19/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Επίδομα εορτών: Δώρο Πάσχα

1. Δικαιούχοι του Επιδόματος -Δώρου Πάσχα

Σύμφωνα με τον Ν.1082/1980 και την απόφαση 19040/1981, Επιδόματα Εορτών καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Λοιποί δικαιούχοι

Επίδομα - Δώρο Πάσχα δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 19040/1981 και οι εξής:

1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών) εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης 19040/1981 ή υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α..

3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.

4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της απόφασης 19040/1981.

5. Οι μισθωτοί που διατελούσαν ή διατελούν σε κατάσταση ασθένειας, δικαιούνται από τον εργοδότη τους, σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσεως μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης 19040/1981, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας.

2. Βάση υπολογισμού επιδόματος εορτών Πάσχα

Ως βάση υπολογισμού του επιδόματος εορτών αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές (μισθοί ή ημερομίσθια) της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα.

Για την περίπτωση μεταβολής της φύσης της εξαρτημένης εργασίας από πλήρης απασχόληση σε μερική απασχόληση δικαιούται αναλογίας επιδόματος Πάσχα χωριστά για κάθε μία περίοδο εργασιακής σύμβασης πλήρους και μερικής απασχόλησης.(Έγγραφο Υπ.Εργασίας 23661/1568/2-11-2012).

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσης.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας.

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες,
  • Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον μισθωτό για τη νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφόσον η εργασία αυτή χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά,
  • Το αντίτιμο τροφής,
  • Το επίδομα ισολογισμού,
  • Το επίδομα αδείας
  • και λοιπές τακτικές αποδοχές

3. Ασφαλιστικές εισφορές επιδόματος εορτών Πάσχα

Το επίδομα εορτών Πάσχα, υπόκειται, όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί του επιδόματος εορτών Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου (άρθρο 13 του Ν.2972/2001, Αρ . Πρωτ : Ε 40/535/28-07-2015).

4. Υπολογισμός αποδοχών Επιδόματος εορτών Πάσχα

4.1 Επίδομα Πάσχα για μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν από 1/1 έως 30/4

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα αδείας συμπεριλαμβάνεται στις μικτές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Πάσχα (Υ.Α. 19040/1981).

Η προσαύξηση του επιδόματος αδείας είναι ίση με το πηλίκο του κλάσματος 0,5/12=0,04166 και αυτή υπολογίζεται επί του μισθού ή των ημερομισθίων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι ως επίδομα Πάσχα.

Το επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο Εργοδότη διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνο.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος Πάσχα λαμβάνεται υπόψιν ο τρόπος αμοιβής του μισθωτού (μισθός ή ημερομίσθιο) και όχι η ιδιότητά του (υπάλληλος - εργατοτεχνίτης).

Παράδειγμα

Ο υπάλληλος Παπαδόπουλος εργάζεται στην επιχείρηση «Α» για το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 30/4 και οι μικτός μισθός του ανέρχεται στο ποσό των 1200€ και στην ίδια επιχείρηση απασχολείται ο κύριος Γεωργίου με ημερομίσθιο 50€. Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα για τους παραπάνω απασχολούμενους θα γίνει ως εξής:

Υπολογισμός Επιδόματος Πάσχα για τον Μισθωτό Υπάλληλο: (1200/2)+{(1200/2)*0,04166}=625€

Υπολογισμός Επιδόματος Πάσχα για τον Ημερομίσθιο Εργάτη: 15*50+(15*50*0,04166)=781€

4.2 Επίδομα Πάσχα για μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν σε ένα τμήμα του χρονικού διαστήματος 1/1 έως 30/4

Όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολήθηκαν ένα τμήμα του διαστήματος από 1ης Ιανουαρίου έως και την 30η Απριλίου δικαιούνται Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

Αντίστοιχα, οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολήθηκαν ένα τμήμα του διαστήματος από 1ης Ιανουαρίου έως και την 30η Απριλίου δικαιούνται Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

Ο υπολογισμός Επιδόματος εορτών Πάσχα για τους έμμισθους:

Επίδομα εορτών Πάσχα = (Ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης/120) x [(Μικτός μηνιαίος μισθός/2) x 1,04166]

Ο υπολογισμός Επιδόματος εορτών Πάσχα για τους ημερομίσθιους:

Επίδομα εορτών Πάσχα = (Ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης/120) x [(15 x ημερομίσθιο) x 1,04166]

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου δικαιούνται ανάλογο κλάσμα. (Απόφαση 19040/1981 παρ. 3β του άρθρο 1, Έγγραφο Υπ. Εργασίας 23661/1568/2011)

Παράδειγμα 1:

Ο έμμισθος Παπαδόπουλος ο οποίος εργάσθηκε από 1/1 έως και 20/3 με μηνιαίο μισθό 900€ και ο ημερομίσθιος Δημητρίου ο οποίος εργάστηκε το ίδιο χρονικό διάστημα με ημερομίσθιο 50€ θα λάβουν δώρο Πάσχα ως εξής:

(Οι ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης του παραδείγματος είναι 79)

Για τον έμμισθο:

Επίδομα Πάσχα = (Ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης/120) x [(Μικτός μηνιαίος μισθός/2) x 1,04166]= [79/120* (900/2) x 1,04166] = 308,60 €

Για τον Ημερομίσθιο:

Στις 8 ημέρες δικαιούται 1 ημερομίσθιο στις 79 δικαιούται 9,875 ημερομίσθια

Επίδομα Πάσχα = (Ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης/120) x [(15 x ημερομίσθιο) x 1,04166] [79 /120 x (15 x 50) x 1,04166] = 514,31€

Παράδειγμα 2:

Σε περίπτωση που απασχολούνται εργαζόμενοι (έμμισθοι και ημερομίσθιοι) από 1/3 έως 30/4 με μηνιαίο μισθό 1050€ και ημερομίσθιο 48 € αντίστοιχα το επίδομα Πάσχα υπολογίζεται ως εξής:

(Οι ημερολογιακές ημέρες του παραδείγματος είναι 61)

Για τον έμμισθο:

Επίδομα Πάσχα: (61/120)*(1050/2)*1,04166=277,99€

Για τον Ημερομίσθιο:

Επίδομα Πάσχα: (61/120)*(15*48)*1,04166=381,25€

4.3 Επίδομα Πάσχα υπαλλήλων με καθεστώς μερικής – εκ περιτροπής απασχόλησης

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου (κατά την παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.3846/2010) και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.3899/2010).

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ.: 41815/Δ.10.199 ισχύει το παρακάτω:

Υπάλληλος: «Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»

Ο εργαζόμενος με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης θα λάβει ως επίδομα Πάσχα, ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής του έναντι της πλήρους απασχόλησης.

Δηλαδή, αφού για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση 40 ωρών το ποσό του επιδόματος Πάσχα είναι 1/2 μισθού, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής απασχόλησης επί 3 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως, δηλαδή 24 ώρες την εβδομάδα, το επίδομα θα είναι τα 24/40 του μισού (1/2) μισθού. (Εγγρ. Υπ. Εργασίας 36311/840/5-11-2013).

Παράδειγμα 1

Ο έμμισθος Παπαδόπουλος απασχολείται 5 ημέρες την εβδομάδα 6 ώρες ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου. Ο μηνιαίος μισθός του έμμισθου Παπαδόπουλου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 900€. Τι ποσό επιδόματος Πάσχα θα καταβληθεί στον ανωτέρω μερικώς απασχολούμενο;

Απάντηση

Μηνιαίος Μισθός=900*(30/40)=675€

Επίδομα Πάσχα=675*(1/2)(*1,04166)=351,56€

Ο εργαζόμενος με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης θα λάβει ως επίδομα Πάσχα, ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής του έναντι της πλήρους απασχόλησης

Παράδειγμα 2

Ο έμμισθος Παπαδόπουλος εργάστηκε με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί 3 ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου. Ο μηνιαίος μισθός του έμμισθου Παπαδόπουλου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 1.200,00€. Τι ποσό δώρου Πάσχα θα καταβληθεί στον ανωτέρω εκ περιτροπής απασχολούμενο;

Απάντηση

Επίδομα Πάσχα συγκρίσιμου εργαζόμενου = 1.200,00 x (1/2) x 1,04166 = 625,00€

Άρα σύμφωνα με το έγγραφο Υπ. Εργασίας 36311/840/5-11-2013 το Επίδομα Πάσχα για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 3 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 24/40 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Πάσχα = 625,00 x (24/40) = 375,00 €

5. Χρόνος πληρωμής

Το Επίδομα - Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους τη Μεγάλη Τετάρτη. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλει το Δώρο νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, η οποία αποτελεί και το μόνο ανώτερο χρονικό όριο καταβολής. Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα.

Ο εργοδότης για να διασφαλίσει τις περιπτώσεις αποχώρησης των μισθωτών, έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει ολόκληρο το Δώρο, αλλά να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη έως 30/4. Ωστόσο υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο μέχρι 30 Απριλίου.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Πάσχα, Επίδομα εορτών, Επίδομα Πάσχα