01/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Οι νόμοι αλλάζουν, αλλά με τη γραφειοκρατία τι γίνεται;

Καλό μήνα!

Η εβδομάδα που μας πέρασε επιφύλασσε μια σειρά αλλαγών που θα μας απασχολήσουν αρκετά τους επόμενους μήνες, όπως, για παράδειγμα, η αύξηση του κατώτατου μισθού με ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου. Σε αυτό το θέμα όμως, θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενα άρθρα μας.

Το σημερινό μας άρθρο θα το αφιερώσουμε σε μια γραφειοκρατική ταλαιπωρία που μπορεί να δημιουργηθεί σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλιστικούς συμβούλους και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε σχέση με τους ΚΑΔ δραστηριότητας που έχουν στην έναρξη δραστηριότητάς τους.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή…

O Νόμος 4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212/18-12-2018) αναφέρει ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με τη «Διαμεσολάβηση», οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, καθώς και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επιτρέπεται να ασκούν τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο και μόνο για την κατηγορία στην οποία εγγράφονται.

Το ειδικό μητρώο τηρείται από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή από τα επαγγελματικά τμήματα των ενιαίων Επιμελητηρίων στην περιφέρεια, των οποίων έχουν οι διαμεσολαβητές την εμπορική ή την επαγγελματική τους κατοικία.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 3, επιτρέπεται να εγγραφεί στις εξής κατηγορίες του ειδικού μητρώου:

α) είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων,

β) είτε μόνο ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων,

γ) είτε μόνο ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου, οι μεταβατικές διατάξεις είναι οι εξής:

1. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, να δηλώσουν προς το αρμόδιο Επιμελητήριο την κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην οποία επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι.

2. Με το πέρας των τριάντα ημερών τα αρμόδια Επιμελητήρια θα πρέπει:

  • να διαγράψουν από το μητρώο τους όσους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δεν προχώρησαν στην εγγραφή της κατηγορίας διαμεσολάβησης που επιθυμούν,
  • να συγχωνεύσουν στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα τις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεμένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου και του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου του Ν.1569/1985 και του π.δ. 190/2006, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία και ένταξη ανά περίπτωση όλων των προηγουμένων στην κατηγορία των «ασφαλιστικών πρακτόρων»,
  • να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά τις κατηγορίες των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και των συνδεδεμένων συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων του Ν.1569/1985 και του Π.Δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
  • να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων του Ν.1569/1985 και του Π.Δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.

3. Όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του Ν.1569/1985 και του Π.Δ.190/2006 μετά την 01/01/2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή, μετονομάζονται και η μετονομασία αυτή αποτυπώνεται μηχανογραφικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρμόδια επιμελητήρια με τη μεταφορά τους στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, μόνον αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη από την εγγραφή τους στα μητρώα των επιμελητηρίων ή και το ειδικό μητρώο. Η κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου διατηρείται στο ειδικό μητρώο και στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) μόνο για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μόνο μέχρι το τέλος της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή νέων προσώπων στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

Όσον αφορά το κομμάτι της εφορίας, οι μέχρι σήμερα προβλεπόμενοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι:

· 66.22.10.01 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα

· 66.22.10.02 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση

· 66.22.10.03 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

· 66.22.10.04 Υπηρεσίες εκτιμητή πραγματογνώμονα ασφαλίσεων

· 66.22.10.05 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση

· 66.22.10.06 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων γενικά, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

· 66.22.10.07 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα

· 66.22.10.08 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων

· 66.22.10.09 Υπηρεσίες συντονιστή παραγώγων ασφαλίσεων ζωής.

Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα του Ν.4583/2018, οι ΚΑΔ που αφορούν τους ασφαλιστικούς συμβούλους και τους συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων θα πρέπει να καταργηθούν, αφού πλέον η ιδιότητα αυτή παύει να υφίσταται.

Το θέμα όμως είναι ότι όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν αντικατάσταση ΚΑΔ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Θα πρέπει να θυμίσουμε όμως ότι η διαδικασία μεταβολής ή προσθήκης ΚΑΔ περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Χρειάζεται έγγραφο από τον ΕΦΚΑ που ανήκει ο ασφαλιστής, πρόσθεσης δραστηριότητας. Το έγγραφο δεν χορηγείται ηλεκτρονικά, αλλά με φυσική παρουσία του ασφαλιστή στο ασφαλιστικό ταμείο.
  2. Αν ο ασφαλιστής έχει οφειλές, το έγγραφο δεν μπορεί να χορηγηθεί. Θα πρέπει οι οφειλές να αποπληρωθούν ή να ρυθμιστούν.
  3. Δυνατότητες ρύθμισης υπάρχουν μόνο για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν τις 31/12/2016 (παλιά ταμεία). Για τις οφειλές από 01/01/2017 και μετά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δυνατότητα ρύθμισης, άρα θα πρέπει να αποπληρωθούν για να χορηγηθεί το πιστοποιητικό προσθήκης ΚΑΔ.
  4. Οι οφειλές του 2018 μπορεί να είναι και εικονικές, δεδομένου ότι ακόμη ο ΕΦΚΑ δεν έχει κάνει εκκαθάριση βάσει των αποτελεσμάτων χρήσης 2017. Παρ’ όλα αυτά όμως, θα πρέπει να πληρωθεί το, εικονικό ενδεχομένως, ποσό, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού.
  5. Εάν λυθούν όλα τα προβλήματα με το πιστοποιητικό του ΕΦΚΑ, θα πρέπει να γίνει επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. με φυσική παρουσία του ασφαλιστή ή εξουσιοδοτούμενου προσώπου, έχοντας συμπληρώσει το Έντυπο Μ2, στο αρμόδιο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ..

Είναι πασιφανές ότι με τη διαδικασία αυτή οδηγούμε δεκάδες χιλιάδες ασφαλιστικούς συμβούλους σε μια διαδικασία γραφειοκρατική, με υποκαταστήματα ΕΦΚΑ και Τμήματα Μητρώου Δ.Ο.Υ. υποστελεχωμένα. Μάλιστα, τους στέλνουμε παρέα με όσους αμείβονται με τίτλο κτήσης, αφού σύμφωνα με την Εγκύκλιο Δ.15/Γ'/67695/1825/2018 του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει κι αυτοί να τρέχουν στα κατά τόπους ΕΦΚΑ.

Με την ιδιότητά μου ως Οικονομικός Επόπτης του ΕΕΑ, σε επικοινωνία μου με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής, ενημερώθηκα ότι το TAXISnet έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει αυτόματα στην αλλαγή δραστηριότητας, κάτι το οποίο άλλωστε έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, πρωτοπόρο στις ενέργειες για τη λύση των προβλημάτων των μελών του, αλλά και στο πλευρό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε όλη τη χώρα, προχωρεί σε ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστεί η αυτόματη μετάβαση από το σύστημα, έτσι ώστε να αποφευχθεί κι αυτή η ταλαιπωρία τόσο για τους ασφαλιστικούς συμβούλους, όσο και για εμάς τους φοροτεχνικούς.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΑΔ, Ασφαλιστικός σύμβουλος, Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, Δραστηριότητα, Επιμελητήρια