11/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Διαχείριση όρων αμοιβής μισθωτών με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο

Ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών)

Ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών) με μισθό ή με ημερομίσθιο καθορίζεται από τη συλλογική ρύθμιση που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας τους. Ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο αφορά τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (`Αρθρο 103, Ν.4172/2013 και υποπαράγραφος ΙΑ.6 εδ.2,Ν.4254/7-4-2014 ).

Οι έχοντες την ειδικότητα του εργατοτεχνίτη αμείβονται με το ημερομίσθιο και όχι με τον μηνιαίο μισθό των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 17529/2014). Κατά συνέπεια οι μισθωτοί στις περιπτώσεις που:

• δεν είναι σε ισχύ η κλαδική Σ.Σ.Ε.,

• είναι σε ισχύ η κλαδική Σ.Σ.Ε., δεν παράγεται όμως αμφιμερής δέσμευση των μερών και ταυτόχρονα δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική,

• είναι σε ισχύ η κλαδική Σ.Σ.Ε., δεν ρυθμίζει όμως τους όρους αμοιβής και εργασίας μιας συγκεκριμένης ειδικότητας,

αμείβονται με ελεύθερη συμφωνία, μη δυνάμενοι οι όροι αυτοί (της ελεύθερης συμφωνίας) να είναι δυσμενέστεροι του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού όσον αφορά τους υπαλλήλους και του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου όσον αφορά τους εργατοτεχνίτες.

Για παράδειγμα:

• Υπάλληλος που απασχολείται σε εμπορική επιχείρηση, με δεδομένο ότι δεν είναι σε ισχύ η κλαδική Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

• Εργατοτεχνίτης που απασχολείται σε εργαστήριο Ζαχαρωδών προϊόντων με δεδομένο ότι η Σ.Σ.Ε. (6.6.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας (που είναι διετούς διάρκειας 2018-2019) δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική και ταυτόχρονα δεν παράγεται αμφιμερής δέσμευση, ήτοι είτε το συγκεκριμένο εργαστήριο ζαχαρωδών δεν είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την παραπάνω Σ.Σ.Ε. [Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)], είτε ο εργατοτεχνίτης δεν είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων που υπογράφει τη Σ.Σ.Ε. αυτή, δεν προκύπτει δέσμευση εφαρμογής των όρων της παραπάνω συλλογικής ρύθμισης εργασίας. Για να υφίσταται νομική δέσμευση και να υποχρεούται ο εργοδότης να εφαρμόσει για τους εργαζόμενούς του, τους όρους αμοιβής και εργασίας μιας συλλογικής σύμβασης που είναι μεν σε ισχύ αλλά δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική, είναι τόσο αυτός (ο εργοδότης) όσο και οι εργαζόμενοι, να είναι μέλη των συμβαλλόμενων στη σύναψή της συλλογικής αυτής ρύθμισης, οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών αντίστοιχα).

• Βοηθός λογιστή σε ξενοδοχειακή επιχείρηση που απασχολείται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό με δεδομένο ότι είναι μεν σε ισχύ η κλαδική Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων και έχει κηρυχθεί υποχρεωτική, δεν ρυθμίζει όμως τους όρους αμοιβής και εργασίας της συγκεκριμένης ειδικότητας και ταυτόχρονα δεν είναι σε ισχύ η ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. των λογιστών - βοηθών λογιστών.

Τα νέα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων

Με τη νέα διαδικασία, ο μηχανισμός διαμόρφωσης του νομοθετικώς καθορισμένου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, τέθηκε σε ισχύ μετά τη λήξη του προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και στο πλαίσιο αυτό ο καθορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4172/2013 , των κατωτάτων ορίων αποδοχών, για πλήρη απασχόληση, όσον αφορά τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση από 1ης Φεβρουαρίου 2019, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 4241/127/30-1-2019, έχει ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).

Επιπρόσθετα, οι εντασσόμενοι στον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο με προϋπηρεσία συμπληρωθείσα μέχρι την 14/2/2012, σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, (σύμφωνα με το `Αρθρο 1, Υποπαρ. ΙΑ.11. Ν. 4093/12-1-2012):

• αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό και έχουν συμπληρώσει από μία (1) έως τρεις (3) τριετίες έως την 14/2/2012, δικαιούνται να λάβουν για κάθε μία από αυτές τις τριετίες προσαύξηση σε ποσοστό 10%, (και μέχρι 30% κατ’ ανώτατο όριο αν έχουν τρεις τριετίες), που υπολογίζεται επί του κατώτατου μισθού.

• αν αμείβονται με ημερομίσθιο και έχουν συμπληρώσει από μία (1) έως έξι (6) τριετίες έως την 14/2/2012, δικαιούνται να λάβουν για κάθε μία από αυτές τις τριετίες προσαύξηση σε ποσοστό 5% (και μέχρι 30% αν έχουν κατ’ ανώτατο όριο έξι τριετίες), που υπολογίζεται επί του κατώτατου ημερομισθίου.

Διευκρινίζεται ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 4, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 περί αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων (επιδομάτων προϋπηρεσίας) στην οποία ορίζεται ότι «Από 14/2/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας».

Όπως επισημάνθηκε, οι διατάξεις για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο καθορίζονται από το άρθρο 103, παρ. 1, του Ν. 4172/2013 , όπου αναφέρονται τα εξής: «Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας «και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς.» (το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου 1ου του Ν. 4254/2014).

Εξάλλου στην υπουργική απόφαση 4241/127/30-1-2019 δεν γίνεται καμία αναφορά στην υποχρέωση χορήγησης επιδομάτων προϋπηρεσίας όπου αυτά προβλέπονται. Το θέμα αυτό αναμένεται να αποσαφηνισθεί από το Υπουργείο Εργασίας με την έκδοση ερμηνευτικής Εγκυκλίου που μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο δεν είχε εκδοθεί.

Υπολογισμός του ημερομισθίου και του ωρομισθίου μισθωτών

Ως γενικό πλαίσιο αναφέρεται ότι ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο εργαζόμενος λαμβάνει κάθε μήνα τόσα ημερομίσθια, όσες είναι οι ημέρες που εργάσθηκε κατά τον υπό εξέταση μήνα, υπολογιζόμενης εν προκειμένω ως εργάσιμης και της 6ης ημέρας, στην περίπτωση της πενθήμερης πλήρους απασχόλησης. Επίσης για τον αμειβόμενο με ημερομίσθιο αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ τόσες ημέρες εργασίας όσες πράγματι ο ημερομίσθιος εργάσθηκε.

Συνεπώς ο απασχολούμενος με πενθήμερη πλήρη εβδομαδιαία εργασία, αμειβόμενος με ημερομίσθιο, αμείβεται με έξι ημερομίσθια εβδομαδιαίως και αναγνωρίζει στην ασφάλιση του ΙΚΑ και την 6η ημέρα της εβδομάδος, δηλαδή ασφαλίζεται για 6 ημέρες την εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό οι ημέρες εργασίας και ασφάλισης του ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα κυμαίνονται από 24 το έλασσον έως 27 ημέρες το μείζον ή κατά μέσο όρο 26 (και όχι 25) κατά μήνα.

Ο εργατοτεχνίτης που απασχολείται επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, δικαιούται αμοιβή για οκτώ (8) ώρες (8 δηλαδή ωρομίσθια) και όχι ένα ημερομίσθιο. Επισημαίνεται ότι το ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 6 ώρες και 40 λεπτά ημερήσιας εργασίας ήτοι σε 6,6667 x ωρομίσθιο. Το κατώτατο ημερομίσθιο (το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο του Ν.4093/2012), για εργατοτεχνίτη χωρίς προϋπηρεσία ανέρχεται από 1.2.2019 σε 29,04 ευρώ και το κατώτατο ωρομίσθιο σε 29,04 x (6/40) = 4,36 ευρώ. Συνεπώς οι αποδοχές της 8ωρης ημερήσιας εργασίας για τον ανωτέρω εργατοτεχνίτη ορίζονται σε 4,36 x 8 ώρες = 34,88 ευρώ.

Συμπερασματικά, ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο εργαζόμενος λαμβάνει κάθε μήνα τόσα ημερομίσθια, όσες είναι οι ημέρες που εργάσθηκε κατά τον υπό εξέταση μήνα, υπολογιζόμενης εν προκειμένω ως εργάσιμης και της 6ης ημέρας, στην περίπτωση της πενθήμερης πλήρους απασχόλησης.

Για την εξεύρεση του ωρομισθίου μισθωτού, στον κλάδο εργασίας του οποίου ισχύει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών, ο οποίος αμείβεται με μισθό, για την εξεύρεση του ωρομισθίου της υπερωριακής του απασχολήσεως, διαιρούνται τα 6/25 του συμφωνημένου ή νομίμου μισθού δια του αριθμού 40, το δε πηλίκον αποτελεί το ωρομίσθιο. Για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο υπό το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας των 40 ωρών, το οποίο, σημειωτέον, είναι σύστημα κατανομής του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και όχι μείωσης αυτού και υπό το οποίο η 6η ημέρα της εβδομάδας, αν και είναι πλέον ημέρα ανάπαυσης, θεωρείται πλασματικά για τον υπολογισμό του εβδομαδιαίου μισθού χρόνος εργασίας και έτσι η εργασία παρέχεται επί 5 ημέρες την εβδομάδα, ο εργοδότης όμως καταβάλλει 6 ημερομίσθια, προς εξεύρεση του ωρομισθίου για τον υπολογισμό των ως άνω προσαυξήσεων διαιρείται το γινόμενο των 6 ημερομισθίων καταρχήν διά του αριθμού 40, των ωρών δηλ. της εβδομαδιαίας εργασίας (`Αρειος Πάγος 1033/2011 ).

Πιο συγκεκριμένα, ο εργατοτεχνίτης - ημερομίσθιος που απασχολείται σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαία και δικαιούται έξι (6) ημερομίσθια σαν αμοιβή, ανεξάρτητα από το αν απασχολείται επί πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες εβδομαδιαία.

Συνεπώς, ισχύει η εξίσωση:

Βδομαδιάτικο =

6 ημερομίσθια

Το βδομαδιάτικο =

40 ώρες x ωρομίσθιο

`Αρα:

6 ημερομίσθια =

40 ώρες x ωρομίσθιο

Συνεπώς:

Ωρομίσθιο =

6/40 ημερομισθίου ή

Ωρομίσθιο =

0,15 x ημερομίσθιο.

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου σε συνάρτηση με το ημερομίσθιο είναι ο εξής: Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο /6,6667.

Το ημερομίσθιο του μισθωτού με σαράντα (40) ώρες συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο που αμείβεται με μηνιαίο μισθό, βρίσκεται αν διαιρεθεί ο μηνιαίος μισθός δια των είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών και αυτό γιατί οι εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα με βάση την εργατική νομοθεσία είναι είκοσι πέντε (25), ανεξάρτητα με το πόσες εργάσιμες ημέρες έχει ένας μήνας.

`Αρα:

Ημερομίσθιο =

Μηνιαίος μισθός/25

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι:

Ωρομίσθιο =

6/40 x ημερομίσθιο

Συνεπώς:

Ωρομίσθιο =

(6/40) x μηνιαίος μισθός/25

`Αρα, Ωρομίσθιο =

0,006 x μηνιαίος μισθός

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου σε συνάρτηση με το μηνιαίο μισθό είναι ο εξής: Ωρομίσθιο = Μηνιαίος μισθός /166,6667.

Παράδειγμα 1ο

Πώς βρίσκεται: α) το ημερομίσθιο και το ωρομίσθιο του μισθωτού «Α» που αμείβεται με μηνιαίο μισθό ύψους 900,00 ευρώ και β) το ωρομίσθιο του μισθωτού «Β» που αμείβεται με ημερομίσθιο ύψους 35,00 ευρώ. Το εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο των παραπάνω μισθωτών ορίζεται στις σαράντα (40) ώρες απασχόλησης.

Απάντηση

Ημερομίσθιο μισθωτού «Α»= 900,00/25 = 36,00 ευρώ

Ωρομίσθιο μισθωτού «Α» = 0,006 x 900,00 = 5,40 ευρώ

ή (900,00/166,667)= 5,40 €.

Ωρομίσθιο μισθωτού «Β» = 35,00 x 0,15 = 5,25 ευρώ ή (35,00/6,667)= 5,25 €.

Στην περίπτωση που λόγω της νομοθεσίας (με βάση νόμο, υπουργική απόφαση, Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κ.λπ.) ή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, το συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης του τελευταίου (του μισθωτού) είναι μικρότερο των σαράντα (40) ωρών, τότε ο προσδιορισμός του ωρομισθίου του γίνεται με ανάλογο τρόπο και συγκεκριμένα:

Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο x

6

Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης

ή

Ωρομίσθιο =

(6/25) x Μηνιαίος μισθός

Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης

Παράδειγμα 2ο

Πώς βρίσκεται: α) το ημερομίσθιο και το ωρομίσθιο του μισθωτού «Γ», που αμείβεται με μηνιαίο μισθό 1.000,00 ευρώ και β) το ωρομίσθιο του μισθωτού «Δ», που αμείβεται με ημερομίσθιο 38,00 ευρώ, με δεδομένο ότι και οι δύο μισθωτοί απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης επί 37 ώρες εβδομαδιαία.

Απάντηση

Ημερομίσθιο μισθωτού «Γ» = 1.000,00/25 = 40,00 ευρώ

Ωρομίσθιο μισθωτού «Γ» = [(6/25)/37] x 1.000,00 ευρώ = 0,006486 x 1.000,00 = 6,49 ευρώ.

Ωρομίσθιο μισθωτού «Δ» = 38,00 ευρώ x (6/37) = 38,00 ευρώ x 0,1622 = 6,16 ευρώ.

Παράδειγμα 3ο

Πώς υπολογίζονται: α) το ωρομίσθιο του καθηγητή φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, που αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό χωρίς προϋπηρεσία β) οι μηνιαίες αποδοχές του αν ληφθεί υπόψη ότι απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης σταθερά κατά μήνα για δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαία σε συγκεκριμένο φροντιστήριο.

Απάντηση

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης ( `Αρθρο 17, παρ.1, Ν.3899/2010 , `Αρθρο 2, παρ.9, Ν.3846/2010 ).

Ως συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες.

Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση ( `Αρθρο 2, παρ.2β, Ν.3846/2010 ).

Όσον αφορά το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης των καθηγητών Φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών αυτό καθορίζεται πλέον με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 , στις είκοσι μία (21) ώρες.

Κατά συνέπεια ο καθηγητής που εργάζεται λιγότερες από 21 ώρες εβδομαδιαία σε ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ή σε κέντρο ξένων γλωσσών, απασχολείται με μερική απασχόληση και αμείβεται με σταθερό μηνιαίο μισθό, ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο δεν είναι σαράντα (40) ώρες αλλά είκοσι μία (21) ώρες, ως εξής:

Αποδοχές καθηγητή εργαζόμενου λιγότερες από 21 ώρες εβδομαδιαίως: Νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός πλήρους απασχόλησης x (Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας / 21).

Ειδικότερα ο υπολογισμός του ωρομισθίου σε συνάρτηση με το μηνιαίο μισθό γίνεται εν προκειμένω ως εξής:

Εβδομαδιάτικο = 6 Ημερομίσθια

21 ώρες X Ωρομίσθιο = 6 Ημερομίσθια

Ωρομίσθιο = 6/21 του Ημερομισθίου

Ωρομίσθιο = 0,2857 του Ημερομισθίου

Ωρομίσθιο = 6/21 Χ (1/25) του Μηνιαίου Μισθού

Ωρομίσθιο = 0,01143 του Μηνιαίου Μισθού

Συνεπώς του καθηγητή αυτού χωρίς προϋπηρεσία που αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, Ωρομίσθιο = [(6/25)/21] x 650,00 ευρώ = 7,43 ευρώ.

Οι μηνιαίες αποδοχές του, με δεδομένο ότι εργάζεται σταθερά για δώδεκα ώρες εβδομαδιαία είναι 650,00 x (12/21) = 371,43 € ή με άλλο τρόπο

Ωρομίσθιο μισθωτού «Δ» = 38,00 ευρώ x (6/37) = 38,00 ευρώ x 0,1622 = 6,16 ευρώ.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη, με τίτλο «Διαχείριση όρων αμοιβής μισθωτών με βάση τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2019 του περιοδικού Epsilon7.

Στο πλήρες άρθρο αναλύονται και τα ζητήματα υποβολής ή μη τροποποιητικής σύμβασης εργασίας και χορήγησης ή μη του επιδόματος γάμου σε όσους αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κατώτατος μισθός, Κατώτατο ημερομίσθιο