01/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Εργασία την Κυριακή ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα πενθήμερης εργασίας - Τι ισχύει με τις προσαυξήσεις και την αναπληρωματική ανάπαυση

Με βάση τις ρυθμίσεις του ΒΔ 748/1966 απαγορεύεται, εκτός εξαιρέσεων που ρητά καθορίζονται από τα άρθρα 2 και 7 του ΒΔ 748/1966, κατά τις Κυριακές, όπως και τις εξαιρέσιμες αργίες, κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, καθώς και κάθε εν γένει επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων σε ξενοδοχεία, επισιτιστικά καταστήματα κ.λπ. (άρθρα 2 και 7 του ΒΔ 748/1966).

1. Αναπληρωματική ανάπαυση για εργασία κατά την Κυριακή

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966, όσοι μισθωτοί εργάζονται την Κυριακή πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, η οποία ξεκινά από την Κυριακή που απασχολήθηκαν. Εάν φυσικά απασχολήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου του ΒΔ 748/1966, μέχρι πέντε (5) ώρες, τότε δύναται να αξιώσουν ισόχρονη αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον ζητηθεί από τους εργαζόμενους και δεν πραγματοποιηθεί ισόχρονη ανάπαυση, οφείλεται, εκτός της προσαύξησης του 75%, και πρόσθετη αμοιβή ίση με τόσα ωρομίσθια (απλά) για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Από τις διατάξεις της ΚΥΑ 8900/1946 Οικονομικών και Εργασίας, όπως ερμηνεύτηκε με την 25825/1951 απόφαση των ιδίων Υπουργών, σε συνδυασμό προς τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966, προκύπτει ότι αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί, νόμιμα ή παράνομα, την Κυριακή, δικαιούται να λάβει προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού ή του νόμιμου ημερομισθίου - ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του (για όσες ώρες απασχοληθεί) και εφόσον η απασχόλησή του υπερβαίνει τις 5 ώρες, αναπληρωματική ανάπαυση διάρκειας 24 συνεχόμενων ωρών σε άλλη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί. Σε περίπτωση βέβαια που στερείται και την εβδομαδιαία ανάπαυση, ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του ως αποζημίωση εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού, δηλαδή καθετί που ο εργοδότης θα κατέβαλε στον ίδιο εργαζόμενο αν εργαζόταν σε ημέρα μη αναπαύσεως, χωρίς την προσαύξηση της υπερεργασίας άλλων ημερών και της αναλογίας επιδομάτων αδείας και εορτών (ΑΠ 191/2011, 339/2011, 436/2010, 1117/2017). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση όπου ο μισθωτός αμείβεται με ημερομίσθιο και στερείται την εβδομαδιαία ανάπαυση, δικαιούται ένα πλήρες πρόσθετο ημερομίσθιο ως αποζημίωση εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού (βλ. και παρ. 3 της απόφασης 437/2014 του Αρείου Πάγου, ΑΠ 1334/1997).

Επιπρόσθετα, αν ο εργοδότης δεν παράσχει στον εργαζόμενο συνεχή 24ωρη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας και τον απασχολήσει όλες τις εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν την Κυριακή, τότε η απασχόληση κατά μία ημέρα των εργάσιμων αυτών ημερών (πέντε ή έξι ανάλογα με το καθεστώς εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζομένου) είναι παράνομη ως αντικείμενη σε δημόσιας τάξης διάταξη (ΑΠ 1317/2015).

Σύμφωνα με την αναφορά αυτή στην απόφαση 1317/2015 του Αρείου Πάγου παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα

Έστω ένας εργαζόμενος (υπάλληλος) ο οποίος απασχολείται με το καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας σε επιχείρηση, η οποία υπάγεται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης τις Κυριακές και αργίες και συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 9 του ΒΔ 748/1966 (στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων μετά από άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας). Το πρόγραμμα εργασίας του υπόψη εργαζομένου είναι από Δευτέρα - Παρασκευή επί οκτάωρο ημερησίως.

Λόγω έκτακτης απασχόλησης κατά την Κυριακή και συνεπώς λόγω τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εν λόγω εργαζόμενος, μετά από άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας που υποβλήθηκε από την επιχείρηση μέσω sepenet.gr για εργασία την Κυριακή κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/2016 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και της υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου κατά τα οριζόμενα της παρ. 5.16 του άρθρου 5 της ΥΑ 32143/Δ1.11288/2018, δεν θα απασχοληθεί κατά την ημέρα της Παρασκευής και θα απασχοληθεί την προσεχή Κυριακή (σύνολο ημερών εργασίας όσες είναι και της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, ήτοι 5 ημέρες). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο εργαζόμενος απασχοληθεί συνολικά πέντε (5) ημέρες επί οκτάωρο ημερησίως, και συγκεκριμένα τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή, για την απασχόλησή του κατά την Κυριακή οφείλεται, προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις 8 ώρες απασχόλησης του. Σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν, ο εργαζόμενος, στην περίπτωση αυτή, δεν θα λάβει συνεχή 24ωρη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί, διότι στην περίπτωση αυτή, εφόσον απασχοληθεί 5 ημέρες (όπως εργάζεται κάθε εβδομάδα Δευτέρα - Παρασκευή) και λάβει το ρεπό αυτό, η συνολική του εβδομαδιαία απασχόληση την επόμενη εβδομάδα, υπό το καθεστώς πενθημέρου, θα είναι τέσσερις (4) ημέρες και όχι πέντε (5). Για να γίνει πιο κατανοητό, η πραγματική του εργασία κατά το διάστημα των δύο συνεχών αυτών εβδομάδων θα είναι οι δέκα ημέρες, όπως θα ήταν σε περίπτωση που εργαζόταν από Δευτέρα έως Παρασκευή. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, για την απασχόληση του την Κυριακή, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού ή του νόμιμου ημερομισθίου - ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του (για όσες ώρες απασχοληθεί). Παρατίθεται επίσης ο παρακάτω πίνακας:

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Εργασία

ΤΡΙΤΗ

Εργασία

ΤΕΤΑΡΤΗ

Εργασία

ΠΕΜΠΤΗ

Εργασία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ρεπό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ρεπό

ΚΥΡΙΑΚΗ

Εργασία

Σημείωση: Ο εργαζόμενος δεν θα λάβει ρεπό την 2η εβδομάδα που ακολουθεί, διότι μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας μέσω sepenet.gr, έλαβε ρεπό την ημέρα Παρασκευή και απασχολήθηκε την προσεχή Κυριακή. Οι συνολικές ημέρες απασχόλησης ανέρχονται σε πέντε. Ευνόητο είναι ότι ο εργαζόμενος δικαιούται, για την απασχόληση του την Κυριακή, την προσαύξηση 75%.

2 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Εργασία

ΤΡΙΤΗ

Εργασία

ΤΕΤΑΡΤΗ

Εργασία

ΠΕΜΠΤΗ

Εργασία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εργασία

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ρεπό

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ρεπό

Αντίθετα, αν εργαζόμενος (έμμισθος για παράδειγμα) ο οποίος απασχολείται υπό το σύστημα πενθημέρου (Δευτέρα - Παρασκευή) και απασχοληθεί και την Κυριακή (παράνομα) και εφόσον η απασχόλησή του υπερβαίνει τις 5 ώρες, του οφείλεται πέραν της προσαύξησης του 75% και αναπληρωματική ανάπαυση διάρκειας 24 συνεχόμενων ωρών σε άλλη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί. Σύμφωνα και με την απόφαση 1317/2015 του Αρείου Πάγου, στην περίπτωση αυτή, αν ο εργοδότης δεν παράσχει στον εργαζόμενο συνεχή 24ωρη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί και τον απασχολήσει όλες τις εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν την Κυριακή, τότε η απασχόληση κατά μία ημέρα των εργάσιμων αυτών ημερών (πέντε στην προκειμένη περίπτωση) είναι παράνομη ως αντικείμενη σε δημόσιας τάξης διάταξη.

Συμπερασματικά, κατά την περίπτωση αυτή, η πραγματική του εργασία, στο διάστημα των δύο συνεχών αυτών εβδομάδων (υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για πενθήμερο), εφόσον δεν λάβει συνεχή 24ωρη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί, θα είναι οι έντεκα ημέρες και όχι οι δέκα. Αυτό σημαίνει ότι η μία εκ των πέντε ημερών (εργασίμων) της εβδομάδας που ακολουθεί είναι παράνομη. Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν λάβει το ρεπό, δικαιούται για κάθε Κυριακή που τυχόν απασχολήθηκε κατά τον ανωτέρω τρόπο, το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του. Παρατίθεται επίσης ο παρακάτω πίνακας:

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Εργασία

ΤΡΙΤΗ

Εργασία

ΤΕΤΑΡΤΗ

Εργασία

ΠΕΜΠΤΗ

Εργασία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εργασία

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ρεπό

ΚΥΡΙΑΚΗ

Εργασία

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Εργασία

ΤΡΙΤΗ

Εργασία

ΤΕΤΑΡΤΗ

Εργασία

ΠΕΜΠΤΗ

Εργασία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εργασία

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ρεπό

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ρεπό

Σημείωση: Στην περίπτωση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, η απασχόληση κατά μία ημέρα των εργάσιμων (πέντε) ημερών της 2ης εβδομάδας είναι παράνομη ως αντικείμενη σε δημόσιας τάξης διάταξη (ΑΠ 1317/2015).

Τέλος, σημειώνεται ότι οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων σε ξενοδοχεία, επισιτιστικά καταστήματα κ.λπ. (παρ 1 του άρθρου 7 του ΒΔ 748/1966). Στις περιπτώσεις αυτές, όπου επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή (επιχειρήσεις του άρθρου 2 και 7 του ΒΔ 748/1966), η αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση πρέπει να χορηγείται εις τρόπον ώστε ανά περίοδο επτά (7) εβδομάδων η μία τούτων κατά τμήμα τουλάχιστον 8ωρου να εμπίπτει σε ημέρα Κυριακή, εκτός αν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εργασίας εξασφαλίζουν επτά (7) αναπαύσεις σε ημέρα Κυριακή μέσα στο έτος, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί αναπαύσεως των μισθωτών των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων (παρ. 3 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966).

2. Τι ισχύει για την απασχόληση την Κυριακή ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας

Από τις διατάξεις της 8900/1946 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όπως αυτή ερμηνεύθηκε με την 25825/1951 απόφαση των ίδιων Υπουργών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966 με την οποία ορίζεται ότι μισθωτοί απασχολούμενοι κατά Κυριακή δικαιούνται ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί της απασχολήσεως αυτής και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως κατ΄ άλλη εργάσιμη ημέρα της αρξαμένης την Κυριακή εβδομάδος, προκύπτει ότι και ο μισθωτός (έμμισθος για παράδειγμα) που εργάζεται Κυριακή ως έκτη ημέρα, υπό το σύστημα πενθήμερης εργασίας, και αμείβεται με μηνιαίο μισθό δικαιούται να λάβει για κάθε μία Κυριακή προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού του, αν δε, δεν του χορηγηθεί εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της ερχόμενης εβδομάδας, τότε ο μισθωτός δικαιούται επιπλέον κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, ως αποζημίωση, το 1/25 του μηνιαίου μισθού του (`Αρειος Πάγος 281/2007).

Η εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης (Κυριακή) ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και κατά την ημέρα της υποχρεωτικής ανάπαυσης (Σάββατο) λόγω εξαντλήσεως της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, όπου ισχύει η τελευταία, απαγορεύεται από κανόνες δημόσιας τάξης, είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή τέτοιας εργασίας κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η ωφέλεια αυτή συνίσταται στις αποδοχές τις οποίες ο εργοδότης θα κατέβαλε σε άλλον μισθωτό που θα απασχολούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας κατά τις πιο πάνω ημέρες υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τον ακύρως κατ΄ αυτές εργασθέντα μισθωτόχωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσαυξήσεις που θα εδικαιούτο ο απασχοληθείς λόγω των ιδιαιτέρων περιστάσεων που τυχόν συντρέχουν στο πρόσωπό του (επιδόματα γάμου, τέκνων, προϋπηρεσίας κ.λπ.), αφού αυτές δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως και στο πρόσωπο του δυναμένου να προσληφθεί (`Αρειος Πάγος 864/2015).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με το άρθρο 8 του Ν.3846/2010 προβλέπεται ότι η εργασία που παρέχεται την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Αυτό που προκύπτει με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν είναι ότι εφόσον ένας εργαζόμενος (υπάλληλος με μηνιαίο μισθό) απασχολείται, για παράδειγμα, σε επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης τις Κυριακές - αργίες και απασχοληθεί την Κυριακή ως έκτη ημέρα, υπό το σύστημα πενθήμερης εργασίας, θα λάβει την προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών του για όσες ώρες απασχοληθεί, καθώς θα του χορηγηθεί και εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της ερχόμενης εβδομάδας. Αν δε, δεν του χορηγηθεί (ανάπαυση), τότε ο μισθωτός δικαιούται επιπλέον κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, ως αποζημίωση, το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του. Δεν θα λάβει δηλαδή, για την εργασία του την Κυριακή ως έκτη ημέρα, και την προσαύξηση 30% κατά τα οριζόμενα της διάταξης του άρθρου 8 του Ν.3846/2010. Προκειμένου για ξενοδοχειακή ή επισιτιστική επιχείρηση η οποία θα απασχολήσει εργαζόμενο την Κυριακή ως έκτη ημέρα, υπό το σύστημα πενθήμερης εργασίας, και ο οποίος αμείβεται με μηνιαίο μισθό, θα του καταβάλλει την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού του, ενώ αν δεν του χορηγηθεί εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της ερχόμενης εβδομάδας, τότε ο μισθωτός δικαιούται επιπλέον κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, ως αποζημίωση, το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του. Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε τυχόν έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.

3. Κυρώσεις σε περίπτωση που εργαζόμενος απασχολείται παράνομα κατά την ημέρα της Κυριακής

Στην περίπτωση που ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση κατά την Κυριακή, ακολουθείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων με βάση το άρθρο 24 του Ν.3996/2011 και την ΥΑ 2063/Δ1 632/2011.

Πιο συγκεκριμένα, στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, πρόστιμο για καθεμία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο (άρθρο 24 του Ν.3996/2011).

Σύμφωνα με την ΥΑ 2063/Δ1 632/2011 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», η εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας άνευ σχετικής αδείας χαρακτηρίζεται ως παράβαση σημαντική. Επίσης, η μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία τις Κυριακές και αργίες χαρακτηρίζεται ως παράβαση πολύ υψηλή, ενώ σημειώνεται ότι, βάσει της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, η απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας χαρακτηρίζεται επίσης ως παράβαση πολύ υψηλή.

ΈΜΜΙΣΘΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ

Αμοιβή εργασίας κατά την Κυριακή (ΚΥΑ 8900/1946 & 25825/1951)

Προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού (για όσες ώρες απασχοληθεί)

Προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου (για όσες ώρες απασχοληθεί)

Εργασία την Κυριακή για τις επιχ/σεις του άρθρου 9 του ΒΔ 748/1966

Μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας μέσω sepenet.gr

Μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας μέσω sepenet.gr

Εργασία την Κυριακή σε Ξενοδοχειακές, Επισιτιστικές επιχ/σεις κ.λπ. (άρθρα 2 & 7 του ΒΔ 748/1966)

Για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας δεν τίθεται θέμα ανάπαυσης και η απασχόληση την Κυριακή δεν συνιστά έκτακτη απασχόληση

Για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας δεν τίθεται θέμα ανάπαυσης και η απασχόληση την Κυριακή δεν συνιστά έκτακτη απασχόληση

Εργασία την Κυριακή ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα του πενθημέρου (βλ. σημείωση παρακάτω (1))

Προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού και 24ωρη αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) *

Προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου και 24ωρη αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) **

* Σε περίπτωση μη λήψεως της αναπληρωματικής ημέρας αναπαύσεως, ο εργαζόμενος (έμμισθος) δικαιούται και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του ως αποζημίωση εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

** Σε περίπτωση μη λήψεως της αναπληρωματικής ημέρας αναπαύσεως, ο εργαζόμενος (ημερομίσθιος) δικαιούται ένα πλήρες πρόσθετο ημερομίσθιο (καταβαλλόμενο) ως αποζημίωση εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

Σημείωση (1): Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος απασχολείται με το καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και απασχοληθεί και την Κυριακή πάνω από 5 ώρες, ανεξαρτήτως των κυρώσεων που προβλέπονται σε τυχόν έλεγχο των αρμόδιων οργάνων της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιούται εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) εντός της εβδομάδας που ακολουθεί την Κυριακή που απασχολήθηκε. Όπως προαναφέρθηκε, αν ο εργοδότης δεν παράσχει στον εργαζόμενο συνεχή 24ωρη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί και τον απασχολήσει όλες τις εργάσιμες ημέρες που ακολουθούν την Κυριακή, τότε η απασχόληση κατά μία ημέρα των εργάσιμων αυτών ημερών (πέντε στην προκειμένη περίπτωση) είναι παράνομη ως αντικείμενη σε δημόσιας τάξης διάταξη (ΑΠ 1317/2015). Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό, δικαιούται να λάβει την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού του και στην περίπτωση που δεν του χορηγηθεί εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της ερχόμενης εβδομάδας, τότε ο μισθωτός δικαιούται επιπλέον κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, ως αποζημίωση, το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του (`Αρειος Πάγος 281/2007). Ευνόητο είναι ότι για τον εργαζόμενο που απασχολείται σε ξενοδοχειακή ή επισιτιστική επιχείρηση κ.λπ. (άρθρα 2 & 7 του ΒΔ 748/1966) με πλήρες ημερήσιο ωράριο (πενθήμερο και 8ωρο) και απασχοληθεί την Κυριακή ως έκτη ημέρα (παράνομα) υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, για παράδειγμα 8 ώρες, ισχύουν τα όσα προαναφέρθηκαν.


Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Ευάγγελου Χατζηπέτκου, με τίτλο «Εργασία την Κυριακή ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα πενθήμερης εργασίας - Τι ισχύει με τις προσαυξήσεις και την αναπληρωματική ανάπαυση», που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2019 του περιοδικού Epsilon7. Στο άρθρο γίνεται χωριστή αναφορά στην προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων ορισμένες Κυριακές του έτους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προσαυξήσεις, Εργασία την Κυριακή, Αναπληρωματική ανάπαυση, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ