08/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλή Άνοιξη. Μάρτης πλέον και ο καιρός επιτέλους φαίνεται ότι θυμίζει την εποχή που ανήκει. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε κύλησε με διαβουλεύσεις πάνω στον νέο νόμο Κατσέλη. Η ένσταση των "θεσμών" έγκειται στο ύψος των καταθέσεων και του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη ως προς το σύνολο της υπολειπόμενης οφειλής του, δηλαδή της οφειλής που θα ρυθμιστεί. Με τα δεδομένα έως και το Σαββατοκύριακο, ισχύει ότι οι καταθέσεις που έχει ο οφειλέτης να μην είναι υψηλότερες από το 50% της οφειλής του και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει να μην υπερβαίνει το 200% της οφειλής του.

Από την άλλη μεριά, τα ανοικτά μέτωπα σε προστασία πρώτης κατοικίας και ρύθμισης σε 120 δόσεις των οφειλών σε Ταμεία και Εφορία, προσπαθεί να κλείσει η Κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατό. Από τους αρμόδιους εκφράζεται η βεβαιότητα, ότι αυτό μπορεί να γίνει σχετικά άμεσα παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2037/1.3.2019 εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

Υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού είναι οι δικαιούχοι πληρωμής (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, είτε κύριας είτε δευτερεύουσας, που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ, και οι οποίοι αποδέχονται συναλλαγές από πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα (B2C συναλλαγές). Δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, ακόμη και αν έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ , οι δικαιούχοι πληρωμής που συναλλάσσονται με πληρωτές οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές). Επισημαίνεται ότι υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού υπάρχει και στην περίπτωση που διενεργούνται Β2Β συναλλαγές παράλληλα με B2C συναλλαγές.

Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους σε περίπτωση που οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής διενεργούνται σε πέραν του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013.

Το σύνολο της εγκυκλίου μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπό μας.

Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» , προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Ν.4172/2013.

Πιο συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2038/6.3.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του Ν.1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3943/2011. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

«Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών συνεταιρισμού του Ν.1667/1986 που αποφασίσθηκε με έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3943/2011 (σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιο), δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.».

Από το Υπουργείο Εργασίας η επόμενη είδηση: Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας κατατέθηκε στο σ/ν «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» σχετικά με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) και τα έντυπα Βιβλιάρια Υγείας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η διάταξη, με την οποία δε γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δε γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η ως άνω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη, καθόσον, το μέτρο της αναστολής της υποβολής των ΑΠΔ αποδείχθηκε στην πράξη μη αποτελεσματικό μέτρο πίεσης σε βάρος των εργοδοτών που ήταν ασυνεπείς στις κοινωνικοασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τα παραπάνω αποκαθίστανται, καθώς πλέον θα απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό και των εν λόγω εργαζομένων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται πλέον και οριστικά η χρήση του έντυπου βιβλιαρίου υγείας, καθώς πλέον έχει θεσπισθεί ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό Δ13οικ.10747/256 Κ.Υ.Α., σχετικά με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης. Η απόφαση προβλέπει ότι για το τρέχον έτος, 300 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν σε περίπου 260.000 νοικοκυριά, επί συνόλου 1,1 εκατ. νοικοκυριών σε ενοίκιο. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 και στη συνέχεια θα γίνει συμψηφισμός των ποσών, σύμφωνα με τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2019. Η επιδότηση θα δοθεί αναδρομικά από 1/1/2019 και θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε δίνει έμφαση στο παιδί. Ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα. Το ίδιο συμβαίνει και στα νοικοκυριά με απροστάτευτα παιδιά, για τα οποία ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ανώτατο όριο επιδότησης είναι τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Τα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα αφορούν εισόδημα, ακίνητη και κινητή περιουσία. Ειδικά για τα εισοδηματικά όρια, αυτά είναι 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και φθάνουν έως και 21.000 ευρώ για νοικοκυριό με 5 μέλη και άνω.

Ευχάριστα από το μέτωπο της απασχόλησης. Στο 18% το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2018.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Δεκέμβριο 2018.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2018 ανήλθε σε 18,0% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 20,8%τον Δεκέμβριο του 2017 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 18,3% τον Νοέμβριο του 2018. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Δεκέμβριο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 2.868.241 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 851.556 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.236.631 άτομα.

No Deal Brexit. Τελικά τα οικονομικά και συναφή προβλήματα που μπορεί να έχει μία χώρα δεν προέρχονται μόνο από ενδογενείς παράγοντες, αλλά και από εξωγενείς. Σε ημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: "No Deal Brexit", που πραγματοποιήθηκε στις 06/03/2019, συμμετείχε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γεώργιος Πιτσιλής.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. στην ομιλία του, μεταξύ των άλλων, επεσήμανε τα ακόλουθα:

Όπως όλοι κατανοούμε το Ηνωμένο Βασίλειο:

  • γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27,
  • δεν θα υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ των 27.

Η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες.

Οι βασικές αρνητικές συνέπειες του "No Deal Brexit" μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

α) στην αιφνίδια αλλαγή των κανόνων που θα διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου,

β) στο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit θα καταστεί πιο πολύπλοκη και θα έχει μεγαλύτερο κόστος.

Στο περιβάλλον αυτό η Α.Α.Δ.Ε. αντιμετωπίζει τις κατωτέρω προκλήσεις:

  • Να συμβάλει στην εξοικείωση, το ταχύτερο δυνατό, ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit.
  • Να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της από τον αυξημένο όγκο συναλλαγών και επιβατικής κίνησης για τις οποίες θα απαιτούνται πλέον τελωνειακές διατυπώσεις και έλεγχοι.

Κάπου εδώ τελειώνουν και τα τεκταινόμενα της εργασιακής εβδομάδας που πέρασε. Για την εβδομάδα που έρχεται θα συνεχίσουμε να περιμένουμε τις μεγάλες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ρύθμιση σε 120 δόσεις των οφειλών σε Ταμεία και Εφορία.

Από την άλλη μεριά είμαστε σε αναμονή της εκταμίευσης της δόσης των 970 εκ. ευρώ από τους Ευρωπαίους Εταίρους μας. Στη διαπίστωση όμως ότι μένουν σημαντικά θέματα ανοικτά ανάμεσα στα 16 προαπαιτούμενα και το πιο σημαντικό ανάμεσά τους είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, προέβη αξιωματούχος της Ευρωζώνης σε ενημέρωσή του για το Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας. Έτσι, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο (σε περίπτωση μη συμφωνίας) η απόφαση να μη ληφθεί μεν τη Δευτέρα, αλλά πριν την υπουργική σύνοδο του Απριλίου, σε επίπεδο Euroworking Group. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί στο Eurogroup και η έκθεση του ΔΝΤ. Το Ταμείο, βλέπει κινδύνους στο θέμα των τραπεζών και σε αυτό του κατώτατου μισθού.

Με την Άνοιξη να έχει μπει για τα καλά, την ισημερία σε λίγες μέρες να σηματοδοτεί το καλοκαίρι που έρχεται και ένα τριήμερο αργίας μπροστά μας, διασκεδάστε με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, με ιδιαίτερο τοπικό χρώμα, δρώμενα σχεδόν κάθε πόλης και χωριού της χώρας μας. Διασκεδάστε και γίνετε για λίγο παιδιά, επειδή η όμορφη αυτή ουτοπία είναι τελικά αναγκαία για όλους μας. Για το τριήμερο πριν την σαρακοστή, σας ευχόμαστε ανέμελες μικρές αποδράσεις και «τρελή» καρναβαλική απόδραση με τους αγαπημένους σας. Να περάσετε όμορφα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φόρος μερισμάτων, Brexit, ΑΑΔΕ, Επαγγελματικός λογαριασμός, Επίδομα Στέγασης