08/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους ασχολούμενους επαγγελματικά με τα φορολογιστικά θα είχε παράπονο για το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Πάνω που ετοιμαζόταν να περάσει ένα χαλαρό διήμερο παρακολουθώντας τα ενδιαφέροντα ενσταντανέ της Βουλής με αυτούς που φεύγουν αλλά τελικά μένουνε, αλλά και με αυτούς που μείνανε αλλά δεν θα τους πειράζει να φύγουνε, μιας και έχουν εξαντλήσει όλο το φάσμα των πολιτικών κομμάτων (βλέπετε ο καλός πολιτικός, είναι καλός ανεξάρτητα ιδεολογίας την οποία εκάστοτε πρεσβεύει), «χτύπησε» η Α.Α.Δ.Ε.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Αριθμ. Α.1034/2019 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3" και αμέσως μετά, με την απόφαση Α.1037/2019 δόθηκε στη δημοσιότητα ο τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013.

Η επιστημονική ομάδα, έτοιμη όπως πάντα, ανέβασε άμεσα στην ιστοσελίδα μας δύο σχετικά θέματα και ειδικά «Αναλυτικά οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 και στην ΚΦΑ» και «Μεταβολές στο Έντυπο Ν». Η μεγάλη αναγνωσιμότητα και οι πολλές κοινοποιήσεις των άρθρων αυτών δείχνουν ότι για τους περισσότερους συναδέλφους ήταν ένα ακόμα Σαββατοκύριακο ενδελεχούς μελέτης και μια «γέφυρα» σε μια εβδομάδα που τέλειωσε με μια που άρχισε εργασιακά, χωρίς φυσικά κανένα διάλειμμα.

Στα απαιτούμενα από τους Θεσμούς και το σχέδιο νόμου στην Βουλή που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά µε την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Ειδικότερα, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έκδοση και την καταχώριση του φορολογικού στοιχείου, τον υπολογισμό και την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) καθώς και την προκαταβολή φόρου. Με το άρθρο 28 πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι εκδίδεται ειδικό γραμµάτιο προκαταβολής για την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας, σύμφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία (άρθρο 61 του Ν.4194/2013/ Κώδικας Δικηγόρων).

Με την παράγραφο 4, του άρθρου 28 αντικαθίσταται το άρθρο 15 του νόµου για την παροχή νομικής βοήθειας.

Άρθρο 28

……………

4. Το άρθρο 15 του Ν. 3226/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας εκδίδεται ειδικό γραμµάτιο προκαταβολής, σύμφωνα µε την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, µετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η εξόφληση αποτελεί το χρόνο πληρωμής της αμοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Ο δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει για την ως άνω αποζημίωση στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal.olomeleia.gr).

Οι εισφορές υπερ ΕΦΚΑ και οι κρατήσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή Φόρου που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, Α΄167), υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση της αποζημίωσης και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στους οικείους φορείς τον επόμενο µήνα εκείνου της καταβολής της αποζημίωσης.

2. Δεν εκδίδεται γραμµάτιο προκαταβολής σε περίπτωση παροχής νομικής βοήθειας από δικηγόρους που ενεργούν στο πλαίσιο προγραμμάτων νοµικής αρωγής µη κρατικών φορέων και δεν λαμβάνουν αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τους.».

Στο πεδίο της εργατικής νομοθεσίας τώρα, σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε με Αριθμ. οικ.4595/Δ1.1613 η απόφαση της υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, για παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, έως τις 28/2/2019. Η προθεσμία παρατείνεται για να διευκολυνθούν και να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε4 όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση “παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 5.17 του άρθρου 5 της οικ.32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2401 Β΄) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει από την οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 173) «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», κατά δώδεκα (12) ημέρες. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

Από τα φορολογικά νέα της εβδομάδας που πέρασε, με την με αριθμό 1035/5.2.2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. με θέμα την «Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 4052/2012», τροποποιείται η ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιος ΠΟΛ. 1115/2016, ως εξής:

α) Το θέμα της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1115/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών και της χορήγησης εκπτώσεων από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (clawback) και βάσει της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (rebate)».

β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1115/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Πιστωτικό τιμολόγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) εκδίδεται από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και για τις εκπτώσεις-επιστροφές από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου μόνου της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1115/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Επιπλέον αναγράφεται ως αιτιολογία η φράση: "Επιστροφή - έκπτωση (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 για έμμεσες πωλήσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)" ή "Έκπτωση-επιστροφή (rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 για έμμεσες πωλήσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)", κατά περίπτωση».

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με θέμα "Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν.4509/2017 (Α΄ 201) και της υπ΄ αριθμ. Δ.15/Γ΄/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)".

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 55 του Ν.4509/2017 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4578/2018 , τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4387/2016 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4578/2018 , και για υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 2 του Ν.4387/2016 , όπως ισχύει.

Συνεπώς, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 13,33% για την κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη (6,45% για παροχές σε είδος και 0,45% για παροχές σε χρήμα).

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο). Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος εμπεριέχει και σχετικά παραδείγματα, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην Online τράπεζα.

Δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019/04-02-2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλιση Δημοσίων Εσόδων κατά το έτος 2019. Σύμφωνα με την Απόφαση, το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. τουλάχιστον εξακόσιοι είκοσι έλεγχοι-έρευνες και δεκαέξι χιλιάδες μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.

Με την με αρ. πρωτ. Ε.2023/4.2.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ και σε συνέχεια της A.1037/25.1.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018, δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018. Δείτε την Ε. 2023/4.2.2019 εγκύκλιο διαταγή στην on line τράπεζα.

Εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τα μισθωτήρια ακινήτων, ανανεωμένο, εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ. Από τις ερωτήσεις – απαντήσεις, ξεχωρίσαμε αυτές που αφορούν την ενοικίαση της φοιτητικής στέγης και τα παλιά μισθωτήρια και ειδικά:

«27. Ε Όταν ο μισθωτής είναι φοιτητής δηλώνεται ο Α.Φ.Μ. του γονέα που τον περιλαμβάνει στη δήλωση του ως προστατευόμενο μέλος;

Α Κριτήριο είναι αν συμβάλλεται ο γονέας ή ο ίδιος ο φοιτητής. Εφόσον στο συμφωνητικό συμβάλλεται ο γονέας, τότε καταχωρείται, ως μισθωτής, ο Α.Φ.Μ. του γονέα. Αν συμβάλλεται ο φοιτητής καταχωρείται, ως μισθωτής, ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή.

28. Ε Πώς δηλώνεται διαμέρισμα (δηλωμένο από τον ιδιοκτήτη κανονικά σε μια γραμμή του Ε9) όπου συγκατοικούν 3 φοιτητές έχοντας κοινή κουζίνα-μπάνιο, αλλά έχει ο καθένας το δικό του υπνοδωμάτιο και πληρώνουν διαφορετικό μίσθωμα ο καθένας;

Α Υπάρχουν 2 δυνατότητες (επιλογές):

α. Να υποβληθεί από τον εκμισθωτή, για αυτή την οικία, 3 διαφορετικές δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων, δηλαδή ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ μισθωτή όπου σε κάθε μια δήλωση θα καταχωρείται ό,τι αντιστοιχεί στον καθένα μισθωτή. Θα καταχωρηθεί, δηλαδή, ο Α.Φ.Μ. του μισθωτή, το ποσό του ενοικίου που πραγματικά πληρώνεται και ως τ.μ. της οικίας το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού (π.χ. το 1/3 της συνολικής κατοικίας των 120 τ.μ., δηλαδή 40 τ.μ.).

β. Να υποβληθεί από τον εκμισθωτή μια δήλωση μίσθωσης, όπου στους μισθωτές θα καταχωρηθούν και τα 3 Α.Φ.Μ. των μισθωτών. Σε αυτήν την περίπτωση τόσο στο ποσό του μισθώματος (που εισπράττει ο εκμισθωτής), όσο και στα τ.μ. της κατοικίας, η συμμετοχή των μισθωτών θα θεωρηθεί ισομερής (1/3 ο καθένας).

29. Ε Είναι υποχρεωτική η υποβολή μέσω TAXISnet; Υποβάλλεται δήλωση και για παλιά μισθωτήρια; (για παράδειγμα μισθωτήρια που είχαν γίνει το 2013).

Α Από 1/1/2014 είναι υποχρεωτική η υποβολή μέσω TAXISnet. (ΠΟΛ 1013/2014). Όσα μισθωτήρια δεν έχουν υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ., θα υποβληθούν στο TAXISnet ανεξάρτητα του αν είναι εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.

Να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα που πέρασε με ακόμα μια επιτυχημένη καινοτομία της διοίκησης. Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των Ομορρύθμων και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ). Η Υπηρεσία σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές. Συγκεκριμένα, οι ΕΠΕ θα μπορούν να συστήνονται μέσω της e-ΥΜΣ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι ΑΕ εντός Μαρτίου 2019. Υπογραμμίζεται ότι ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).

Παρασκευή λοιπόν σήμερα και ολοκληρώνεται απόψε και η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αφορά αυτή τη φορά την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αρχίζει σήμερα το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία. Κάπου εδώ φαίνεται να τελειώνει ένα θέμα το οποίο αποτέλεσε πρόβλημα για σειρά ετών και όλοι ευελπιστούμε στη μη ύπαρξη προκλήσεων σε βάθος χρόνου από τους γείτονές μας.

Για την εβδομάδα που έρχεται, αναμένουμε και περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή πως θα υπάρχει κλιμακωτή αύξηση του ακατάσχετου ορίου του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει κάθε φορολογούμενος στο Taxisnet με βάση την πορεία της αποπληρωμής των οφειλών του. Το σημερινό όριο είναι στα 1.250 ευρώ. Από εκεί και πάνω ο οφειλέτης δεν έχει καμία προστασία και ουσιαστικά ο λογαριασμός παγώνει. Το σχέδιο προβλέπει αποδέσμευση από τον λογαριασμό του οφειλέτη πολλαπλάσιου ποσού εκείνου που εξοφλεί ο φορολογούμενος. Σίγουρα όμως οι ημέρες που έρχονται δεν είναι ανέφελες. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει τις 16 εκκρεμότητες που υπάρχουν, να δώσει λύση στο θέμα των κόκκινων δάνειων και βέβαια να υπάρξει ένα εφικτό πλαίσιο που θα αντικαταστήσει τον Νόμο Κατσέλη. Φυσικά, οι εκκρεμότητες σίγουρα σημαίνουν και μέτρα, τα οποία, καμία Κυβέρνηση λίγους μήνες πριν από τις εκλογές δεν θα ήθελε να πάρει. Αντίθετα μάλιστα, η Κυβέρνηση έκανε «επίθεση παροχών», αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό κατά 11%, κάτι που όμως οι εταίροι μας δεν το είδαν θετικά.

Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, χειμωνιάτικο, υγρό και κρύο, ζεσταθείτε συναισθηματικά κοντά σε αγαπημένα σας πρόσωπα, με δραστηριότητες που σας ευχαριστούν και σας ξεκουράζουν. Όπου να είστε, ότι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε3, Έντυπο > Ε4, Έντυπο > Ν, Προθεσμία Υποβολής, ΚΦΑ, Τίτλος κτήσης