05/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Υπάγεται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου η είσπραξη ποσού μεγαλυτέρου από την αξία του τιμολογίου αγοράς για παραλαβή ελαττωματικών εμπορευμάτων από προμηθευτή τρίτης χώρας;

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2019 της ΣΟΛ Crowe

www.solcrowe.gr

Η είσπραξη ποσού μεγαλυτέρου από την άξια του τιμολογίου αγοράς για παραλαβή ελαττωματικών εμπορευμάτων από προμηθευτή τρίτης χώρας, αφορά σε αποζημίωση κατά το υπερβάλλον πόσο και υπάγεται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία εισαγωγής παρέλαβε από προ­μηθευτή τρίτης χώρας εμπορεύματα αξίας 50.000 ευρώ βάσει των οικείων τιμολογίων του προμηθευ­τή, και τα οποία είχε προπληρώσει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τα εμπορεύματα ήταν ελαττωματι­κά. Το συνολικό κόστος τους στα βιβλία της εται­ρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, συμπεριλαμβανο­μένων και των ειδικών εξόδων της εισαγωγής.

Συμφωνήθηκε με τον προμηθευτή η καταβολή, από μέρους του, ποσού 75.000 ευρώ σε τραπεζικό λο­γαριασμό της εταιρείας. Για την καταβολή αυτή, δεν εκδόθηκε παραστατικό στοιχείο από τον προμηθευ­τή του εξωτερικού, ούτε και από την εταιρεία. Για τα ελλαττωματικά εμπορεύματα δεν ζητήθηκε η επι­στροφή τους από τον προμηθευτή, διότι εκτιμήθηκε από αυτόν, ότι λόγω του ελαττώματός τους δεν ήταν εμπορεύσιμα.

Η ανωτέρω συναλλαγή υπόκειται σε αναλογικά τέλη χαρτοσήμου;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα είναι η εξής:

Ι. Κρίσιμο στοιχείο της εξέλιξης της εξεταζόμενης σύμβασης αγοραπωλησίας είναι η ύπαρξη ουσιω­δών ελαττωμάτων ή/και η έλλειψη συνομολογηθει­σών ιδιοτήτων των επίπλων που αποτελούν το αντι­κείμενο αυτής, σε βαθμό ώστε να αναιρείται παντε­λώς η χρησιμότητα (: εξυπηρέτηση του εμπορικού σκοπού) και η αξία αυτών για τον αγοραστή. Από το διδόμενο πραγματικό συνάγεται ότι ο αγοραστής ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη των ελαττωμάτων αυτών, τα οποία διεπίστωσε κατά την παραλαβή, δηλαδή κατά τον χρόνο κατά τον οποίο «ο κίνδυνος μεταβαίνει» σε αυτόν, με συνέ­πεια την πλήρη ενεργοποίηση της αστικής ευθύνης του πωλητή(ΑΚ 534-537).

Περαιτέρω, επίσης από το πραγματικό προκύπτει ότι ο (μη ημεδαπός) πωλητής αναγνώρισε την ευθύ­νη του και αποδέχθηκε την αναδρομική ακύρωση της σύμβασης, επέστρεψε στον (ημεδαπό) αγορα­στή το προκαταβληθέν τίμημα των 50.000 €, του κατέβαλε δε επιπλέον 10.000 € που προκύπτει ότι αντικρίζουν τα ειδικά έξοδα του αγοραστή για την εισαγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα, καθώς και 15.000 € για τα οποία δεν αναφέρεται αιτιολογία, αφού για το συνολικό ποσό των 75.000 € δεν εκδό­θηκε παραστατικό. Τέλος σημειώνεται ότι ο πωλη­τής προέκρινε να μην του επιστραφούν (: «αποδο­θούν») τα εν λόγω έπιπλα.

Από την άποψη του νομικού χαρακτηρισμού της μη ομαλής εξέλιξης της εξεταζόμενης σύμβασης, οι γε­νόμενες ενέργειες υπάγονται στην έννοια της υπα­ναχώρησης από την πώληση (: κατά προγενέστερη διατύπωση, «αναστροφής πωλήσεως»), καθώς και σε εκείνη της αποζημίωσης.

Ειδικότερα:

i. εκ προοιμίου, πρέπει να θεωρηθεί ότι για τον αγο­ραστή (από την άποψη του σκοπού του, της φήμης του και της εν γένει πολιτικής του) η αξία των παρα­ληφθέντων πραγμάτων είναι μηδενική. Παρέπεται ότι πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της μείω­σης του τιμήματος λόγω ελαττωμάτων έλλειψης συμφωνηθεισών ιδιοτήτων (ΑΚ 540)

ii. εξ άλλου, από το γεγονός ότι δεν επελέγη η λύση της αντικατάστασης των ελαττωματικών πραγμά­των, συνάγεται ότι ο πωλητής συνομολογεί ότι η λύση αυτή θα ήταν ασύμφορη για τον αγοραστή (ΑΚ 546)

iii. επελέγη η λύση της υπαναχώρησης από την σύμβαση (: «αναστροφή πωλήσεως»). Έτσι, ως προς το σκέλος των υποχρεώσεων του πωλητή, έγινε έντοκη επιστροφή του ληφθέντος τιμήματος καθώς και καταβολή όλων των δαπανών στις οποί­ες υπεβλήθη ο αγοραστής για την απόκτηση των πραγμάτων (ΑΚ 547). Αντίστοιχη υποχρέωση για τον αγοραστή αποτελεί η απόδοση των πραγμάτων ελευθέρων παντός βάρους (ΑΚ 547). Στην εξεταζό­μενη περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα μη υπαγωγής του πραγματικού στις διατάξεις της υπα­ναχώρησης λόγω μη επιστροφής των επίπλων από τον αγοραστή στον πωλητή, διότι προφανώς μηδε­νική θα ήταν και για αυτόν η υπολειμματική αξία τους, και πάντως ασύμφορο το κόστος ανάκτησής τους. Η μη ανάκτηση αποτελεί επιλογή του πωλητή, ο αγοραστής δεν παρέβη την κατ΄ ΑΚ 547 υποχρέ­ωσή του προς απόδοση των πραγμάτων, άλλωστε δεν κατέστη (αδικαιολογήτως ή όχι) πλουσιότερος από τον λόγο αυτόν. Τυχόν ισχυρισμός ότι εν προ­κειμένω δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμο­γής του ΑΚ 547 θα αποτελούσε αφόρητο νομικισμό

iv. το ποσό πέραν εκείνου που κατά τα αμέσως ανωτέρω αντικρίζει το κόστος των ενεργειών του αγοραστή για την απόκτηση των επίπλων (: 60.000 €) αποτελεί αποζημίωση λόγω της ηθικής βλάβης του (ακριβέστερα: ένα μέρος αυτού πρέπει να κα­λύπτει τις δαπάνες καταστροφής/οιονεί επιστροφής.

ΙΙ. Από φορολογική άποψη πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

i. στο πεδίο εφαρμογής του ΑΚ 547, επί ακυρώσεως της αγοραπωλησίας

α) εφόσον έχει καταβληθεί το τίμημα, αυτό επι­στρέφεται εντόκως. Εν προκειμένω είχε δοθεί προ­καταβολή το σύνολό του τιμήματος, για την οποία δεν προβλέπεται έκδοση τιμολογίου. Το αυτό ισχύει και για την επιστροφή του. Ζήτημα γεννάται ως προς τους τόκους υπερημερίας, οι οποίοι επιπρο­σθέτως πρέπει να χαρτοσημανθούν, πιθανολογείται ότι, κατά την οικεία Σ.Α.Δ.Φ., δεν θα απαιτείται πα­ρακράτηση επί των τόκων αυτών, που πιθανόν οι τόκοι να περιλαμβάνονται στο ποσό των 15.000 ευρώ βλέπε παρακάτω υπό ιι

β) διαφορετική πρέπει να είναι η μεταχείριση των λοιπών ποσών του ΑΚ 547, ήτοι των εξόδων πώλη­σης [ορθότερα: «αγοράς»] (10.000 ευρώ) καθώς και όσων ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα, η κά­λυψη των οποίων από τον πωλητή δεν αποτελεί επιστροφή από αυτόν ληφθέντων ποσών, αλλά κα­ταβολή από αυτόν ποσών τα οποία ο αγοραστής, στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας, κατέ­βαλε προς τρίτους, από τους οποίους έλαβε αντί­στοιχα παραστατικά. Η καταβολή των ποσών αυτών από τον πωλητή πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται χά­ριν αποζημιώσεως (ενδοσυμβατική ευθύνη, χαρτό­σημο 2,4%).

ιι) το υπόλοιπο μέρος από τα 15.000 €, εκτός από αυτά που τυχόν αφορούν τόκους, αποτελεί αποζημίωση για την ανόρθωση της ηθικής βλάβης (αδικοπραξία, χαρτόσημο 3,6%).

Νομοθεσία – Νομολογία

- ΑΚ 547

- Κ.Ν.Τ.Χ άρθρο 13 παρ.1α και άρθρο 15 παρ.1α
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.