14/03/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Μέχρι τις 15/3 η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Λογιστή

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Η.5 του Ν.4093/2012, ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N.1599/1986), στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το ΟΕΕ. Αν ο λογιστής φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών φοροτεχνικών του ΟΕΕ του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το ΟΕΕ ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ, που εκδόθηκε την 1/3/2019 παρατείνεται η προβλεπόμενη προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και την 15η Μαρτίου 2019, για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ 6889/ΔΙΟΕ-84 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β 424/25-2-2013), για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για όλες τις τάξεις, χωρίς διαφοροποίηση.

Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4271/2014 (ΦΕΚ Α 144/28-6-2014) έχει καθορισθεί ποσό πενήντα (50) ευρώ για το δικαίωμα παρακολούθησης της αναγκαίας εκπαίδευσης.

Η πληρωμή των €50 και €15 γίνεται μέσω ΔΙΑΣ (με την εκτύπωση των ταυτοτήτων πληρωμής) εφόσον όμως έχετε τακτοποιήσει τις ταμειακές σας υποχρεώσεις:

  • για τα μέλη να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέχρι και το προηγούμενο έτος και τις ανανεώσεις της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού μέχρι και το έτος 2012,
  • για τα μη μέλη να έχουν εξοφλήσει τις ανανεώσεις της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού μέχρι και το έτος 2012.

Σχετικά:

- ΟΕΕ– Υπεύθυνη Δήλωση

- Δελτίοτύπου ΟΕΕ «Παράταση προθεσμίας υποβολής της ΥΔ των λογιστών φοροτεχνικών»

- παρ.7 άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998

- Υποπαράγραφος Η.5 του Ν. 4093/2012

- Αρ.Πρωτ.:49447/ΔΙΟΕ 1178/19-11-2012 «Περί καθορισμού δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει»

- Αριθμ.6889/ΔΙΟΕ – 84/25-2-2013 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ-1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολήτης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει»».comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΟΕΕ, Επαγγέλματα > Λογιστής, Υπεύθυνη δήλωση, Προθεσμία, Λογιστές Φοροτεχνικοί