18/04/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Ένωση Κεφαλαιαγορών: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει βασικά μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την τελική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU).

Η έγκριση σημαντικού αριθμού προτάσεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, μίας από τις κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Το εγχείρημα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών βρίσκεται στο επίκεντρο των φιλόδοξων προσπαθειών της παρούσας Επιτροπής για τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, επενδύσεις στην καινοτομία και προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την επίτευξη συμφωνίας σε 11 από τις 13 προτάσεις, η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα καταστεί πραγματική κινητήρια δύναμη των επενδύσεων στην ενιαία αγορά, προσφέροντας πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις της ΕΕ και ευκαιρίες στους πολίτες της να κάνουν οικονομίες για το μέλλον. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών διοχετεύει επενδύσεις σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μια ισχυρή Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι επίσης αναγκαία για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και ο διεθνής ρόλος του ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να βρουν περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και σε ολόκληρη την Ένωση και θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για να εξοικονομήσουν χρήματα για το μέλλον τους. Οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω της αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων, που αποτελούν τους κύριους μοχλούς δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ενώ το εγχείρημα αυτό θα ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη, θα ενισχύσει ιδιαίτερα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση προωθώντας τον επιμερισμό των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα.»

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή τήρησε τη δέσμευσή της θέτοντας τις βάσεις για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών έως το 2019. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών συμβάλλει άμεσα στη δέσμευση της Επιτροπής Γιούνκερ για τόνωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, διαφοροποιώντας τις πηγές χρηματοδότησης μέσω της αγοράς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχουμε πλέον θέσει τα θεμέλια για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, αλλά οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν και κατά την επόμενη θητεία της Επιτροπής, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, οι επενδυτές και οι αποταμιευτές να συνεχίσουν να αποκομίζουν τα οφέλη.»

Συνολικά, όλες οι εγκριθείσες προτάσεις θα συμβάλουν στην επέκταση των στόχων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών για καινοτόμο χρηματοδότηση και δημιουργία περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών από το τοπικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε μία από αυτές καλύπτει ένα συγκεκριμένο πεδίο δράσης:

Κεφάλαια συλλογικών επενδύσεων:εξαλείφοντας τους κανονιστικούς φραγμούς για τα επενδυτικά κεφάλαια και τους αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες, η παρούσα πρόταση θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα διευκολύνει τη διανομή επενδυτικών κεφαλαίων εντός της ΕΕ, παρέχοντας στους επενδυτές περισσότερες επιλογές, καλύτερη αξία και μεγαλύτερη προστασία.

Επανεξέταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ): η επανεξέταση αυτή θα καταστήσει το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο. Μεταξύ πολλών στόχων, η μεταρρύθμιση θα διασφαλίσει επίσης ότι η εποπτεία των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι προορατική και ταχεία. Θα εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) συντονιστικό ρόλο στους τομείς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ανασκόπηση των επιχειρήσεων επενδύσεων: η αναθεωρημένη αυτή νομοθετική πράξη θα εξασφαλίσει αναλογικότερους κανόνες και καλύτερη εποπτεία για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ρευστότητας και τις άλλες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου, και παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων και συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, θα ενισχύσει και θα αποσαφηνίσει τους κανόνες ισοδυναμίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών.

Καλυμμένα ομόλογα: η νομοθετική αυτή πράξη θα προωθήσει την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία θα εκδίδονται από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση της οικονομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, χάρη στο εναρμονισμένο πλαίσιο της ΕΕ.

Αγορές ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ): οι κανόνες που εγκρίθηκαν θα καταστήσουν φθηνότερη και απλούστερη την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες αγορές, μεταξύ άλλων μέσω μιας νέας κατηγορίας τόπων διαπραγμάτευσης ειδικά για μικρούς εκδότες.

Απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις βιώσιμες επενδύσεις: στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, οι κανόνες αυτοί θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τη γνωστοποίηση «πράσινων» πληροφοριών από δημιουργούς χρηματοοικονομικών προϊόντων και χρηματοοικονομικούς συμβούλους στους τελικούς επενδυτές.

Κανονισμός για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR 2.2): η νομοθετική αυτή πράξη θα εξασφαλίσει ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP) που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ. Εν τέλει, θα συμβάλει στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ.

Αξιολόγηση REFIT του κανονισμού EMIR: η μεταρρύθμιση αυτή θα προσφέρει απλούστερους και αναλογικότερους κανόνες για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, συμβάλλοντας στη μείωση των δαπανών και του κανονιστικού φόρτου για τους συμμετέχοντες στην αγορά, χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ανάπτυξη, Αύξηση απασχόλησης, Ένωση Κεφαλαιαγορών