15/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Θέματα που προκύπτουν από τη νέα διαδικασία υποβολής δηλώσεων παρακράτησης φόρου και βεβαιώσεων αποδοχών

Με τη δημοσίευση των αποφάσεων Α.1099/2019, Α.1100/2019 και Α.1101/2019 επήλθαν αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων παρακράτησης φόρου και γεννήθηκαν, ευλόγως, αρκετά ερωτήματα ως προς την ορθή εφαρμογή των οδηγιών. Παρακάτω, παραθέτουμε διατάξεις των αποφάσεων και, ενδεικτικά, ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν.

1. Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, που αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω taxisnet, με την υποβολή αναλυτικών εγγραφών σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.

Εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος ή/και εισφορά για απόδοση. Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης συμπληρώνοντας την ειδική ένδειξη, προκειμένου να μην εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Προθεσμία υποβολής

Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Π.χ. Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές που καταβλήθηκαν στον μήνα Φεβρουάριο 2019, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος μέχρι 30 Απριλίου 2019.

Σημείωση:
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1115/2019:

Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης:
α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και
β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 (αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες) και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 (αμοιβές δικηγόρων) του Ν.4172/2013, που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές που καταβλήθηκαν στον μήνα Ιανουάριο του 2019 και έχουν καταληκτική ημερομηνία την 1η Απριλίου 2019 και υποβάλλονται αντίστοιχα, με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τις α) Α.1099/2019 και β) Α.1101/2019 Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι την 22 Απριλίου 2019.

Ειδικά για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει από τις αποδοχές - μισθούς των εργαζομένων, η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία που οι αποδοχές αυτές καθίστανται δεδουλευμένες ακόμα και αν αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους.

Σημείωση:
Κατά την άποψή μας, για την ανωτέρω περίπτωση απαιτούνται περισσότερες διευκρινίσεις που θα ορίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη διαδικασία, καθώς:

A. Έστω ότι ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.
- Διενεργούνται δύο εγγραφές με διαφορετικό κωδικό αμοιβής για το ίδιο ΑΦΜ κατά την περίοδο που αμοιβές θα καταστούν δεδουλευμένες. Συγκεκριμένα, το ποσό των αποδοχών που καθίσταται δεδουλευμένο και καταβάλλεται π.χ. 500 ευρώ θα αναγραφεί με κωδικό 1 «Τακτικές αποδοχές». Το ποσό των αποδοχών που καθίσταται δεδουλευμένο αλλά δεν καταβάλλεται π.χ. 500 ευρώ θα αναγραφεί με κωδικό 7 «Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται».
- Κατά την περίοδο που θα εισπραχθεί το ποσό των αποδοχών (που έγιναν δεδουλευμένες σε προηγούμενη περίοδο) π.χ. 500 ευρώ, θα γίνει εγγραφή με κωδικό 6 «Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται».
Με βάση την παραπάνω διαδικασία θεωρούμε ότι η μηνιαία υποβολή Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, δημιουργεί προβληματισμούς που πρέπει να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες αρχές. Π.χ. στην περίπτωση που τον μήνα Ιανουάριο καταβληθούν 500 ευρώ αντί 1.000 ευρώ και τον μήνα Φεβρουάριο καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσό που αφορούσε τον Ιανουάριο (καταβολή 1.500 ευρώ), θα απεικονίζονται για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών: τακτικές αποδοχές 1.500 ευρώ, Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται 500 ευρώ και Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται 500 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω, εκτός του προβλήματος που δημιουργεί η διατύπωση των κωδικών 6 και 7 περί έτους, ενώ πλέον δύναται να χρησιμοποιούνται μηνιαία, μπορεί να εμφανίζονται ανείσπρακτες αποδοχές ενώ έχουν εισπραχθεί σε επόμενο μήνα.

Β. Έως σήμερα, δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να ορίζει ότι θα υποβάλλεται στο τέλος του έτους και οριστική δήλωση παρακράτησης φόρου. Επομένως, δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να καταχωρούμε τις αποδοχές κάθε μήνα με κωδικό 1 και στο τέλος του έτους να προχωρήσουμε σε διορθώσεις με την τροποποιητική, αν η οδηγία του Υπουργείου είναι αυτή ή αν θα πρέπει να γίνουν τροποποιητικές στις μηνιαίες δηλώσεις.

(Απάντηση στο ερώτημα του κόμβου με τίτλο «Δήλωση ανείσπρακτων αποδοχών στην δήλωση ΦΜΥ»).

Σημείωση:
Απαιτούνται διευκρινίσεις όσον αφορά τις παροχές σε είδος, καθώς κατά την ταυτόχρονη υποβολή αναλυτικά ανά ΑΦΜ των αποδοχών (με τον τρόπο που υποβάλλονται έως σήμερα οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών) με τις δηλώσεις παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν οι παροχές σε είδος της παρ. 1 του άρθρου 13 ξεπερνούν τα 300 ευρώ και επομένως να συνυπολογιστούν στο φορολογητέο εισόδημα.

(Απάντηση στο ερώτημα του κόμβου με τίτλο «Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος από μισθωτή εργασία»).

Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που υποβάλλονται μέχρι 31/12/2019 και αφορούν τις αναλυτικές εγγραφές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014 απόφαση ΓΓΔΕ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και ο τόκος του Κ.Φ.Δ..

Σημείωση:
Προφανώς, η ανωτέρω διευκόλυνση αφορά δηλώσεις παρακράτησης φόρου για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 που οι αρχικές τους υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ. 1049/2014, πριν την κοινοποίηση των νέων εγκυκλίων και αφορούν συμπλήρωση των αναλυτικών εγγραφών.

2. Δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Τρόπος υποβολής

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, καθώς και οι τροποποιητικές, δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, που αποκτώνται από τη δημοσίευση της απόφασης Α.1100/2019, ήτοι από 20/3/2019 και εφεξής, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω TAXISnet.

Ειδικά, για τις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 63 (Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές) του Ν. 4172/2013, η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου καθώς και τα οριζόμενα από την ΠΟΛ. 1036/2015 απόφαση έντυπα, υποβάλλονται από τον υπόχρεο υποχρεωτικά στην αρμόδια για τη φορολογία του Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αρχικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, που υποβλήθηκαν χειρόγραφα με βάση την ΠΟΛ.1011/2014 απόφαση της ΓΓΔΕ, δηλαδή πριν από τη δημοσίευση της Α. 1100/2019 υποβάλλονται και αυτές χειρόγραφα με βάση την ΠΟΛ.1011/2014 απόφαση της ΓΓΔΕ.

Στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου διαβιβάζουν, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση (ΦΕΚ Β΄276/10-02-2014), υποβάλλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet, χωρίς να υποβάλλουν εκ νέου τις αναλυτικές εγγραφές.

Χρόνος καταβολής

Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013.

Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, σε κάθε περίπτωση, νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.

Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα.

Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, καθώς και προσωρινών απολήψεων κερδών, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής.

Για το εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα, η καταβολή της σχετικής πληρωμής ενεργείται και κατά την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή της εγγραφής αυτών στον οικείο λογαριασμό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρείας.

Για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή την πίστωση των ποσών των σχετικών εισοδημάτων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4174/2013.

Σημείωση:
Για πληρωμές που διενεργούνται από 20/3/2019 και μετά, παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1011/2014.

Ακόμα, παύει να εφαρμόζεται η ΠΟΛ.1012/2014, σύμφωνα με την οποία όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Σημείωση:
Οι δηλώσεις διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

1. Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

Σύμφωνα με το παράρτημα Α της Α.1099/2019 υφίσταται μια δήλωση.

2. Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Σύμφωνα με τα παραρτήματα Α.1 και Α.2 της Α.1101/2019 υφίστανται δύο δηλώσεις που αφορούν:

- Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ του Ν.4172/2013)
- Προκαταβλητέος φόρος επί δικηγορικών αμοιβών (Άρθρο 69, παρ. 5, περ. α΄ του ν. 4172/2013) και Προκαταβλητέος φόρος επί του μερίσματος δικηγόρων (Άρθρο 69, παρ. 5, περ. γ΄ του Ν.4172/2013)

3. Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα

Σύμφωνα με τα παραρτήματα Α1, Α2 και Α3 της Α.1100/2019 υφίστανται τρεις δηλώσεις που αφορούν:

- Μερίσματα
- Τόκους
- Δικαιώματα

Προσοχή!!! Για κάθε μήνα η εφαρμογή δέχεται μόνο ένα αρχείο. Όταν ανεβάζουμε δεύτερο αρχείο γίνεται πλήρης αντικατάσταση στο προηγούμενο. Π.χ. αν έχουμε σε έναν μήνα Μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ανεβάζουμε 1 αρχείο για την συγκεκριμένη κατηγορία και υποβάλουμε τις αντίστοιχες 3 δηλώσεις.

3. Δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες και αμοιβές – μερίσματα που λαμβάνουν δικηγόροι

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, καθώς και οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 , στις αμοιβές δικηγόρων της περίπτωσης α΄ και μερισμάτων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 που αποκτώνται από την 1 Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω TAXISnet. Οι μηδενικές δηλώσεις για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση υποβάλλονται προαιρετικά.

Σημείωση:
Στο παράρτημα Β της απόφασης Α.1101/2019, εκτός των άλλων, ορίζεται ο κωδικός 10 που αφορά αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 του άρθρου 64 N.4172/2013 (Στην παρ. 8 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά την άποψή μας, προτείνεται η υποβολή δήλωσης και για αμοιβές κάτω των 300 ευρώ όπου δεν παρακρατείται φόρος. Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τις βεβαιώσεις αποδοχών, η υποχρέωση αναγραφής και των εισοδημάτων αυτών συνεχίζει να υφίσταται. Ο προβληματισμός αφορά τη χρήση ενιαίου αρχείου αναλυτικών εγγραφών από το οποίο προκύπτει και η δήλωση παρακρατούμενων φόρων και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στην Α.1101/2019 αναφέρεται μεταξύ άλλων: "Έχοντας υπόψη: ... Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα".

(upd)_19/4/2019 - Αναδιατυπώσαμε το τελευταίο απόσπασμα λόγω προσπάθειας παρερμηνείας των θέσεών μας, αν και θεωρούμε ότι είναι κατανοητές. Σημειώνουμε ότι αυτή τη στιγμή (Απρίλιος 2019) δεν έχει αποφασίσει η Α.Α.Δ.Ε. εάν θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής επιπλέον αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ετησίως. Η λογική της αποστολής των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών αποσκοπεί στην κατάργηση της ετήσιας δήλωσης, όμως προς το παρόν (για λόγους που και στο άρθρο αυτό αναφέρονται) μπορεί να είναι χρήσιμη. Στην περίπτωση αποστολής μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών επιχειρηματικής δραστηριότητας στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές, η ετήσια δήλωση είναι περιττή. Στην περίπτωση όμως που (όπως δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής δήλωσης για εισοδήματα κάτω των 300 ευρώ) δεν περιλαμβάνονται κάποιες αμοιβές, υποχρεωτικά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αποστολής της ετήσιας δήλωσης ή δυνατότητα τροποποίησης των μηνιαίων για προσθήκη αποκλειστικά και μόνο των αμοιβών αυτών που δεν περιλήφθηκαν στα αρχικά αρχεία.. Η δεύτερη εναλλακτική ιδιαίτερα, θα προσέθετε τεράστιο όγκο στα λογιστικά γραφεία. Κατά την άποψή μας, όπως προαναφέραμε, η αποστολή όλων των αμοιβών (και αυτών που αφορούν εισοδήματα κάτω των 300 ευρώ) εξασφαλίζει την πληρότητα των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών και παρακρατούμενων φόρων χωρίς την ανάγκη έρευνας για όλες τις αμοιβές του έτους που δεν περιλήφθηκαν στα αρχικά αρχεία.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι το επίπεδο των συνδρομητών και επισκεπτών του e-forologia είναι σε θέση να αντιληφθεί τη φράση "Οι μηδενικές δηλώσεις για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση υποβάλλονται προαιρετικά". Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στην αποτύπωση της φράσης που πράγματι δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας. Η άποψή μας λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξαγωγής 2 αρχείων από μία βάση αναλυτικής καταγραφής εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων, την ανάγκη συμπλήρωσης των εισοδημάτων που δεν έχουν δηλωθεί στις μηνιαίες δηλώσεις και προέκυψε μετά από μελέτη των σχετικών παραμέτρων και αλλεπάληλες επικοινωνίες με στελέχη της ΑΑΔΕ. Φυσικά εκφράζουμε την άποψή μας, δεν υποκαθιστούμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου και κάθε άλλη άποψη είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να αποσκοπεί στη βελτίωση της εργασίας του λογιστή.

Σημείωση:

Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου για αμοιβές εργοληπτών όπου είχε εκδοθεί η ΠΟΛ. 1027/2014, παρόλο που οι αμοιβές αυτές περιλαμβάνονται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, δεν αναφέρεται η κατάργηση της εν λόγω ΠΟΛ.. Επιπρόσθετα, στο παράρτημα Β της απόφασης Α.1101/2019 στο οποίο αναφέρεται η κωδικοποίηση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν γίνεται αναφορά στις αμοιβές εργοληπτών στις οποίες παρακρατείται φόρος με συντελεστή 3%.

Ελλείψει περισσότερων οδηγιών, κατά την άποψή μας οι δηλώσεις παρακράτησης φόρου για τις συγκεκριμένες αμοιβές συνεχίζουν να υποβάλλονται σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1027/2014.

Χρόνος καταβολής

Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013.

Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή την πίστωση των ποσών των σχετικών εισοδημάτων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4174/2013.

Σημείωση:
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1115/2019:

Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης:

α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και

β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013,

που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές που καταβλήθηκαν στον μήνα Ιανουάριο του 2019 και έχουν καταληκτική ημερομηνία την 1η Απριλίου 2019 και υποβάλλονται αντίστοιχα, με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τις α) Α.1099/2019 και β) Α.1101/2019 Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι την 22 Απριλίου 2019.

Η απόφαση Α.1101/2019 ισχύει για πληρωμές που αφορούν εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. Στις τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που υποβάλλονται μέχρι 31/12/2019 και αφορούν τις αναλυτικές εγγραφές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1048/2014 και ΠΟΛ.1031/2014 αποφάσεις ΓΓΔΕ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και ο τόκος του Κ.Φ.Δ..

Σημείωση:
Προφανώς, η ανωτέρω διευκόλυνση αφορά δηλώσεις παρακράτησης φόρου μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 που οι αρχικές τους υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ. 1049/2014, πριν την κοινοποίηση των νέων εγκυκλίων και αφορούν συμπλήρωση των αναλυτικών εγγραφών.

Οι αποφάσεις ΠΟΛ.1048/2014 και ΠΟΛ.1031/2014 καταργούνται, από την έναρξη ισχύος των νέων εγκυκλίων.

4. Διαδικασία υποβολής

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναρτήθηκε το παρακάτω εγχειρίδιο «Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα».», με το οποίο περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υποβολή κάθε είδους δήλωσης, ενώ στο τέλος παρουσιάζεται ένα αναλυτικό παράδειγμα υποβολής αρχικής και τροποιητικής δήλωσης για αμοιβές από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο παράδειγμα ακολουθείται αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα είδη δηλώσεων.

Με βάση τις παραπάνω οδηγίες η υποβολή της δήλωσης γίνεται σε 3 βήματα.

Κατά το πρώτο βήμα, η παραγωγή του αρχείου υποβολής θα γίνει από την Εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή (συμπιεσμένο αρχείο zip) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο ακόλουθο link:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteon-foron/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai

Παραλλαγή της εφαρμογής αυτής έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την υποβολή των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών (οδηγίες εγκατάστασης περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ).

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 3 ειδών αρχείων ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος:

1. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

2. Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

3. Βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα τόκους και δικαιώματα

Το αρχείο θα περιλαμβάνει αναλυτικά, ανά ΑΦΜ, την απόδοση της εκάστοτε αμοιβής, και των παρακρατούμενων φόρων, εισφορών και χαρτοσήμων, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των ειδών αμοιβών για τις παραπάνω πηγές εισοδήματος.

Κατά το δεύτερο βήμα, μετά την παραγωγή του αρχείου, το αρχείο θα υποβάλλεται στο link:

https://www1.aade.gr/sgsisapps/apcmonthly/

για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του αρχείου είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο της δήλωσης που θα υποβληθεί.

Το Link αυτό, σε μεταγενέστερη έκδοση της εφαρμογής, δε θα είναι διαθέσιμο, καθώς η πλοήγηση για την ολοκλήρωση του βήματος αυτού θα πραγματοποιείται με τη χρήση κουμπιών ανακατεύθυνσης από μια εφαρμογή.

Κατά το τρίτο και τελευταίο βήμα, μετά την υποβολή του αρχείου και τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο link των «Δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και άλλων δηλώσεων» με την ονομασία «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα,Τόκους και Δικαιώματα». Η εφαρμογή αφορά δηλώσεις αρχικές, και τροποποιητικές είτε λιγότερο, είτε το ίδιο, είτε περισσότερο χρεωστικές, για το έτος 2019 και μετά.

Οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας που έχουν υποβάλει ήδη δηλώσεις για τους μήνες Ιανουάριο του 2019 έως και σήμερα (η ημερομηνία ενημέρωσης του αρχείου είναι 3/4/2019 ), θα πρέπει να προβούν, μέχρι την 31η/12/2019, σε τροποιητικές δηλώσεις των περιόδων που υπέβαλαν, προκειμένου να υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε το αναλυτικό αρχείο εγγραφών των περιόδων αυτών. (Αποφάσεις Α.1099/2019 και Α.1101/2019).

Η «Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» εξακολουθεί να παραμένει ενεργή για τα έτη 2014 έως και 2018 όπου και θα υποβάλλονται οι αρχικές και οι περισσότερο ή καθόλου χρεωστικές τροποποιητικές δηλώσεις των ετών αυτών.

Όσον αφορά τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις τόκων μερισμάτων και δικαιωμάτων, αυτές υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ. για τις πληρωμές των αμοιβών αυτών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις 20/3/2019 (ημερομηνία δημοσίευσης Α. 1100/2019). Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν πληρωμές για αμοιβές από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα που καταβλήθηκαν από τους υπόχρεους παρακράτησης φόρου στους δικαιούχους έως και 20/3/2019, υποβάλλονται έγχαρτα στη Δ.Ο.Υ (Απόφαση Α.1100/2019 – Άρθρα 1 και 5).

Τα πεδία της δήλωσης της εφαρμογής θα προσυμπληρώνονται με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύπτουν βάσει των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 2ο βήμα.

Tolink με το οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνει είσοδο στην εφαρμογή είναι το ακόλουθο:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteonforon/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την υποβολή τροποιητικής δήλωσης, θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Να δημιουργήσει ένα νέο αρχείο αναλυτικών εγγραφών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο 1ο βήμα.

2. Να υποβάλει εκ νέου το νέο αρχείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο 2ο βήμα, για να λάβει και αυτό αριθμό πρωτοκόλλου.

3. Να μπει εκ νέου στην εφαρμογή, με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο 3ο βήμα, και φτάνοντας στην ακόλουθη οθόνη, να πατήσει το κουμπί «Υποβολή τροπ/κής». Η διαδικασία υποβολής της τροποιητικής είναι αντίστοιχη της υποβολής της αρχικής.

Σημεία που χρήζουν προσοχής μόνο για το αρχείο αναλυτικών εγγραφών που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα (desktop εφαρμογή)

1. Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου του «ΑΜΚΑ» σε κάθε εγγραφή.

2. Τα πεδία «Χαρτόσημο» και «ΟΓΑ χαρτοσήμου» μπορεί να συμπληρώνονται όπου απαιτείται. Συγκεκριμένα, στην κάθε εγγραφή για τους κωδικούς αμοιβής 6 «Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσόμενων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές Α.Ε., εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης)», 10 «Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 του άρθρου 64 §8 N.4172/2013» και 11 «Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.». Στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση), τα συγκεντρωτικά ποσά «Χαρτοσήμου» και «ΟΓΑ χαρτοσήμου» θα προέρχονται ΜΟΝΟ από τις εγγραφές που θα αφορούν αμοιβές της κατηγορίας 6, 10 και 11.

3. Δεν θα συμπληρωθούν, για καμία εγγραφή, τα πεδία «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης».

4. Στην περίπτωση που απαιτείται να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός 97 «Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2019 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά), τα οποία λαμβάνονται αναλυτικά βάσει των διατάξεων της Απόφασης Α.1009/19, όπως ισχύει», από τα υπόχρεα σε παρακράτηση Ν.Π.Δ.Δ., δεν θα δημιουργούνται αναλυτικές εγγραφές. Το υπόχρεο Ν.Π.Δ.Δ. θα προβαίνει στη δημιουργία μιας εγγραφής όπου δεν θα συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ» και στα πεδία «Επώνυμο» και «Όνομα» θα εισάγεται ο χαρακτήρας της παύλας (-).

Σημεία που χρήζουν προσοχής μόνο για το αρχείο αναλυτικών εγγραφών που αφορά σε τόκους μερίσματα και δικαιώματα (desktop εφαρμογή)

1. Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου του «ΑΜΚΑ» σε κάθε εγγραφή.

2. Τα πεδία «Χαρτόσημο» και «ΟΓΑ χαρτοσήμου» δεν συμπληρώνονται για κανέναν κωδικό αμοιβής τόκων, μερισμάτων, δικαιωμάτων.

3. Τα πεδία «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης» θα συμπληρώνονται για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται καταχώρηση εγγραφής για αλλοδαπό δικαιούχο είτε διαθέτει είτε δε διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ. Οι περιπτώσεις αυτές αποτυπώνονται στους κωδικούς 16 «Μερίσματα που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκων χωρών με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ», 29 «Τόκοι που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκων χωρών με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ» και 34 «Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ». Στις περιπτώσεις αυτές θα επιλέγεται η ένδειξη «ναι» στο πεδίο «Αλλοδαπός», η «Χώρα» φορολόγησης, και κατόπιν θα συμπληρώνεται από το χρήστη ο «Συντελεστής Φορολόγησης». Στις περιπτώσεις αλλοδαπών δικαιούχων, που είτε διαθέτουν είτε δε διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, έχουν φορολογική κατοικία σε χώρα που δεν υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. με την Ελλάδα, θα επιλέγεται η ένδειξη «ναι» στο πεδίο «Αλλοδαπός», θα συμπληρώνεται η «Χώρα» φορολογικής κατοικίας και ως «Συντελεστής Φορολόγησης» θα συμπληρώνεται ο ελληνικός συντελεστής που αντιστοιχεί στον κωδικό της κατηγορίας της αντίστοιχης αμοιβής. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιλέγονται οι κωδικοί αμοιβής 16, 29, 34, όπως και οι κωδικοί 98, 99.

4. Στην περίπτωση που απαιτείται να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός 98 «Πληρωμές μερισμάτων για τις οποίες η υποβολή του αρχείου γίνεται με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/14 και άλλων διατάξεων» και 99 «Πληρωμές τόκων για τις οποίες η υποβολή του αρχείου γίνεται με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/14 και άλλων διατάξεων», από τους υπόχρεους σε παρακράτηση, δεν θα δημιουργούνται αναλυτικές εγγραφές. Ο υπόχρεος θα προβαίνει στη δημιουργία μιας εγγραφής όπου δεν θα συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ» και στα πεδία «Επώνυμο» και «Όνομα» θα εισάγεται ο χαρακτήρας της παύλας (-).

5. Ισχύει γενικά ότι όταν ο χρήστης θέλει να εισάγει πολλές εγγραφές για υπόχρεους χωρίς ΑΦΜ (αλλοδαπούς) με τον ίδιο κωδικό αποδοχών, δεν θα πρέπει να αφήνει εντελώς κενά τα ΑΦΜ, αλλά θα πρέπει να εισάγει κάτι διαφορετικό σε κάθε εγγραφή στο πεδίο ΑΦΜ (οτιδήποτε, π.χ. 1, 2, 3). Σε αντίθετη περίπτωση θα τους εμφανίζεται το μήνυμα «Υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές με τον ίδιο ΑΦΜ και είδος αποδοχών).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Βεβαιώσεις Αποδοχών