25/01/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Ένα ακόμα δύσκολο Σαββατοκύριακο, αυτό που πέρασε, με την πρόθεση να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο συλλαλητήριο για την Μακεδονία στην Αθήνα την Κυριακή, με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα που όμως τελικά εξελίχθηκε σε έναν ακόμα πόλεμο χαρακωμάτων, μεταξύ των μονάδων τάξεως και διαφόρων ομάδων αντιδρώντων δυναμικά. Φυσικά, το συλλαλητήριο έγινε και διαλύθηκε σύντομα με χημικά να κατακλύζουν την πέριξ της Βουλής περιοχή, οι διοργανωτές υπολογίζουν τους συμμετέχοντες σε 600.000 άτομα και η αστυνομία σε 60.000 άτομα. Κανείς δεν ξέρει την πραγματικότητα και κανείς δεν θα την μάθει, μόνο που η συγκεκριμένη κατάληξη των όποιων διαδηλώσεων έχει γίνει πλέον καθεστώς.

Με αυτά και εκείνα, φθάσαμε στην εβδομάδα των «Πρεσπών», με ανακατατάξεις που τα περισσότερα μικρά κόμματα δεν θα τις φανταζόταν. Έτσι, κάποια κόμματα έμειναν ή κινδυνεύουν να μείνουν με λιγότερους από πέντε Βουλευτές και συνεπώς να μην εκπροσωπούνται στη Βουλή και στις επιτροπές ως κόμματα. Η τελική ψηφοφορία, το μεσημέρι Παρασκευής, σίγουρα θα βρει τον τόπο με νέες πολιτικές συμμαχίες και την προεκλογική περίοδο να έχει αρχίσει για τα καλά.

Όσον αφορά τα φορολογικά νέα, ας ξεκινήσουμε θετικά, μιας και δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ Β΄50) η απόφαση Αριθμ. Α.1012/14-1-2019 με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019, από τη λήξη της έως και την 31-1-2019. Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της παράτασης θα γίνεται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.. Όπως αναφέραμε από την στήλη αυτή, αφορά το 10% των κατόχων αυτοκινήτων που δεν κατέβαλαν ακόμα τέλη και σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι προτίθενται να καταβάλουν.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό Δ.ΟΡΓ. Δ. 1008736/18.1.2019 διαταγή της ΑΑΔΕ με θέμα «Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους». Από την σημαντική διαταγή, επιγραμματικά αναφέρουμε:

1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετάφραση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων διενεργούν:

α) Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

β) Οι Έμμισθες και Άμισθες προξενικές αρχές της Ελλάδος

γ) Οι δικηγόροι

δ) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου

2.Για τη διενέργεια μεταφράσεων από συμβολαιογράφους, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Πρώτου του Μέρους Πρώτου του Ν.2830/2000 (Α’ 96), σύμφωνα με τις οποίες «Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα, τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης και για την ακρίβειά τους.»

3.Αναφορικά με το θέμα των μεταφράσεων αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που διενεργούνται από ορκωτούς μεταφραστές στο εξωτερικό, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί από τις αντίστοιχες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Ελλάδος και προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, ισχύουν τα εξής:

α) Στις περιπτώσεις Εμμίσθων προξενικών αρχών που δεν υφίσταται μόνιμος υπάλληλος ή συμβασιούχος που να έχει δικαίωμα μεταφράσεως από την επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής στην ελληνική γλώσσα γίνονται δεκτές μεταφράσεις για χρήση στην χώρα υποδοχής ή για ιδιωτική χρήση από ορκωτούς μεταφραστές του κράτους υποδοχής, την υπογραφή των οποίων επικυρώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 Α2 του ΠΔ 16/2014 η ελληνική προξενική αρχή.

β) Εάν για την συγκεκριμένη γλώσσα του κράτους υποδοχής δεν υφίσταται μεταφραστής στην Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, τότε εκ των πραγμάτων, η μετάφραση αυτή θα μπορούσε να γίνει δεκτή και από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον δεν υφίσταται ούτε δικηγόρος ούτε πτυχιούχος μεταφραστής που να γνωρίζει την γλώσσα αυτή.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω οδηγιών για την αντιμετώπιση του θέματος, που θα δοθούν από την αρμόδια Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι διοικητικές αρχές, επομένως και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να κάνουν αποδεκτές τις μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που διενεργούνται από ορκωτούς μεταφραστές στο εξωτερικό, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί από τις αντίστοιχες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, όταν, εκ των πραγμάτων, πρόκειται για μεταφράσεις εγγράφων από ξένες γλώσσες, για τις οποίες δεν υφίσταται μεταφραστής στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ούτε δικηγόρος, ούτε και πτυχιούχος μεταφραστής του Ιονίου Πανεπιστημίου, που να γνωρίζουν την γλώσσα αυτή.

4. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984 (Α’ 188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», γνωστής και ως Σύμβασης της Χάγης, πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα Apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).

Η ΑΑΔΕ ενημέρωσε την Δευτέρα 21/1/2019, ότι είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας Ν.27/1975 για το έτος 2019.

Να θυμίσουμε ότι σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν.27/1975, είχε δημοσιευτεί η ΠΟΛ.1099/13.7.2017 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών».

Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, αρχικών και τροποποιητικών, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet. Υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε φορολογικού έτους δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν.27/1975 για τα πλοία που κατά την 1η Ιανουαρίου είναι νηολογημένα στην ελληνική σημαία ή είναι νηολογημένα σε σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, υπαγόμενα στο άρθρο 26α του ίδιου νόμου ή είναι νηολογημένα με ξένη σημαία και διαχειρίζονται από την Ελλάδα από ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 25 του ίδιου νόμου. Με την υποβολή της δήλωσης, γίνεται ο άμεσος προσδιορισμός του φόρου, εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό Αριθμ. Α.1017/2019 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων».

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους.

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή - φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

2. Στην εφαρμογή αυτή δεν εισέρχονται τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, οι φορολογούμενοι σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

3. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η υποβολή κοινής δήλωσης και εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποίησε την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, γίνεται ενημέρωση του άλλου συζύγου από την Α.Α.Δ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της.

4. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάψουν ή δηλώσουν γάμο μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται.

Φυσικά η μη δυνατότητα ανάκλησης αφορά ζευγάρια που θα έρθουν σε γάμου κοινωνία από την 1η Μαρτίου 2019 και ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2018.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1241/2018 η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Τροπολογία με τίτλο «τροποποίηση διατάξεων του Ν.3213/2003 σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ.» κατατέθηκε στο σ/ν «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.3213/2003 σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ. και συγκεκριμένα εντάσσονται στα υπόχρεα πρόσωπα: α) οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς, β) οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο, γ) οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περαιτέρω, τίθεται η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης των κατά τα ανωτέρω υπόχρεων προσώπων. Η δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 υποβάλλεται από τους διοικητικούς, αναπληρωτές διοικητικούς, τομεακούς και ειδικούς τομεακούς γραμματείς του άρθρου 6 του Ν.4369/2016 μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).

Πλησιάζοντας στο τέλος του μήνα και την εκπνοή της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11, αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης για παράταση της καταληκτικής προθεσμίας στο ΦΕΚ. Η σχετική διαβεβαίωση δόθηκε από το γραφείο της Υπουργού ως απάντηση σε επιστολή του ΟΕΕ.

Η εργασιακή εβδομάδα κλείνει με τους Θεσμούς να φεύγουν και να μας δίνουν προθεσμία έως τις 15 Φεβρουαρίου για να τελειώσουν οι εκκρεμότητες με κορυφαία αυτή των τραπεζών, την στελέχωση της ΑΑΔΕ, την συγκράτηση των δαπανών υγείας και τις άλλες δεσμεύσεις που δεν ολοκληρώσαμε το 2018. Ένα άλλο μέτωπο είναι η ρύθμιση των οφειλών προς εφορίες με 120 δόσεις, ένα θέμα που φαίνεται ότι δεν τέθηκε ακόμα στους θεσμούς. Ενστάσεις παραμένουν και για το θέμα του κατώτατου/υποκατώτατου με την κυβέρνηση να επιθυμεί ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες και το ΔΝΤ να ανάγει το ζήτημα σε ένα από τα πιο μεγάλα μέτωπα αυτής της αξιολόγησης.

Εν το μεταξύ, σήμερα, Παρασκευή μεσημέρι γύρω στις 14:30 θα πέσει η αυλαία της ψηφοφορίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, με την Κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει εκτός απροόπτου το "ναι" για την κύρωσή της.

Η εβδομάδα που έρχεται, τελευταία εβδομάδα του Γενάρη του νέου χρόνου, θα είναι μεστή από πολιτικές δράσεις, με τον χρόνο των εκλογών να πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Με έναν καιρό περίεργο όπως και η εποχή μας, με καλή θερμοκρασία αλλά ταυτόχρονα και υγρασία και λασποβροχή, πάντα τα Σαββατοκύριακα λειτουργούν «αναλγητικά», ξεκουράζοντάς μας σωματικά αλλά κυρίως ψυχικά. Στα όμορφα μέρη του κάθε τόπου όπου προσφέρονται για μικρή χαλάρωση, περάστε όμορφα, όπως το προσδιορίζει αυτό ο καθένας για τον εαυτό του. Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.