29/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Εθνικά υπερήφανοι και ψυχικά ανανεωμένοι συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε φυσικά για το άνοιγμα της εφαρμογής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που την περιμένουμε από μέρα σε μέρα (τελικά η αναμονή μας επαληθεύτηκε την Πέμπτη).

Βέβαια, για το Σαββατοκύριακο που πέρασε, οι προσδοκίες μείνανε και πάλι προσδοκίες και έτσι, στο Κυριακάτικο EuroWorkin Group δεν επήλθε συμφωνία για το καυτό θέμα προστασίας της πρώτης κατοικίας κάτι που εν πολλοίς ήταν αναμενόμενο αφού οι διαφορές ανάμεσα σε Κυβέρνηση και δανειστές είναι μεγάλες. Βέβαια η Κυβέρνηση μας διαβεβαίωσε πως η συμφωνία είναι κοντά, αλλά κοντά είναι εδώ και αρκετούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα στις αγορές δεν ήταν και το καλύτερο.

Άοκνος εργάτης ο Διοικητής της ΑΑΔΕ και η υπηρεσία του, με πολλές νέες εγκυκλίους και αποφάσεις να βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ο λογιστικός και όχι μόνο κλάδος, χειροκροτούσε τα παιδιά του στην εθνική παρέλαση. Σε κάθε περίπτωση:

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ η εγκύκλιος Ε.2048/2019 με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)».

Με την Ε.2047/21-3-2019 εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4603/2019 σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή παρακράτησης φόρου από μερίσματα. Για τα εισοδήματα από μερίσματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά η παρακράτηση του φόρου ανέρχεται σε 10%. Με την Α.1100/2019 καθορίστηκε ότι η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα μερίσματα υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή την πίστωση των ποσών των σχετικών εισοδημάτων. Ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, σε κάθε περίπτωση, νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, καθώς και προσωρινών απολήψεων κερδών, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής.

Με την Ε.2046/21-3-2019 εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με της διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4172/2013 μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του Ν.4579/2018.

Στην προαναφερόμενη απόφαση διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις φορολογικών ετών που δεν ταυτίζονται με το ημερολογιακό έτος, ο προσδιορισμός του φορολογικού έτους γίνεται με βάση το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου εκκινεί το φορολογικό έτος.

Επομένως, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.4172/2013, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του ημερολογιακού έτους (για παράδειγμα, την 1/7), για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε φορολογικού έτους (ήτοι, π.χ. σε περίπτωση έναρξης του φορολογικού έτους την 1.7.2019, ο μειωμένος συντελεστής 28% για το φορολογικό έτος 2019 εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2019 έως 30.6.2020).

Την Τρίτη, σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της η ΑΑΔΕ αναφέρθηκε ότι ήταν διαθέσιμη η υποβολή Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων.

1. Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

2. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση)

3. Επιχειρηματική Δραστηριότητα (προκαταβολή)

4. Μερίσματα

5. Τόκοι

6. Δικαιώματα

Από το μέτωπο και πάλι του «Πόθεν Έσχες» και μετά τις επίκαιρες ερωτήσεις της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, ήρθε ακόμα μία παράταση στην υποβολή των δηλώσεων φορολογικών ετών 2015 και μεταγενέστερων. Με τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο σ/ν «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» προτείνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Με την υπόψη τροπολογία,

  • Παρατείνεται, κατ' εξαίρεση έως 30-4-2019 (λήγει 31-3-2019), η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετησίων των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).
  • Δίδεται παράταση, επίσης έως 30-4-2019, για την καταχώρηση ηλεκτρονικά, από τους αρμόδιους φορείς, των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Ε.Π. και Δ.Ο.Σ., έτους 2019 (κατά τα ισχύοντα, λήγει τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους).

Προκύπτει βέβαια το ερώτημα πως είναι δυνατόν να συμπίπτει η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων των υπόχρεων, με αυτή των επίμαχων δηλώσεων. Αν δηλαδή κάποιος πληροφορηθεί ότι είναι υπόχρεος την 30ή Απριλίου πως συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές καταστάσεις και άρα είναι υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων «Πόθεν Έσχες», θα μπορέσει αυθημερόν να τις υποβάλλει;

Δημοσιεύτηκε της Τετάρτη η με αριθμό 14/27.3.2019 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα την «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)». Από την εκτενή και ενδιαφέρουσα εγκύκλιο την οποία μπορείτε να βρείτε στην on line Τράπεζά μας, απομονώνουμε μερικά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σημεία:

Ο τίτλος κτήσης, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις, συνιστά τρόπο συναλλαγής μεταξύ προσώπων που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, για δραστηριότητα ή δραστηριότητες που ασκούν, και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη ΔΟΥ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά στους πρώτους, με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει στο σύνολό του τις €10.000 ετησίως.

Κατά συνέπεια, ο τίτλος κτήσης εκδίδεται από έναν υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (ελεύθερο επαγγελματία, ατομική επιχείρηση, εταιρία κ.ο.κ.) προς ένα φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα, ο οποίος δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Ο εν λόγω τίτλος εκδίδεται στο όνομα του ιδιώτη, τις υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποίησε ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών.

Με τις νέες διατάξεις ασφαλίζονται τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία νομίμως εκδίδεται τίτλος κτήσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα εάν γι’ αυτά προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με τίτλο κτήσης υπηρεσίες.

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ανά κλάδο έχουν ως εξής:

  • για κύρια σύνταξη: 13,33%
  • για υγειονομική περίθαλψη: 6,95%. Αναλυτικά:
    -παροχές σε είδος: 6,45%
    -παροχές σε χρήμα: 0,50%

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπόχρεος είναι ο εκδότης του παραστατικού.

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από 1.2.2019 και μετά, καθώς και σε παραστατικά που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας.

Τα καλά νέα της εβδομάδας που πέρασε ήρθαν από την κα. Υφυπουργό Οικονομικών. Συγκεκριμένα, με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών δηλώσεων απόδοσης:

α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή τις πληρωμές που καταβλήθηκαν στο μήνα Ιανουάριο του 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία αυτών των δηλώσεων παρατείνεται μέχρι και τη Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις απόδοσης που αφορούν όλες τις παραπάνω κατηγορίες, για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω TAXISnet.

Καθώς η διαδικασία του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων είναι καινούρια, η εν λόγω παράταση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή των πολιτών σε ένα ακόμα βήμα για την ψηφιοποίηση της Φορολογικής Διοίκησης.

Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών-πελατών) έτους 2018, μέχρι και τη Μ.Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019.

Χαράς Ευαγγέλια για τους Έλληνες φορολογούμενος και ειδικά για τον κλάδο μας. Την Πέμπτη άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2018. Από την υπηρεσία αυτή μπορεί να υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Οι φορολογούμενοι επίσης, μπορούνε να δούνε και να εκτυπώσουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Προς επίρρωση όλων των ανωτέρω, δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΑΑΔΕ και μετά την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το «παραδοσιακό» «βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση των δηλώσεων, το οποίο φυσικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Παρασκευή σήμερα και φλέγον θέμα της εβδομάδας που πέρασε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Στις 100.000 ευρώ τελικά διαμορφώνεται το ανώτατο όριο ληξιπρόθεσμης οφειλής για τα επιχειρηματικά δάνεια που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, για τα επιχειρηματικά δάνεια το όριο μπαίνει στις 100.000 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα δάνεια πρώτης κατοικίας παραμένει στις 130.000 ευρώ. Όσο για την εμπορική αξία των ακινήτων, θα λαμβάνεται υπ΄ όψη η αξία που είναι γραμμένη στα βιβλία των τραπεζών, ενώ ο αιτών θα έχει δικαίωμα να αποδείξει πως η εμπορική αξία δεν είναι αυτή που αναφέρεται στα βιβλία. Με την τελευταία αυτή εξέλιξη, μειώνονται κατά 500 εκατ. ευρώ τα επιχειρηματικά δάνεια που θα λάβουν την προστασία πρώτης κατοικίας.

Φυσικά, πάντα παραμένει ανοικτό το θέμα των 120 ή όσων δόσεων σχετικά με τα χρέη των Ελλήνων πολιτών σε Ασφαλιστικά ταμεία και «Εφορία», με τους ενδιαφερόμενους (σχεδόν την μισή Ελλάδα), να αναμένουν κάποιο αισιόδοξο νέο, για την Εβδομάδα που έρχεται.

Εβδομάδα που έρχεται και η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο Brexit και στις συνεχείς διεργασίες. Σε μια ειδική συνεδρίαση που θα γίνει σήμερα Παρασκευή στην Βουλή των Κοινοτήτων, η Τερέζα Μέι θα προσπαθήσει για μια ακόμα φορά, να περάσει η συνθήκη αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση που η συμφωνία υπερψηφιστεί σήμερα στο Κοινοβούλιο, θα ανοίξει ο δρόμος για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ στις 22 Μαΐου.

Για την επόμενη Τρίτη, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Μακεδονία. Ο επιχειρηματικός κόσμος, βλέπει με ενδιαφέρον το θέμα, δεδομένου ότι θα διεξαχθεί διμερές Forum με συμμετοχή επιχειρηματιών από τις δύο χώρες. Μην ξεχνάμε ότι οι άμεσες επενδύσεις Ελλήνων στη γείτονα χώρα, ξεπερνάνε το 1,5 δις. ευρώ.

Η Εβδομάδα που έρχεται σηματοδοτεί και τον ερχομό του Απρίλη και την Άνοιξη να μπαίνει όλο και περισσότερο από τα παράθυρά μας. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, μη ξεχάσετε να γυρίσετε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα μπροστά.

Στο όμορφο και ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο που έρχεται, να περάσετε εξαιρετικά και να ανακτήσετε δυνάμεις, επειδή, ειδικά για τους εργαζόμενους στον λογιστικό και συναφείς κλάδους, έρχονται ημέρες με πολλές ώρες εργασίας. Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πόθεν έσχες, προστασία πρώτης κατοικίας, Παράταση, Εταιρικοί μετασχηματισμοί