10/01/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ο χειρισμός των συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014

Με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25-6-2015 έγγραφο έχει διευκρινιστεί ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013, ήτοι μέχρι και την 31.12.2018, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014, θα ακολουθούν τον φορολογικό χειρισμό που προβλεπόταν από τις προϊσχύσασες διατάξεις του Ν.2238/1994, με τις προϋποθέσεις όμως που τίθενται από τον Ν.4172/2013 σχετικά με την έκπτωση των δαπανών. Δηλαδή, ο εκμισθωτής, ως κύριος του παγίου, θα εξακολουθεί να διενεργεί αποσβέσεις επί της αξίας αυτού, ενώ ο μισθωτής θα εκπίπτει τα μισθώματα που καταβάλλει στον εκμισθωτή (εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986). Ειδικά, σε ότι αφορά τα μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα και δεδομένου ότι με τον Ν.4172/2013 πλέον δεν προβλέπεται ρητά η μη έκπτωση των μισθωμάτων κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου (βλ. περ. ιστ΄ άρθρου 31 Ν.2238/1994, προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε.), διευκρινιζόταν ότι αυτά εξακολουθούν και με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 να εκπίπτουν με τον ως άνω περιορισμό, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013.

Ήδη, με την Ε.2003/9.1.2019 εγκύκλιο με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018 (ΦΔΚ Α΄218)», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι με το άρθρο 57 του Ν.4587/2018 , τροποποιήθηκε η παράγραφος 18 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορίζεται ότι για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) μέχρι τη λήξη τους.

Δείτε το σύνολο της εγκυκλίου διαταγής στην online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομική μίσθωση, ΚΦΕ