12/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλημέρα. Μύρισε άνοιξη, αλλά μάλλον δεν την ενημέρωσαν και έτσι, η εβδομάδα που πέρασε, ανοιξιάτικη δεν την έλεγες. Ταυτόχρονα φυσικά μύρισε και εκλογές, συνεπώς, τουλάχιστον στον τομέα της οικονομίας, δίνεται έμφαση στα θετικά, ενώ τα αμφισβητούμενα και γενικά ότι μπορεί να ταράξει το υφιστάμενο σύστημα, παραπέμπονται σε χρόνο μετεκλογικό, περιλαμβάνοντας φυσικά και τις εθνικές εκλογές.

Έτσι, πήρανε προθεσμία για το 2020 (αν και εφόσον):

· Η αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού δαπανών με πλαστικό χρήμα για την οικοδόμηση του αφορολογήτου των μισθωτών και συνταξιούχων.

· Η μείωση του ορίου των 500 ευρώ ως όριο μέγιστης εγχρήματης συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών πάνω από την οποία η πληρωμή διενεργείται με τραπεζικό μέσο.

Από την άλλη μεριά, οι 120 δόσεις για χρέη προς το Υπ. Οικονομικών, αναμένονται, αλλά τελικά μάλλον θα αφορούν ελάχιστους. Οι Θεσμοί ζητάνε, προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως, να υπάρξουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να αποκλειστούν όλοι εκείνοι που ενώ μπορούν να πληρώσουν δεν το κάνουν. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες θα υπάρξει ένα σχέδιο ανάλογο με αυτό που περιγράφεται στο νέο νόμο για την πρώτη κατοικία. Δηλαδή θα υπάρχει διασύνδεση με περιουσία, καταθέσεις και εισόδημα.

Για την εβδομάδα που πέρασε και ενόψει της ελάττωσης των διαδικασιών, με το έγγραφο Αρ. Πρωτ. 439031 του ΕΦΚΑ, ο φορέας ενημερώνει ότι με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους, όπως αναφέρεται στο με αρ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

«Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, ΚΑΑ, ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.α.).» Κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο παύει να ισχύει από την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

Με την εγκύκλιο 18 ο ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες σχετικά με την κατάργηση του μέτρου της αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του N.4603/2019 (ΦΕΚ Α 48/14-03-2019), με τις οποίες ορίζεται ότι «Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3846/2010 (Α΄ 66), καταργείται».

Διευκρινίζεται ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις των εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, καθώς δεν κατέβαλαν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Σχέδιο νόμου με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με το άρθρο 45 του υπόψη σ/ν απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου επί ακινήτων και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν ανώνυμες μετοχές, εφόσον αποδεικνύεται ότι όλες οι μετοχές επί του κεφαλαίου τους ανήκουν απευθείας σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ότι η μετοχική τους σύνθεση δεν μεταβλήθηκε ένεκα μεταβίβασης μετοχών από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 ή την υπαγωγή τους στις διατάξεις αυτού.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (1-1-2003). Τυχόν καταβληθέντα ποσά, μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η ασάφεια στη διατύπωση του εδαφίου α' παραγράφου 3 άρθρου 15 νόμου 3091/2002 δημιουργεί την εύλογη εντύπωση ότι η προβλεπόμενη σε αυτή απαλλαγή ισχύει και για ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, εφόσον δηλώνονταν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν. Για τον λόγο αυτό αρκετές ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, οι οποίες ανήκαν απευθείας και εξ ολοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα με αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, δεν μετέτρεψαν τις μετοχές τους σε ονομαστικές.

Επειδή πλέον μετά τον Ν.4548/2018 όλες οι ανώνυμες εταιρείες είναι υποχρεωτικό να κατέχουν ονομαστικές μετοχές και επειδή ο αληθής σκοπός του άρθρου 15 Ν.3091/2012 όπως κρίθηκε με την 2810/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι να επιβαρυνθούν με τον εν λόγω ειδικό φόρο επί των ακινήτων όχι όλες ανεξαιρέτως οι εταιρείες, αλλά εκείνες μόνον οι εταιρείες, οι οποίες, μη "επιθυμώντας" την "αποκάλυψη" στις φορολογικές αρχές της ταυτότητας των πραγματικών κυρίων των ακινήτων τους, καθιστούν τελικώς ανέφικτο τον εκ μέρους των φορολογικών αρχών έλεγχο φυσικών προσώπων υποκειμένων κατ' αρχήν σε φορολογία στην Ελλάδα, λειτουργώντας έτσι ως οχήματα φοροαποφυγής, με αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογικής ύλης κτηθείσης από τα πρόσωπα αυτά (μη αποκάλυψη φορολογητέων γεγονότων, παράκαμψη της νομοθεσίας περί "πόθεν έσχες" κ.λπ.) και την αποφυγή της πληρωμής των αναλογούντων σε αυτήν φορολογικών επιβαρύνσεων, κατά παράβαση της θεσπιζομένης με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχής της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών.

Ο ανωτέρω όμως νομοθετικός σκοπός δεν συντρέχει για εταιρείες στις οποίες εξ αρχής το σύνολο των ανωνύμων μετοχών ανήκε σε φυσικά πρόσωπα με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου, τα πρόσωπα αυτά δηλώνονταν στην αρμόδια για την εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών αρχή μέσω της υποβολής των πρακτικών των ετήσιων και έκτακτων γενικών συνελεύσεων και ουδεμία μεταβολή ένεκα μεταβίβασης μετοχών στη μετοχική σύνθεση τους έλαβε χώρα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 νόμου 3091/2002 ή από τον χρόνο υπαγωγής των εταιρειών αυτών στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Για τους λόγους αυτούς και προς θεραπεία των παραπάνω σκοπών δημοσίου συμφέροντος, με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται άπαξ και αναδρομικά στις ανωτέρω εταιρείες η απαλλαγή από τον φόρο του άρθρου 15 παρ. 1 Ν.3091/2002.

Ο τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου, από το Δημόσιο, επιτοκίου (νόμιμου και υπερημερίας) για τις οφειλές του προς φορολογούμενους ανεξάρτητα από την αιτία τους, καθιερώνεται με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό.

Με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου, το επιτόκιο μειώνεται από το 6% στο οποίο ανέρχεται σήμερα, επειδή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «εκτός του γεγονότος ότι κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, δεν προσαρμόζεται στο εκάστοτε δημοσιονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λαμβανομένου υπόψη και του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης».

Με βάση τα ανωτέρω, το νέο επιτόκιο θα ισούται με το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) το οποίο σήμερα είναι 0, πλέον των 3 εκατοστιαίων μονάδων. (Συνεπώς 3%)

Σύμφωνα με το άρθρο 45 της Αιτιολογικής έκθεσης, η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό υποθέσεις για το μέρος κατά το οποίο οι αξιώσεις των ιδιωτών για τόκο ανάγονται και υπολογίζονται σε χρόνο μετά την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

Σημειώνεται, ότι έχει κριθεί ότι η όποια διαφοροποίηση όσον αφορά στους τόκους οφειλών του Δημοσίου, σε σχέση µε τα αντίστοιχα για τις οφειλές των ιδιωτών, είναι συμβατή προς τις διατάξεις των άρθρων του Συντάγματος 4 παράγραφοι 1 και 5, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδάφιο δ΄, ενώ δεν τίθεται ζήτημα αντίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης αυτής.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, θα θέλαμε να προβούμε σε κάποιες παρατηρήσεις, δεδομένης της διαφοράς του εύρους των επιτοκίων:

  • Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων για το 2017 ανήλθε σύμφωνα με την ΤτΕ σε 0,32% (προ φόρων). Συνεπώς, αν κατατεθεί σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα ποσό 100.000 ευρώ για έναν χρόνο, θα προκύψει καθαρός ετήσιος τόκος 320 ευρώ μικτά, μείον 15% φόρο επί τόκων και κατ' επέκταση καθαρά έσοδα από τόκους 278,26 ευρώ. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το ποσό αυτό θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.
  • Αν το Δημόσιο οφείλει σε κάποιο φορολογούμενο για ένα χρόνο το ίδιο ως ανωτέρω ποσό, οι τόκοι που θα καταβληθούν αντιστοιχούν σε 3.000 ευρώ.
  • Αν κάποιος φορολογούμενος οφείλει στο Δημόσιο 100.000 ευρώ, η ετήσια επιβάρυνσή του θα ανέλθει σε 8.760 ευρώ.

Θεωρώντας ότι η διαφορά μεταξύ των δύο εφαρμοζόμενων επιτοκίων του Δημοσίου (επί υποχρεώσεων και επί οφειλών προς αυτό), είναι εξαιρετικά μεγάλη σε σχέση με τα κρατούντα σήμερα και συγκρινόμενης με τα καταθετικά επιτόκια, υπάρχει η προσδοκία ότι ο νομοθέτης θα προβεί σε μία περαιτέρω εξομάλυνση της διαφοράς, ανταποκρινόμενος στην υφιστάμενη πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή έγινε μεγάλος θόρυβος σχετικά με τα ανωτέρω, στηλίτευσαν δε όλοι οι φορείς την τροπολογία, συμπεριλαμβανομένου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, το πλέον πιθανόν είναι το νέο επιτόκιο που προτείνεται να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις απαιτήσεων πολιτών από το Δημόσιο, πιθανώς δε να υπάρξουν παρεμβάσεις και στο επιτόκιο οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο.

Την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 ξεκίνησε η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-Line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων - άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014). Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης.

Παρασκευή σήμερα, μια φθινοπωρινή ημέρα στην καρδιά της Άνοιξης, γι, αυτό θα πρέπει να κλείσουμε με κάτι θετικό. Προπληρωμή λοιπόν Επιδομάτων Ανεργίας και 'Δώρων' λόγω Εορτής Πάσχα Έτους 2019.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε ότι:

  • Από την 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη, θα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2019 στους τακτικά επιδοτούμενους άνεργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.
  • Από την 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη, θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά θα καταβάλλονταν από 18.04.2019 μέχρι και 05.05.2019.

Επισημαίνεται πως ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτούμενων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και των μακροχρονίως ανέργων στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει. Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η Εβδομάδα που έρχεται, εβδομάδα πριν αυτή των Θείων Παθών, έρχεται να ισορροπήσει ανάμεσα σε καταβολές βοηθημάτων, ευνοϊκές εισηγήσεις της Κυβέρνησης ενόψει και των εκλογών, σκανδαλοθηρίας επειδή το νόμισμα έχει δύο όψεις και φυσικά, τη θέληση των πολιτών να βιώσουν ένα ήσυχο κατά το δυνατόν διάστημα, συμμετέχοντας στο Θείο Πάθος και τελικά γιορτάζοντας την Ανάσταση του Κυρίου. Τέτοιες ημέρες που τα λόγια περιττεύουν, οι ψυχές γαληνεύουν και ο καθένας μας προχωράει στις εσωτερικές του αναζητήσεις, πιστεύουμε ότι και οι πολιτικοί θα συντονιστούν ανάλογα και σε κάθε περίπτωση οι αντιπαραθέσεις θα είναι πιο ήπιες.

Σαββατοκύριακο με το Σάββατο ιδανικό για τους νονούς και την παραδοσιακή λαμπάδα. Λίγο πριν την εβδομάδα της μέγιστης θλίψης, κάντε τον προσωπικό σας απολογισμό και φροντίστε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Να είστε πάντα καλά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ειδικός Φόρος Ακινήτων, Επιτόκια, ΕΦΑ, Ρύθμιση, ΑΠΔ