22/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Με τον Πρωθυπουργό μας να απουσιάζει στη Γερμανία και τις συζητήσεις σχετικά με τον μικρό αναγκαστικό λόγω υποψηφιοτήτων στην αυτοδιοίκηση ανασχηματισμό, κύλισε το Σαββατοκύριακο της εβδομάδας που πέρασε. Σε μια εποχή ιδιαίτερα μεγάλης μετακίνησης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, ακούστηκαν φωνές υπέρ, υπερθεματίζοντας στην διεύρυνση ατόμων και απόψεων και φωνές κατά, επειδή κάποιοι έκαναν στροφή 180 μοιρών. Φυσικά, το κάθε πολιτικό κόμμα έχει τον δικό του σχεδιασμό και θα φανεί ποιες κινήσεις που γίνανε ήταν «ματ», ή απλώς κακή εκτίμηση των μετέπειτα συνεπειών.

Με χαρά είδαμε τις προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «περί εταιρικών μετασχηματισμών», τις οποίες παρουσίασε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Βουλή στις 19/2/2019, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Βασίλης Καμπάνης.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν κοινές θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ενώ απηχούν τα αιτήματα του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Στα φορολογικά τεκταινόμενα της Εβδομάδας που πέρασε. Δημοσιεύτηκε η Ε.2032/15.2.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4141/2013». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 4172/2013 οι φορολογούμενοι, κάτοικοι Ελλάδας, που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται από ελληνικές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία ή εταιρείες χαρτοφυλακίου (Holding Companies), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 27/1975, όπως ισχύει, υποβάλλουν είτε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε κατά τους διενεργούμενους ελέγχους για σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4141/2013 δικαιολογητικά (σχετ. η ΠΟΛ. 1106/2014 εγκύκλιος).
  • Όταν το μέρισμα καταβάλλεται μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας, η εισαγωγή των χρηματικών κεφαλαίων πιστοποιείται με το αντίγραφο της μοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής στο όνομα της διαχειρίστριας εταιρείας, η δε καταβολή του μερίσματος στον δικαιούχο μέτοχο αποδεικνύεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε κάποιου νομικού προσώπου συμφερόντων του δικαιούχου ή με οποιοδήποτε τραπεζικό παραστατικό (επιταγή ή έμβασμα).
  • Τα ποσά των μερισμάτων αποτελούν για το δικαιούχο εισόδημα απαλλασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.27/1975.
  • Απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη ναυτικής εταιρείας του Ν.959/1979 (Α` 192), καθώς και τα μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του Ν.27/1975 και εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία.
  • Ο φορολογούμενος (φυσικό πρόσωπο), προκειμένου να δικαιολογήσει αντικειμενική δαπάνη (τεκμήρια διαβίωσης) ή δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, με μερίσματα που λαμβάνει από πλοιοκτήτριες εταιρείες, είτε απευθείας από αυτές είτε μέσω διαχειρίστριας εταιρείας, είναι απαραίτητο να προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν.4141/2013.
  • Δεδομένου ότι η καταβολή των μερισμάτων σε φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4141/2013, αποτελεί εισόδημα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2033/13.2.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - μέλος». Η εγκύκλιος διαταγή καταλήγει στο ότι:

«Κατόπιν των ανωτέρω για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών περί Φ.Π.Α. διατάξεων και δεδομένου ότι διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, οι οδηγίες που είχαν παρασχεθεί με την παράγραφο β) της Ενότητας Γ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής (υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ. -καταβολή Φ.Π.Α. επί του συνολικού μισθώματος) για τις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης αυτοκινήτων οχημάτων από εταιρία που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί τη δραστηριότητά της από το κράτος-μέλος αυτό δεν έχουν εφαρμογή και ο Φ.Π.Α. αποδίδεται από τον υπόχρεο στο εσωτερικό της χώρας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της προβλεπόμενης Δήλωσης Φ.Π.Α.».

Εργατικά και αλλαγές στους μισθούς. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ.οικ.7613/395/18-2-2019 προβλέπεται ότι «Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ως αναφορά στον νόμιμο κατώτατο μισθό και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω».

Άλλωστε και ο Ν.4093/2012 (αρ.1 περ. 4 της υποπαραγράφου ΙΑ. 11) όριζε ότι «κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο».

Επομένως, κατά την άποψή μας, οι επιχειρήσεις που αμείβουν το προσωπικό με τον κατώτατο μισθό και στις ατομικές συμβάσεις εργασίας κάνουν αναφορά για αποδοχές σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ δεν υποχρεούνται να μεταβάλλουν τις ατομικές τους συμβάσεις εργασίας.

Από το Υπουργείο Εργασίας και πάλι, από το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών με το Αρ. Πρωτ.: Φ.10141/44090/1189 έγγραφο ως εξής:

1. Για το θέμα της ασφάλισης των διαχειριστών εταίρων σε εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. ισχύουν τα επιμέρους αναφερόμενα στο το αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 έγγραφο. Όσον αφορά στην καταβολή εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., αυτές δεν θα πρέπει να καταβάλλονται για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεδομένου ότι η άσκηση καθηκόντων διαχειριστή, με εξαίρεση την περίπτωση πρόσληψης τρίτου προς τούτο προσώπου, δεν έχει χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας, καθώς η αμοιβή διαχείρισης δεν απορρέει από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας

2. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι, κατά τα ανωτέρω, για το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αφορά σε κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν έχουν χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας (π.χ. μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών που λαμβάνουν αμοιβή, δικηγόροι με έμμισθη εντολή κ.λ.π.).

3. Τέλος, αναφορικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, δεδομένης της ιδιομορφίας της συγκεκριμένης κατηγορίας απασχολούμενων, για αμοιβές διαχείρισης χαμηλότερες του κατώτατου ορίου μηναίων αποδοχών, που αντιστοιχούν σε πλήρη ασφάλιση, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί μειωμένης απασχόλησης.

Για τους υπαγόμενους και υπόχρεους, σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή την Τετάρτη για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο www.pothen.gr. Για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet του (της) υπόχρεου.

Στη περίπτωση που ζευγάρι έχει κοινούς κωδικούς taxisnet απαιτείται η απόκτηση διακριτών κωδικών taxisnet για την σύζυγο. Η διαδικασία μετάπτωσης των δεδομένων των αρχικών δηλώσεων 2016, 2017 και 2018 και αυτών των ετήσιων δηλώσεων 2016 και 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο (2) ημερών. Στην περίπτωση που οι υποβληθείσες δηλώσεις δεν εμφανίζονται στην ενότητα "Προβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης", δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Παρασκευή σήμερα και κάπου εδώ άλλη μια εργασιακή εβδομάδα παίρνει τέλος. Σίγουρα για την εβδομάδα που έρχεται, εκτός των πολιτικών σοβαρών και ευτράπελων που συμβαίνουν, θα μας απασχολήσουν και κάποιες αποφάσεις του Οικονομικού επιτελείου, Η πρόθεση για πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες από τη φορολογική διοίκηση σίγουρα είναι ένα θέμα που εγείρει προβληματισμό σχετικά με το «τραπεζικό απόρρητο» και ότι απέμεινε από αυτό. Η αλήθεια είναι πως ουδέποτε υπήρχε άβατο στις θυρίδες σε περίπτωση ελέγχου, οι οποίες άνοιγαν άμεσα με Εισαγγελική εντολή. Συνεπώς, το τρίπτυχο που καλούνται να προσφέρουν οι τράπεζες, δηλαδή τοκοφορία, ασφάλεια και ιδιωτικότητα, για μία ακόμα φορά κατακρημνίζεται, τα δε τραπεζικά ιδρύματα θα συνεχίσουν να εισπράττουν τους εξαιρετικά επικερδείς λογαριασμούς ύδρευσης και ρεύματος.

Επιπλέον, για την εβδομάδα που έρχεται και ειδικά στο τέλος του μήνα, έρχεται και η λήξη της προθεσμίας οριστικοποίησης των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" υπενθυμίζει η ΑΑΔΕ. Για το συγκεκριμένο λόγο, η ΑΑΔΕ, απευθυνόμενη στους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων, απέστειλε σχετικό μήνυμα.

Πρωί Παρασκευής και ο καιρός δεν προμηνύει σε τίποτα αυτό που μετεωρολογικά περιμένουμε. Με την ελπίδα ότι οι καιρικές συνθήκες θα σεβαστούν το Σαββατοκύριακο μας, δεδομένου δε πως και οι εκπτώσεις στην αγορά κάπου εδώ, στο τέλος του μήνα, τελειώνουν, ευχόμαστε για το καιρικά ότι καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, η άνοιξη είναι προ των πυλών και την επόμενη εβδομάδα, ο πρώτος μήνας της Άνοιξης θα έρθει. Όλα τα κύτταρά μας φωνάζουν «καλοκαίρι» και αρχίσαμε να κάνουμε όνειρα για την ετήσια όαση ξεκούρασης. Ευχόμενοι για τα καλύτερα, όπου και αν είστε ότι και αν κάνετε, Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.