19/04/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Αποδοχές, Άδεια, Επιδόματα Εορτών και Αδείας Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Με την εγκύκλιο Αριθμ. Πρωτ.: οίκ. 18242/861/19-04-2019 του υπουργείου Εργασίας δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τις Αποδοχές, την Άδεια, τα Επιδόματα Εορτών και Αδείας Αποκλειστικών Νοσοκόμων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄173) καθορίστηκε από 1.2.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του N. 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύει, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση1 .

Συγκεκριμένα:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 650,00€.
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίστηκε στα 29,04€.

Δεδομένου ότι, οι αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμοι δεν καλύπτονται σήμερα από κάποια ειδικότερη Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας, το βασικό τους ημερομίσθιο δεν μπορεί να υπολείπεται του προαναφερθέντος νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου. Το δε ημερομίσθιο αυτό, προσαυξάνεται με τα ακόλουθα ποσοστά (για τις αντίστοιχα αναφερόμενες κάτωθι, αιτίες):

α) Με ποσοστό 25%, για νυκτερινή απασχόληση (ήτοι από ώρας 22:00΄ έως 06:00΄),
β) Με ποσοστό 75%, για απασχόληση σε ημέρα Κυριακής και εξαιρέσιμης αργίας,

Κατόπιν, στα ημερομίσθια αυτά προστίθενται οι αναλογίες:

α) Της αδείας και του επιδόματος αδείας, όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, και
β) Του επιδόματος εορτών (Δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19040/1981 Κ.Υ.Α. (Β΄ 742), όπως ισχύει.

Οι συντελεστές εξεύρεσης των αναλογιών αυτών για κάθε ημερομίσθιο που αντιπροσωπεύει εργασία έξι (6) ωρών και σαράντα (40) πρώτων λεπτών της ώρας, ορίζονται από τον πίνακα (1) που ακολουθεί:

Ακολούθως, με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, παρατίθενται οι πίνακες (2) και (3) για τις περιόδους απασχόλησης από 1/1 έως 30/4 και από 1/5/ έως 31/12:


Παρατηρήσεις – Διευκρινήσεις – Παραδείγματα :

1. Στις οριζόντιες στήλες, απεικονίζονται υπολογισμένα τα ημερομίσθια όλων των περιπτώσεων απασχόλησης όπως αυτά διαμορφώνονται με τις προσαυξήσεις για εργασία που προσφέρεται κατά την ημέρα, τη νύχτα, τις αργίες, κατά τη νύκτα καθημερινής προς Κυριακή ή αργία και, κατά τη νύχτα Κυριακής ή αργίας προς καθημερινή.

2. Στην τελευταία κάθετη στήλη, επίσης απεικονίζονται, τα αντίστοιχα ωρομίσθια για τον ακριβή υπολογισμό των αποδοχών όλων των περιπτώσεων απασχόλησης ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας και των αριθμό των ωρών εργασίας που έχει συμφωνηθεί να παρέχεται στον εκάστοτε ασθενή.

3. Νυκτερινή εργασία θεωρείται η απασχόληση που πραγματοποιείται μεταξύ της 10ης βραδινής (22:00΄) έως της 6ης πρωινής (06:00΄) και αμείβεται με προσαύξηση 25% (ΚΥΑ 18310/1946, ΦΕΚ 93 Β’).

4. Εργασία κατά την Κυριακή και τις κατά νόμο εξαιρέσιμες αργίες του έτους θεωρείται η απασχόληση που πραγματοποιείται εντός του 24ώρου της Κυριακής (ή της αργίας), ήτοι από το σημείο έναρξής της (00:01΄) έως το σημείο λήξης (24:00΄).

Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Β.Δ. 748/1966 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν.4554/2018 ( Α΄130), της παρ. 2 του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω Β.Δ/τος και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/1968 (Α΄ 85),όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του αρ. 14 του ν.4468/2017 (Α΄61) ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας στον ιδιωτικό τομέα, καθορίζονται:

α) η 25η Μαρτίου,
β) η Δευτέρα του Πάσχα ,
γ) η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
δ) η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου),
ε) η 26η Δεκεμβρίου και
στ) η 1η Μαΐου,

ενώ ως ημέρα προαιρετικής αργίας,
η 28η Οκτωβρίου.

Οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως κατά τις ανωτέρω αναφερόμενες αργίες, δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3755/57 (Α΄ 182) όπως τροποποιήθηκε με το ν.435/1976 (ΦΕΚ Α΄ 251) και ισχύει, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί της απασχόλησης τους αυτής και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, την, από την υπ' αριθ. 8900/1946 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όπως αυτή ερμηνεύτηκε με την υπ' αριθμ. 25825/1951 όμοια απόφαση, προβλεπομένη προσαύξηση 75% επί του νομίμως καταβαλλόμενου ημερομισθίου.

Ο χρόνος της νυκτερινής εργασίας σε ημέρα Κυριακής ή αργίας, αμείβεται με την προσαύξηση για την αργία (75%) συν την προσαύξηση 25% για τη νύχτα (ήτοι αργία + νύχτα = 75% + 25%, συνολικά 100%).

5. Κάθε ένα από τα ημερομίσθια των ανωτέρω πινάκων ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για απασχόληση έξι (6) ωρών και σαράντα (40) πρώτων λεπτών της ώρας.

6. Το ωρομίσθιο (Ω) κάθε ημερομισθίου (Η) προκύπτει ως εξής: Ημερομίσθιο x 6 (που αντιπροσωπεύει τις ημέρες της πλήρους εβδομαδιαίας απασχόλησης) δια του 40 (που είναι οι ώρες της πλήρους εβδομαδιαίας απασχόλησης). Συγκεκριμένα: Ω = Η x 6/40 (0,15).

7. Τα ημερομίσθια που αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες αφορούν εργαζόμενους χωρίς προϋπηρεσία. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας, το ημερομίσθιο προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία (και έως έξι τριετίες) και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω (5% x 6 = 30%). Συνεπώς για κάθε αποδεδειγμένη τριετία όλα τα ημερομίσθια των πινάκων αυτών προσαυξάνονται με το αντίστοιχο ποσοστό, δηλ. 5% για 1 τριετία 10% για 2 τριετίες 15% για 3 τριετίες κ.ο.κ.

Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για τη συμπληρωθείσα υπηρεσία μέχρι την 14.2.2012.

Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στα ημερομίσθια που αναφέρονται στους πιο πάνω πίνακες.

8. Τα ανωτέρω ημερομίσθια με την αναλογία της άδειας, του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα καταβάλλονται ταυτόχρονα με τα ημερομίσθια, για πρακτικούς λόγους.

9. Ακολουθούν παραδείγματα 8ώρου εργασίας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (Πίνακας 4).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά περιέχουν τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργαζόμενο (μικτές αποδοχές), πλέον αυτών, οφείλονται και εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.

1 Για την εφαρμογή της εν λόγω Υ.Α. βλ. επιπρόσθετα την υπ’ αριθμ. οίκ. 7613/395/18.2.2019 Εγκύκλιο με τίτλο «Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιδόματα Εορτών, Επίδομα Αδείας, Αποκλειστική νοσοκόμα, Αποδοχές, Άδεια