10/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενδιάμεσης μητρικής δε διενεργούνται αποσβέσεις επί των περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση συμμετοχής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2019 της ΣΟΛ Crowe

www.solcrowe.gr

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενδιάμεσης μητρικής δε διενεργούνται, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, αποσβέσεις επί των περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση συμμετοχής ακόμα και αν η συμμετοχή αύτη θα πωληθεί σε υπερκείμενη μητρική η οποία για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία στις δικές της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα διενεργήσει αποσβέσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α απο­φασίστηκε η πώληση συμμετοχής της Α στην υπερκείμενη μητρική της Β.

Και οι δύο εταιρείες, ενδιάμεση μητρική (Α) και υπερκείμε­νη μητρική (Β) συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Ο ορισμός του τιμήματος πώλησης έγινε με βάση την αποτίμησή τους που διενεργήθηκε από δύο (2) ανεξάρτη­τες εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου 01.01 - 30.06.2018 η προς πώ­ληση συμμετοχή (ομάδα εκποίησης) κατατάχθηκε ως κατεχόμενη προς πώληση, δεδομένου ότι η λο­γιστική αξία της θα ανακτηθεί κυρίως μέσω της συ­ναλλαγής πώλησης και όχι από συνε­χόμενη χρήση. Συνεπώς, η διάθεση της συμμετοχής αυ­τής πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να αναγνωρι­στεί ως ολοκληρωμένη πώληση εντός ενός έτους από την ημερομηνία της κατάταξης, σύμφωνα με τις παρα­γράφους 7 και 8 του ΔΠΧΑ 5: «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», και δεν είναι πι­θανό να γίνουν σημαντι­κές αλλαγές στο πρόγραμμα ή ότι το πρόγραμμα θα απο­συρθεί.

Η ολοκλήρωση της πώλησης της συγκεκριμένης συμμε­τοχής, προς την μητρική Β, ολοκληρώθηκε εντός του 2018.

Δεδομένου ότι για τον Όμιλο Β καμία μεταβολή δεν επέρ­χεται (η έμμεση συμμετοχή μεταβάλλεται σε άμεση) το ερώτημα είναι εάν στο μεσοδιάστημα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έως την ολο­κλήρωση της πώλη­σης της συμμετοχής αυτής, στον Όμιλο Α, για σκοπούς ενοποίησης και μόνο, θα διε­νεργηθούν ή όχι αποσβέσεις επί των παγίων πε­ριουσιακών στοιχείων της συμμετοχής αυτής.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σχετικά με την κατάταξη των μη κυκλοφορούντων πε­ριουσιακών στοιχείων, του ερωτήματος παραθέ­τουμε τις σχετικές παραγράφους του προτύπου ΔΠΧΑ 5 «Μη κυ­κλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δρα­στηριότητες».

Στην παράγραφο 6 του προτύπου σχετικά με την κατάτα­ξη αναφέρεται ότι:

«Η οικονομική οντότητα κατατάσσει ένα μη κυκλο­φορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα εκποίησης) ως κατεχόμενο προς πώληση αν η λογιστική αξία του ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλη­σης και όχι από τη συνεχό­μενη χρήση».

Σχετικά με την προσέγγιση της ανάκτησης μέσω πώλησης επιπλέον στην παράγραφο 8A. του ΔΠΧΑ 8 αναφέρεται ότι:

«Οικονομική οντότητα που έχει δεσμευτεί στο πλαί­σιο σχεδίου πώλησης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου θυ­γατρικής θα κατατάσσει όλα τα περιου­σιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις ως κατεχόμενα προς πώληση, όταν πλη­ρούνται τα κριτήρια των πα­ραγράφων 6-8 του ΔΠΧΑ 5, ασχέτως αν η οικονομι­κή οντότητα θα διατηρήσει μειοψη­φική συμμετοχή στην πρώην θυγατρική μετά την πώλη­ση».

Σχετικά με το θέμα της διενέργειας ή μη της από­σβεσης σας παραθέτουμε την παράγραφο 25 του ΔΠΧΑ 5:

«Η οικονομική οντότητα δεν αποσβένει μη κυκλοφο­ρούν περιουσιακό στοιχείο ενόσω κατατάσσεται ως κατεχόμενο προς πώληση ή ενόσω αποτελεί μέρος μιας ομάδας εκ­ποίησης που κατατάσσεται ως κατε­χόμενη προς πώληση. Οι τόκοι και τα λοιπά έξοδα που αποδίδονται στις υπο­χρεώσεις μιας ομάδας εκ­ποίησης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση συνεχίζουν να αναγνωρίζο­νται».

Συνδυαστικά από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα περιουσιακά στοιχεία και οι υπο­χρεώσεις της μητρικής και των θυγατρικών της εμ­φανίζονται ως εάν επρόκειτο για μία ενιαία οικονομι­κή οντότητα, προκύπτει ότι στο επί­πεδο του υποο­μίλου Α θα πρέπει να καταταχθούν τα μη κυκλοφο­ρούντα περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδες εκποίη­σης) ως κατεχόμενα προς πώληση, καθώς η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί μέσω μιας συναλλαγής πώ­λησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση.

Για να συμβεί αυτό, φυσικά τα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες εκποίησης) πρέπει να είναι διαθέσιμα για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάστασή τους, μόνο βάσει όρων που είναι συνήθεις και καθιερωμέ­νοι για την πώλη­ση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων εκποίη­σης) και η πώλησή τους πρέπει να είναι πολύ πιθανή,

Μεταγενέστερα της κατάταξης δεν θα πρέπει να λο­γιστούν αποσβέσεις για τα μη κυκλοφορούντα πε­ριουσιακά στοι­χεία που κατέχονται προς πώληση έως την ημερομηνία της πώλησης.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του υπερκεί­μενου ομίλου Β τα περιουσιακά αυτά στοι­χεία θα εμφανι­στούν το καθένα στην κατηγορία του και επί των αποσβε­στέων στοιχείων θα διενεργη­θούν κανονικά αποσβέσεις.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.