21/12/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Μιας και η εβδομάδα που πέρασε δεν ξεκίνησε ευοίωνα, παρά το εορταστικό των ημερών, ας κοιτάξουμε για λίγο στον πραγματικό καθρέφτη της οικονομίας μας που ένα κομμάτι του αντανακλά τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Α.Α.Δ.Ε., τον Οκτώβριο παρουσιάστηκε αύξηση των συνολικών νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 996 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 972 εκατ. ευρώ οφείλεται στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα.

Πιο αναλυτικά, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν κατά 507,3 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 173,6 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 203,1 εκατ. ευρώ. και οι οφειλές από πρόστιμα Κ.Β.Σ κατά 47 εκατ. ευρώ

Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο το 2017, τα συνολικά νέα ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν κατά 1.187 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.152 εκατ. ευρώ οφείλονταν στην αύξηση οφειλών από φορολογικά έσοδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές από φόρους στο εισόδημα αυξήθηκαν κατά 568,8 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία κατά 250,9 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 174,7 εκατ. ευρώ και οι οφειλές από πρόστιμα Κ.Β.Σ κατά 132 εκατ. ευρώ.

Φορολογικά και επίκαιρα: Με τις διατάξεις σχεδίου νόμου που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ψηφίσθηκε στις 19 Δεκέμβρη, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 9 δίνεται η δυνατότητα σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες που για διάφορους λόγους (εκ παραδρομής, για λόγους υγείας κλπ) δεν υπέβαλαν τη δήλωση που αφορά στο έτος 2017 έως τις 31/3/2018, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν.4254/2014 να την υποβάλουν έως την 31/12/2018.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των ανωτέρω, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2017.

Επαναυπολογίζεται αναδρομικά η τιμή της αποζημίωσης, η οποία έχει καθορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων μετά την υποβολή της δήλωσης, κατά τα ανωτέρω.

Από αυτά που αφορούν άμεσα συναδέλφους: Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό τυπογραφείο η απόφαση Αριθμ. 133792/2018 (ΦΕΚ Β ΄5684) σύμφωνα με την οποία οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του Ν.4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998, διατηρούν έως τις 31/12/2023 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Η απόφαση έχει έναρξη ισχύος από 1/1/2019.

Μετά από το ατυχές περιστατικό άσκησης βίας σε εργαζόμενο στην διανομή τροφίμων (delivery), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας την με αρ. πρωτ. οικ. 67315/3178/18.12.2018 διαταγή με θέμα «Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο».

Η εγκύκλιος, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι το μεταφορικό όχημα πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη, ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση, για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων οδηγών. Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται στην κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο. και βιβλίο τακτικής συντήρησης).

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι με τον Νόμο 4512/18 θεσπίστηκε την υποχρέωση του εργοδότη να αποζημιώσει τον εργαζόμενο που υπέστη εργατικό ατύχημα, εφόσον δεν τηρήθηκε η κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Το Σ.ΕΠ.Ε. το αμέσως επόμενο διάστημα θα οργανώσει στοχευμένη εκστρατεία ελέγχων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των εργαζομένων, όσο και για τον έλεγχο και τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος υπ΄ αριθμ. 4583/2018 με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Απομονώνοντας κάποια σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δυνατότητα υποβολή χωριστών δηλώσεων συζύγων αναφέρουμε:

· Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.

· Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

· Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

· Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις περί αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων), λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31, καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 που αφορούν τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατομικά, ενώ για τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11.

· Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων.

Περαιτέρω, ο νόμος εμπεριέχει διατάξεις με τις οποίες:

· Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. για ένα ακόμη έτος και συγκεκριμένα έως και την 31/12/2019.

· Καταργείται ο ΕΦΚ στο κρασί

· Στο άρθρο 54 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. προστίθεται παράβαση που επισύρει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει υποχρέωση από τη φορολογική νομοθεσία, εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.

· Προβλέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα, με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57-60 του Ν.4446/2016, δήλωση.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ΠΟΛ.1226/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1219/28-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4641/2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στην Α΄ κλιματική ζώνη, για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ, και στις Β΄, Γ΄ και Δ΄ κλιματικές ζώνες, για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης χορηγείται ποσό επιδόματος 0,125 ευρώ.».

Τυχόν χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από νέα εκκαθάριση καταβάλλονται έως 28-12-2018.

Δόθηκε στην δημοσιότητα η ΠΟΛ.1228/14.12.2018, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201)». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201), με τις οποίες μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019.

Συγκεκριμένα:

- για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 θα εφαρμοστεί ο ήδη ισχύων φορολογικός συντελεστής (29%),

- για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%),

- για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

- για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) και

- για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 1188383 ΕΞ 2018/20.12.2018 διαταγή της ΑΑΔΕ με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών». Σύμφωνα με την διαταγή, ορίζεται ότι, τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) δύναται να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης αυτών (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά). Επιπλέον, αρχεία που αρχικά δημιουργούνται σε έντυπη μορφή δύναται να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται στη νέα μορφή τους ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι για την έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αυτές μπορούν να αποδεικνύονται, μεταξύ άλλων, με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 στοιχεία, ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) ή διαφύλαξης (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) αυτών, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε.

Τέλος του χρόνου και τελευταίο σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης που ως είθισται, αν και αφορά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τελικά, το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, όλων των άλλων Υπουργείων. Στο πλαίσιο αυτό, τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής µε τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» με την οποία τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του Ν.4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

α. Μειώνονται τα ποσοτικά όρια, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4469/2017.

β. Παρατείνεται κατά ένα έτος (έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 που ισχύει σήμερα) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους πιστωτές να εξαιρούν με δήλωσή τους, από την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τις μη επιχειρηματικές οφειλές.

δ. Αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.

ζ. Αυξάνεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ισχύει σήμερα, το ανώτατο όριο του ποσού, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνούν οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη στη Βουλή:

«1. Παρατείνουμε για ένα χρόνο τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ενώ προχωρούμε και σε περαιτέρω βελτιώσεις του. Ανάμεσα στις άλλες ρυθμίσεις:

• Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους, στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία, να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

• Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 ευρώ).

Σύμφωνα με τη νέα σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.pothen.gr:

Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186/2018).

Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής.

Η περίοδος κατά την οποία η εφαρμογή υποβολής θα παραμείνει κλειστή, παρατείνει την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018.

Η ηλεκτρονική καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 από τους φορείς υπόχρεων θα ξεκινήσει την 3η Ιανουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 25η Ιανουαρίου 2019. Πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων αυτών θα αποσταλούν έγκαιρα στους φορείς.

Κάπου εδώ κλείνει και η προτελευταία εβδομάδα του χρόνου που τελειώνει.

Την Τρίτη που πέρασε, εν μέσω αντεγκλήσεων, προσωπικών επιθέσεων και γενικά ιδιαίτερα φορτισμένου κλίματος, με 154 ψήφους υπέρ, κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός του 2019. Σε σύνολο 297 βουλευτών, που συμμετείχαν στην ονομαστική ψηφοφορία, 143 βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τον προϋπολογισμό.

Εβδομάδα γιορτών η εβδομάδα που έρχεται, εβδομάδα Χριστουγέννων και οι λιγοστές εργάσιμες ημέρες της, θα χρησιμοποιηθούν για την εξάντληση των αδειών του 2018 ή για τη διεκπεραίωση των τελευταίων εκκρεμοτήτων. Εβδομάδα καταναλωτισμού η εβδομάδα που έρχεται, με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να απολαμβάνουν ένα προνόμιο, αυτό του Δώρου Χριστουγέννων. Αν και τελικά, δώρο Χριστουγέννων πια έφθασε να σημαίνει τέλη κυκλοφορίας λίγο πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής, κάτι θα περισσέψει και για εμάς, την οικογένειά μας και αυτούς που αγαπάμε. Με ένα Σαββατοκύριακο εορταστικό και για την εποχή αρκετά καλό όσον αφορά τον καιρό, με τις πόλεις στολισμένες, τα καταστήματα στα γιορτινά τους και χιλιάδες λαμπιόνια να φωτίζουν τις γιορταστικές νύχτες, με το χειμερινό ηλιοστάσιο και από αύριο να αρχίζει πια να μεγαλώνει η ημέρα, διασκεδάστε και κλείστε και αυτόν τον χρόνο αισιόδοξα. Θα είναι το ομορφότερο που θα έχουμε να θυμόμαστε από τον χρόνο που φεύγει, κάνοντας όνειρα για τον χρόνο που έρχεται. Χρόνια Πολλά σε όλους σας και καλές γιορτές.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.