03/04/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Προκήρυξη Γ΄ Κύκλου του καθεστώτος Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση το διάστημα 25/02/2019-13/12/2019

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο Γ΄ Κύκλος του καθεστώτος Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέτρου είναι:

 • Απλοποιημένες διαδικασίες, ταχεία ένταξη, ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).
 • Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν υφισταμένες (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις) ή υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 • Ενισχύονται δαπάνες προμήθεια καινούργιου ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και καινούργιων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης ανά περιοχή και μέγεθος επιχείρησης καθορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων με μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.
 • Η ενίσχυση έχει την μορφή της φορολογικής απαλλαγής και παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών επιδότησης.
 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων και εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση ως τις 13/12/2019.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, εφ΄ όσον οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, εφ΄ όσον οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής τρεις τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που αφορούν αποκλειστικά μηχανολογικό εξοπλισμό όχι παλαιότερου των 7 ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης του, που ανήκει σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και προέρχεται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  - η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
  - η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
  - η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,
  - στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και
  - η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως κύριο τόπο εγκατάστασης περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης, οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.

· Σε κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι υποχρεωτική η διασφάλιση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα ποσοστά επιδότησης ανά μέγεθος εταιρίας σε όλους του νομούς της χώρας παρουσιάζονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

35%

45%

55%

Κεντρική Μακεδονία

35%

45%

55%

Θεσσαλία

35%

45%

55%

Ήπειρος

35%

45%

55%

Δυτική Ελλάδα

35%

45%

55%

Πελοπόννησος

35%

45%

55%

Βόρειο Αιγαίο

35%

45%

55%

Δυτικής Μακεδονίας

25%

35%

45%

Ιόνιων Νήσων

25%

35%

45%

Κρήτης

25%

35%

45%

Στερεά Ελλάδα

25%

35%

45%

Αττική

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Νήσοι

20%

30%

40%

Αθήνα

10%

20%

30%

Νότιο Αιγαίο

20%

30%

40%

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών επιδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο καθεστώς ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού επιδοτούνται επενδυτικά που εντάσσονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02

Δασοκομία και υλοτομία

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

10

Βιομηχανία τροφίμων

11

Ποτοποιία

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31

Κατασκευή επίπλων

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

36.00.20.01

Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ)

37

Επεξεργασία λυμάτων

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

52.22.11.05

Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)

52.22.11.06

Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων

52.29.19.03

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)

55

- ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων,

- εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).

- επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

- ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

- ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων,

- εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α' 155),

- ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

61

Τηλεπικοινωνίες

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου, Φωτογραφικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας, Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

91.01.11

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

Δεν επιδοτούνται:

- Ο χάλυβας

- Οι συνθετικές ίνες

- Ο άνθρακας

- Η ναυπηγία

- Η παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας,

- Οι μεταφορές (και η συναφής υποδομή),

- Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.

- Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών (ΣΔΙΤ).

- Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων.


ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων κατά κατηγορία επιχειρήσεων είναι:

 • μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργ., κύκλος εργασιών άνω των 50.000.000€, ενεργητικό άνω των 43.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 500.000€
 • μεσαίες επιχειρήσεις (51-250 εργ., κύκλος εργασιών κάτω από 50.000.000€, ενεργητικό κάτω από 43.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 250.000€
 • μικρές επιχειρήσεις (11-50 εργ., κύκλος εργασιών και ενεργητικό κάτω από 10.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 150.000€
 • πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-10 εργ., κύκλος εργασιών και ενεργητικό κάτω από 2.000.000€, κριτήριο ανεξαρτησίας): 100.000€
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α' 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78): 50.000€.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Στο καθεστώς Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού επιδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,
 • αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  - η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
  - η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή. Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή.
  - η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,
  - στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και
  - η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,
 • μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, εφ΄ όσον στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας

Κάθε δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον εντάσσεται αποκλειστικά σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών.

Οι παραπάνω δαπάνες πρέπει σωρευτικά να:

- χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση τουλάχιστον για διάστημα 3 ετών για ΜΜΕ και 5 ετών για μεγάλες επιχειρήσεις.

- περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της ενισχυόμενης επιχείρησης,

- αγοράζονται, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

http://www.epidotiseis2014-2020.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναπτυξιακός νόμος, προκηρύξεις, Ενίσχυση, Μηχανολογικός εξοπλισμός