11/01/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Επιδοτούμενα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, τα πρόστιμα μαμούθ που επιβάλλονται, κακά τα ψέματα δεν βοηθάνε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η οποία θα φέρει ζωή και θα διώξει την ύφεση. Μόνο με υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσωπικό, πληρώνουν τους φόρους τους και βγάζουν κέρδη θα μπορέσει η οικονομία να πάρει πάλι μπροστά, ώστε να αντιστραφεί η ύφεση σε ανάπτυξη.

Αρκετές φορές σε παλαιότερα άρθρα μας είχαμε αναφερθεί στην πρωτιά της χώρα μας στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, όπου την φέρνουν στη δυσάρεστη θέση των πρωταθλητριών χωρών αυτής της κατηγορίας.

Οι τρόποι του να μειώσεις το φορολογικό κόστος σίγουρα υπάρχουν, έστω κι εάν αυτοί όλο και λιγοστεύουν. Από την άλλη, όμως, μπορεί η επιχείρηση να επιλέξει τον άλλο δρόμο, αυτόν του εκσυγχρονισμού της, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και μέσω αυτής να αυξηθούν οι πωλήσεις.

Στο σημερινό μας άρθρο λοιπόν θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, με σκοπό να αναδείξουμε έναν νέο τρόπο ανάπτυξης και χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων που έρχεται στο προσεχές μέλλον μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Αναμφίβολα, το επιχειρείν στη χώρα μας δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. Η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής όλες οι απαραίτητες ζυμώσεις οι οποίες θα επιτρέψουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων.

Για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας μικρής επιχείρησης χρειάζεται, όχι μόνο μεγάλη προσπάθεια, αλλά και κεφάλαια ικανά να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Έτσι, θα της δοθεί η ώθηση να κάνει το παραπάνω βήμα που χρειάζεται και επιθυμεί. Ωστόσο, οι τράπεζες αυτήν τη στιγμή αδυνατούν πολλές φορές να δώσουν την εγγυητική επιστολή, αφού έχουν πρόβλημα κεφαλαιοποίησης.

Με το ΕΣΠΑ 2014-2020 προκηρύχθηκε η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» επιδοτώντας αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες της οικονομίας, οι οποίες καλύπτουν, η κάθε μία χωριστά, ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη στήριξη της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την αναβάθμιση της λειτουργίας των ΜΜΕ, στους πέντε στρατηγικούς τομείς της χώρας, οι οποίοι είναι:

 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία

Όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση του εν λόγω προγράμματος, οι τομείς αυτοί διατρέχουν οριζόντια τις αλυσίδες αξίας, οι οποίες καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή μέσω του εμπορίου, των υπηρεσιών εστίασης και της εκπαίδευσης, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και βελτιστοποιώντας τις διεργασίες διάθεσης του προϊόντος και της υπηρεσίας και άρα την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Ποιους αφορά –Δικαιούχοι

Αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, τις οποίες επιδοτεί με 50%, εφόσον υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια από 10.000€ έως 150.000€.

Προϋποθέσεις

Θα πρέπει πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης να έχουν τα εξής:

1. Να διαθέτουν έναν από τους Κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται και είναι οι εξής:

- Λιανικό Εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47)

- Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) και

- Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88).

2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και βαθμολογείται ανάλογα η κερδοφορία των ετών αυτών.

3. Να έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ (Ετήσια μονάδα Εργασίας) για το 2018 ως εξής:

• Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ

• Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ

• Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

Δαπάνες που επιδοτούνται (σε τίτλους)

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100%
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100%
 • Μεταφορικά Μέσα από 30% έως 100% ανάλογα την επιχείρηση και τον π/υ
 • Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς
 • και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, μέχρι 14.000€
 • Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης & Ενεργειακά πιστοποιητικά, έως 8.000€
 • Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου έως 4.000€
 • Ψηφιακή Προβολή έως 8.000€
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 30.000€
 • Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με 80€ ανά εργαζόμενο

Κριτήρια αξιολόγησης

1. Βαθμολογούνται τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για την τελευταία 3ετία, δηλαδή τα έτη 2016-2017-2018

2. Βαθμολογείται η μεταβολή της απασχόλησης για το 2018 σε σχέση με το 2017, λαμβάνοντας υπόψιν ότι έτος θεωρείται μια πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Εφόσον ο αριθμός των απασχολουμένων μερικής ή πλήρους απασχόλησης αρχής και τέλους του έτους που προηγείται της υποβολής είναι ο ίδιος και η διαφορά στις EME δεν υπερβαίνει το 1% ή τις 15 εργάσιμες ημέρες (0,05 ΕΜΕ), όποιο από τα 2 είναι μεγαλύτερο, τότε η απασχόληση θεωρείται σταθερή.

3. Βαθμολογείται ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος και θεωρείται σταθερός κύκλος εργασιών όταν αυτός βρίσκεται εντός των ορίων διακύμανσης του ±1%

4. Βαθμολογείται ο τρόπος εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, εάν είναι εξ’ όλοκλήρου από ίδια κεφάλαια ή βεβαιωμένο δανεισμό από τράπεζα ή και συνδυασμό των ανωτέρω.

5. Βαθμολογούνται η λειτουργική περίοδος του έτους 2018, αλλά και τα συνολικά έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

Συμπέρασμα

Αναδείξαμε, με τα ανωτέρω τα βασικά σημεία και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα επιδότησης.

Υπάρχει αναλυτικό υλικό και η πρόσκληση στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ. Το σημαντικότερο είναι να κατανοήσουμε οι επιχειρηματίες ότι εάν καταρτιστεί ένα πλήρες αναπτυξιακό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό σχέδιο από εξειδικευμένους συμβούλους, έχουμε αυξημένες πιθανότητες επιδότησης, με δεδομένο πάντοτε το στοιχείο του ανταγωνισμού και της υψηλής συμμετοχής των επιχειρήσεων σε αυτά τα προγράμματα.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχειρηματικότητα, Επιδοτούμενο πρόγραμμα, ΜμΕ, Μικρές Επιχειρήσεις, προγραμμα ΕΣΠΑ