορίζεται ότι όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ΙΚΕ).

· Με τις διατάξεις της παρ.11 του του άρθρου 116 του ν.4072/2012, ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.).

· Δεν είναι δυνατή η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ.1297/1972, καθόσον κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 7 του νομοθετικού αυτού διατάγματος η εισφορά κλάδου είναι δυνατή μόνο σε ανώνυμη εταιρεία και όχι στις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό Α. 1122/22.4.2019 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/ 2011 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β' 2854), όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β' του ν. 4512/2018 (Α' 5), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, με παράλληλο καθορισμό συνοδευτικών της δήλωσης καταστάσεων με αναλυτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα:

· Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και προστίθεται αμέσως μετά νέο εδάφιο, ως εξής:

«Το μικτό κέρδος προσδιορίζεται στην περ. ιβ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 377 του

κεφ. Β' του ν. 4512/2018 (Α' 5), ως το χρηματικό ποσό που απομένει, εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία ο παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη».

· Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 4 νέο εδάφιο ως εξής:

«Η δήλωση απόδοσης των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη συνοδεύεται από καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων, ως τα συνημμένα στην παρούσα απόφαση Παραρτήματα Ι, II και III και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής».

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Α.1129/4.4.2019 της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».

Αιτία της Απόφασης είναι η συμπλήρωσης της προϋφιστάμενης Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ειδικά, στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄ της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζεται ότι:

«Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 4174/2013 . Η προθεσμία υποβολής της, για φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει την 28 Ιουνίου 2019».

Ήδη, με την νέα Απόφαση Α. 1129/2019, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου, ως εξής:

«Σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συμμόρφωση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση ΣτΕ 89/2019, πιλοτική δίκη), εξέδωσε Εγκύκλιο (σύμφωνα με δελτίο τύπου) με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα είχε κατά το παρελθόν προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλματος, διαφορετικού από αυτό που ασκεί σήμερα και στη συνέχεια το διέκοψε χωρίς να συμπληρώσει, συνολικά, πέντε έτη άσκησής του.

Σύμφωνα με την εν λόγω Εγκύκλιο, για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η άσκηση της ίδιας ή συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας (δηλαδή δραστηριότητας στεγαζόμενης υπό τον ίδιο τετραψήφιο ΚΑΔ) επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών. Έτσι, σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής, για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Επομένως, τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση διακοπής και έναρξης εργασιών σε αντικείμενο άλλο από το αρχικό (δηλαδή με διαφορετικό τετραψήφιο ΚΑΔ), για μια πενταετία από τη νέα έναρξη εργασιών, και τούτο ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος έχει συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της προηγούμενης δραστηριότητας.

Με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε την Μεγάλη Τετάρτη η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και ανακοινώθηκαν με δελτίο τύπου, παρατείνονται μέχρι και την 6.5.2019:

• Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.

• Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν την 30.4.2019.

• Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής-καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, που λήγουν την 30.4.2019.

• Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που λήγουν την 30.4.2019.

Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω των συνεχόμενων αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Στην παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου προχώρησε με Απόφασή του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα με δελτίο τύπου.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι και τις 06.05.2019 οι προθεσμίες :

α) υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.04.2019,

β) υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30.04.2019.

Επιπλέον παρατείνονται μέχρι και τις 31.05.2019 οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ.

Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 65/24.4.2019) ο Ν. 4607/2019 "Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις." Ο νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικές διατάξεις και επιφέρει τροποποιήσεις σε σημαντικούς νόμους και συγκεκριμένα σε ΚΦΕ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Ε9, Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, Εισφορά ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Οικειοθελής παροχή ναυτιλιακής κοινότητας κ.α.

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Το Θείο Δράμα κορυφώνεται αύριο Μεγάλη Παρασκευή και μετά την θλίψη έρχεται η προσωπική ανάταση, με την Θεία Ανάσταση. Όλη η μαγεία του Χριστιανικού κόσμου, κλεισμένη σε μία εβδομάδα με το μεγαλείο του Θεανθρώπου που μαρτύρησε για τις αμαρτίες του κόσμου αυτού.

Η Εβδομάδα που έρχεται, όπως γίνεται εμφανές και μετά την σωρεία παρατάσεων που προαναφέραμε και που το Οικονομικό Επιτελείο έγκαιρα ανακοίνωσε, θα είναι μια μικρή και για κάποιους μη εργασιακή εβδομάδα. Η Δευτέρα του Πάσχα και η Πρώτη του Μάη την μεθεπόμενη ημέρα, ουσιαστικά αφήνουν ελάχιστα εργάσιμες ημέρες και σε κάθε περίπτωση διακοπτόμενες. Τουλάχιστον η συγκυρία των ημερών μας δίνει την χαρά να μαζευτούμε ξανά οι οικογένειες και για πολλές από αυτές να χαρούν τους ξενιτεμένους τους που πάλι και εφέτος θα ευχηθούν να είναι η τελευταία χρονιά που βρίσκονται μακριά από αγαπημένα πρόσωπα. Από όλους εμάς, την μεγάλη οικογένεια της EPSILON NET και των συνεργατών της, σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Παράταση, Καταβολή οφειλών, ΑΠΔ