05/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλημέρα και Καλό Μήνα. Πρωταπριλιά και τα ψέματα τελειώσανε. Ο αγαπημένος μας γείτονας, Πρόεδρος Ερντογάν, μάλλον δεν τα κατάφερε και τόσο καλά αυτή την φορά, αν και φυσικά οι πιστοί του ακόλουθοι αριθμητικά παρέμειναν οι ίδιοι με τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Εντυπώσεις άφησε η ιδιότυπη προεκλογική εκστρατεία, όπου στην προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων διανεμόταν φθηνά λαχανικά σε πρόσκαιρες κρατικές λαϊκές αγορές, ντονέρ κεμπάπ (γύρος από κιμά αρνιού λόγω Ισλαμισμού), σιμίτ κουλούρ (κάτι σαν κουλούρι Θεσσαλονίκης) και επιπλέον, απαίτηση από τους υποψηφίους τοπικούς «άρχοντες» να έχουν ή να αφήσουν πάραυτα μουστάκι. Τουλάχιστον οι δικές μας επερχόμενες εκλογές, έχουν ένα άλλο status, στην πιο δε «χαλαρή» τους μορφή, ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται οικογενειακώς θεατρική παράσταση και ο Πρόεδρος της Αντιπολίτευσης, έντεχνο μουσικό σχήμα στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι άνθρωποι, άλλα ήθη…

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα η Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1105/21.3.2019 με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018/24-12-2018 (Β'6211) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019». Σύμφωνα με την απόφαση, το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1094/2019 των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών έως τις 30 Απριλίου 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5α της 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Α΄ 1033/2019 (Β΄163) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 30 Απριλίου 2019».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5α της 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Α 1033/2019 (Β΄163) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 30 Απριλίου 2019».

Παρατάσεων συνέχεια και δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση Α.1115/2019 για την παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013 , που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πληρωμές που καταβλήθηκαν στον μήνα Ιανουάριο του 2019 και έχουν καταληκτική ημερομηνία την 1η Απριλίου 2019 και υποβάλλονται αντίστοιχα, με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τις α) Α.1099/2019 και β) Α.1101/2019 Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι την 22 Απριλίου 2019.

Στο ΦΕΚ Α 52 δημοσιεύθηκε το ο νόμος 4605/2019 με τίτλο "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικά:

Με το άρθρο 92 παρατείνεται, κατ' εξαίρεση έως 30/4/2019, η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετησίων των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).

Με τα άρθρα 6884 του ψηφισθέντος εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας οικονομικά αδυνάμων φυσικών προσώπων από την αναγκαστική ρευστοποίηση, με δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, από οποιαδήποτε αιτία, προς πιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που απαιτούνται για την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις εν λόγω ρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Μεταξύ άλλων:

 • Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
 • Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο µέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα µέλη.
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων µελών, (πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µμεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του), να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ κ.λπ.
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης των οφειλών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μεγίστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Με κοινή υπουργική απόφαση (Α.1119/29-3-2019) της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη, προσδιορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του τέλους πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η) η 9η Μαΐου 2019.

Διακόσιες χιλιάδες φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις νέες υποθέσεις, προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2019, με το επιχειρησιακό πλάνο που καταρτίζει. Βασικά σημεία του σχεδίου αυτού για το 2019, περιλαμβάνει η έκθεση απολογισμού πεπραγμένων της ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες.

Μεταξύ άλλων, η ΑΑΔΕ για το 2019 προγραμματίζει:

 • 25.000 ελέγχους από τις εφορίες, το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς και τις ΦΑΕ.
 • 56.000 μερικών επιτόπιους ελέγχους από τις ΔΟΥ για την έκδοση αποδείξεων με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 25% επί των υποθέσεων αυτών. Επιπλέον 16.000 επιτόπιους ελέγχους θα αναλάβουν να διενεργήσουν οι Υπηρεσίες Έρευνας και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).
 • 3.000 ελέγχους στο σύνολο της χώρας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, όπως σε επιχειρήσεις κλάδων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στον ΦΠΑ ή/και στο εισόδημα, σε υπότροπους και παραβάτες μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψη, σε επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ και σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.

Οι ΥΕΔΔΕ, από την πλευρά τους, προγραμματίζουν τουλάχιστον 120 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ και τουλάχιστον 500 υποθέσεις έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 49% αυτών.

Από τα Τελωνεία σχεδιάζεται η διενέργεια τουλάχιστον 57.000 ελέγχων δίωξης εκ των οποίων τουλάχιστον:

 • 13.500 σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά
 • 11.500 σε καπνικά,
 • 9.000 σε αλκοολούχα,
 • 3.000 σε παραποιημένα προϊόντα
 • 8.000 σε ρευστά διαθέσιμα, και 12.000 σε λοιπές κατηγορίες.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με αριθμό Α. 1109/3.4.2019, με θέμα «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων». Με βάση της απόφαση αυτή, ορίζεται ότι:

 • Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου (σε μισθωτούς, συνταξιούχους και των αγροτών) σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 • Η κλίμακα είναι προοδευτική για κάθε κλιμάκιο (π.χ. για εισόδημα 15.000 ευρώ, απαιτείται ποσό δαπανών (10.000 Χ 10%) + (5.000 Χ 15%) = 1.750 ευρώ).
 • Οι δαπάνες αφορούν αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (Διατροφή, ένδυση, υπόδηση, στέγαση, υγεία, μεταφορές, επικοινωνίες, αναψυχή, εκπαίδευση κλπ.).
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • Εξαιρούνται επίσης οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013.
 • Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
 • Εάν δεν υφίστανται οι απαραίτητες δαπάνες που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό μέσο, ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
 • Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ισχύουν για το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος Ν.Π. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στις περιπτώσεις που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η δήλωση φόρου εισοδήματος συνιστά αυτόματα και αίτηση επιστροφής, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό Α.1107/4.4.2019 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 άρθρου 65 του Ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018. Να θυμίσουμε ότι ως τέτοιες χώρες θεωρούνται αυτές που έχουν φορολογικό συντελεστή μικρότερο του ημίσεος του Ελληνικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος επιχειρηματικών κερδών (>14,5%) και στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται τρεις της Ε.Ε. (Βουλγαρία με 10%, Ιρλανδία με 12,5% και Κύπρος με 12,5%), καθώς και η γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία και όπως αναφέρεται στον κατάλογο FYROM.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι μη θετικό. Έτσι, τροπολογία σχετικά με τις δαπάνες ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για οπτικά - γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής κατατέθηκε στο σ/ν με τίτλο «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα με την υπόψη τροπολογία προβλέπεται ότι, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι 30/06/2019 με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σχετικά με τη χορήγηση οπτικών - γυαλιών οράσεως και την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής, δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του Ν.4549/2018.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απρόσκοπτης αποζημίωσης της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους δικαιούχους περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας τους κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα από την δημοσίευση του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας και μέχρι την καθολική προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος του Οργανισμού στους νέους κανόνες.

Παρασκευή σήμερα και όπως αναφέραμε πιο πάνω, θα κλείσουμε την εβδομάδα που πέρασε ευοίωνα. Το Eurogroup λοιπόν κατά τη σημερινή του συνεδρίαση επικύρωσε τη θετική εισήγηση των θεσμών και του EWG για την εκταμίευση των 978 εκατομμυρίων ευρώ από τις επιστροφές κερδών των ελληνικών ομολόγων, όπως αναφέρουν πηγές του Ελληνικού ΥΠΟΙΚ. Αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup. Η δόση αναμένεται να εκταμιευθεί περί τον Μάιο.

Για την εβδομάδα που έρχεται και με τις εκλογές (Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές) προ των πυλών, περιμένουμε ευχάριστα νέα σχετικά με τους «οικονομικούς δαίμονες» που κυριαρχούν στις περισσότερες Ελληνικές οικογένειες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προτίθεται να θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων με τους θεσμούς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης το ζήτημα της θέσπισης νέας ρύθμισης οφειλών για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις Δ.Ο.Υ.. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ρύθμιση για τις εφορίες θα έχει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτήν μόνο φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία.

Διαβάζοντας τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για το τυχόν «άτακτο» Brexit, νοιώθουμε κουρασμένοι από ένα γεγονός που μάλλον θα αργήσει όμως να έρθει, επειδή η Τερέζα Μέι ζήτησε παράταση της εξόδου έως την 30ή Ιουνίου, ενώ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ σύμφωνα με το δίκτυο BBC, ο Τουσκ σκοπεύει να προτείνει στη Βρετανία μια «ευέλικτη» παράταση 12 μηνών στην ημερομηνία του Brexit. Η δική μας άποψη είναι πως έστω και αν υπάρχουν χιλιάδες ευφυείς σε μία χώρα, αρκούν ελάχιστοι ανόητοι για να την καταστρέψουν.

Οδεύοντας προς το Άγιο Πάσχα, με καιρικές συνθήκες όχι και πολύ ανοιξιάτικες, πρέπει να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας, ώστε να αποφορτισθεί από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και με τρομακτική ταχύτητα. Όπου και να είστε, ότι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πόθεν έσχες, Αφορολόγητο, ΕΟΠΥΥ, προστασία πρώτης κατοικίας, Φορολογικοί έλεγχοι, πληρωμές με κάρτα, ΤΕΠΑΗ