17/12/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Δ. Αυλωνίτης: Δράσεις για αύξηση της συμμετοχής των ΜμΕ στις Δημόσιες Συμβάσεις

Σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων δρομολογεί η κυβέρνηση με τις οποίες επιχειρεί να διορθώσει κακώς κείμενα και να επαυξήσει τη δυναμική της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας στο άμεσο μέλλον.

Στην ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτρη Αυλωνίτη είναι οι εξαιρετικά σημαντικές για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας ρυθμίσεις για τις Δημόσιες Συμβάσεις, το νέο πλαίσιο για τις συγχωνεύσεις εταιρειών, τον εκσυγχρονισμό του ΓΕΜΗ και τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας.

Ο κύριος Αυλωνίτης τονίζει πως στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη πολιτικών για να καταστούν οι δημόσιες συμβάσεις πιο προσιτές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζεται πλήρως, όπως λέει, η κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Αναφερόμενος στο νέο πλαίσιο για το ΓΕΜΗ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου υποστηρίζει πως οι προωθούμενες αλλαγές εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία του. «Οι στόχοι μας είναι να δημιουργηθεί ένα σαφές, ολοκληρωμένο, σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, πρωτίστως τις εταιρείες, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης των κρίσιμων εταιρικών τους πράξεων με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τη σημερινή, ενώ επίσης θα διασφαλίζεται η πληρότητα της πληροφορίας, η μέγιστη δημοσιότητα των στοιχείων για όλους όσους συναλλάσσονται με τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κύριο Αυλωνίτη, το νέο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας θα λειτουργήσει ως «εργαλείο» εκπόνησης ποσοτικών αναλύσεων, συμβάλλοντας στη χάραξη πολιτικών και στην αξιολόγηση διατάξεων που αφορούν τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επηρεάζουν τον ανταγωνισμό σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Όσο για την αναμόρφωση του πλαισίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ο κύριος Αυλωνίτης επισημαίνει πως έρχεται να καλύψει τα κενά στο εταιρικό και το φορολογικό δίκαιο.

E7|Κύριε Αυλωνίτη, η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις είναι μία αναπτυξιακή προτεραιότητα για τη χώρα. Εφαρμόζεται σήμερα στην πράξη η σχετική κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων;

Όπως πολύ σωστά λέτε, η αύξηση της συμμετοχής των ΜμΕ στις ΔΣ είναι μια αναπτυξιακή προτεραιότητα όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για το σύνολο της ΕΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι, ένας από του έξι άξονες προτεραιότητας που τέθηκε στη Στρατηγική της ΕΕ για τις ΔΣ τον 10/2017 είναι η ανάπτυξη πολιτικών ώστε οι ΔΣ να καταστούν πιο προσιτές για τις ΜμΕ, με δεδομένο μάλιστα ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μόνο το 45% της αξίας των συμβάσεων ανατίθεται σε ΜμΕ.

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, τόσο μέσα από το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής που έχει εγκριθεί από το ΚΥΣΟΙΠ όσο και στο πρόσφατο σχέδιο Ολιστικής Στρατηγικής της κυβέρνησης, αναγνωρίζεται η ανάγκη αξιοποίησης όλων των εργαλείων του νομοθετικού πλαισίου και των καλών πρακτικών, με σκοπό την επαύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΜμΕ στις ΔΣ. Μάλιστα, έχουν οριστεί συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ως προς την υλοποίηση τους. Τώρα όσον αφορά την κατευθυντήρια οδηγία που έχει εκδώσει η ΕΑΑΔΗΣΥ για τις ΜμΕ, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε ότι αφορά την Γεν.Δ/νση Δημ.Συμβάσεων της ΓΓΕ, η οποία όπως γνωρίζετε λειτουργεί ως η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για προμήθειες και Υπηρεσίες, εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του Ν.4412/2016 οι οποίες εξειδικεύονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 17 της Αρχής για την ενίσχυση της συμμετοχής των ΜμΕ στις ΔΣ.

Συγκεκριμένα, από το 2016 η ΓΓΕ ξεκίνησε τη διαδικασία των συγκεντρωτικών αγορών και της κεντρικής διαχείρισης τους, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, με υποχρεωτική υποδιαίρεση των τμημάτων, με δομημένη προδιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων των διακηρύξεων και των τιμών, με την αγορά. Με λίγα λόγια, η ΕΚΑΑ της ΓΓΕ εφαρμόζει στην πράξη τις διατάξεις της εν λόγω κατευθυντήριας οδηγίας και συνεχίζει να μελετά τρόπους τόσο για την ανάπτυξη πετυχημένων «υποδειγμάτων» επαύξησης της συμμετοχής των ΜμΕ στις ΔΣ όσο και τρόπους για τη διάδοσή τους και σε άλλες αναθέτουσες αρχές.

E7|Ποια προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στοχεύει να επιλύσει η αναμόρφωση της λειτουργίας του, όπως τη σχεδιάζετε με το νέο σχέδιο νόμου; Αιτήματα επιχειρηματικών φορέων όπως ο ΣΕΒ για διασύνδεση του ΓΕΜΗ με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και το Μητρώο Εισαγωγών – Εξαγωγών είναι εφικτό να ικανοποιηθούν;

Δεκατρία χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και έξι μετά την έναρξη πλήρους λειτουργίας του με την μετάπτωση όλων των εμπορικών εταιρειών, υπάρχει ανάγκη για επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου, συμπληρωματικά και σε συνέχεια των αναθεωρήσεων που έγιναν στο εταιρικό δίκαιο (νέο δίκαιο ανωνύμων εταιρειών, τροποποίηση νόμου για τις ΕΠΕ, νέο δίκαιο μετασχηματισμών). Οι στόχοι μας είναι να δημιουργηθεί ένα σαφές, ολοκληρωμένο, σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, πρωτίστως τις εταιρείες, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης των κρίσιμων εταιρικών τους πράξεων με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τη σημερινή, ενώ επίσης θα διασφαλίζεται η πληρότητα της πληροφορίας, η μέγιστη δημοσιότητα των στοιχείων για όλους όσους συναλλάσσονται με τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ. Ο διοικητικός έλεγχος θα πρέπει να γίνει ουσιαστικός και αποτελεσματικός, θα περιοριστεί εκεί που είναι πράγματι αναγκαίος ενώ θα διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Φυσικά, για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται ο απαιτούμενος εύλογος χρόνος όχι μόνο για την ψήφιση του νέου νόμου αλλά και για την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει το ΓΕΜΗ. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι το ΓΕΜΗ είναι ένα από τα πιο πλήρη και εξελιγμένα από πλευράς όγκου και πλήθους πληροφορίας εμπορικά μητρώα στην Ευρώπη.

Σκοπός μας είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία, με πρώτη απ’ όλες τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, ούτως ώστε διαδικασίες που σήμερα επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες και άσκοπες μεταφορές πληροφορίας και χαρτιού από τη μία δημόσια υπηρεσία στην άλλη να αντικατασταθούν με αυτόματες διαδικασίες αλληλοενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίες και λιγότερους πόρους δαπανούν (υλικούς και ανθρώπινους, ιδιωτικούς και δημόσιους) και μεγαλύτερη αξιοπιστία παρέχουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες.

E7|Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του προωθούμενου νέου πλαισίου για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών;

Το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος της γενικότερης αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου, που ξεκίνησε με τις τροποποιήσεις του νόμου περί ΕΠΕ, συνεχίστηκε με την ψήφιση του νέου νόμου για τις ΑΕ και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την αναμόρφωση του ΓΕΜΗ.

Το νομοσχέδιο σχετικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς έρχεται να καλύψει ένα νομικό κενό που υφίσταται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί (μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις), ρυθμίζονται τόσο από το εταιρικό δίκαιο, στο οποίο, σήμερα, δεν υπάρχουν προβλέψεις για όλα τα είδη μετασχηματισμών, όσο και από το φορολογικό δίκαιο, βάσει του οποίου δίνονται φορολογικά κίνητρα σε διαδικασίες μετασχηματισμού χωρίς, όμως, να υπάρχει καθορισμένη διαδικασία. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί σύγχυση και έντονη ανασφάλεια. Επομένως, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΑΝ, για πρώτη φορά στη χώρα, ρυθμίζεται συνολικά το ζήτημα, επιτρέπονται όλα τα είδη μετασχηματισμών ανεξαρτήτως νομικής μορφής της εταιρείας και δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο βάσει των ευρωπαϊκών καλών πρακτικών. Παράλληλα, το Υπουργείο μας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία συνεργασίας με το ΥΠΟΙΚ, ώστε να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο των αποδιδόμενων φορολογικών κινήτρων με στόχο η συγκεκριμένη προσπάθεια να αποτελέσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο και στοιχείο προσέλκυσης επενδύσεων για τη χώρα.

E7|Υποστηρίζετε ενεργά το «ελληνικό σήμα» ως εργαλείο τυποποίησης και εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων. Τι έχει προσφέρει στην προώθηση των εταιρειών που το έλαβαν στην εγχώρια και τις ξένες αγορές;

Η δυναμική του Ελληνικού Σήματος, δίνει στα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες τη δυνατότητα προβολής της εγχώριας παραγόμενης προστιθέμενης αξίας τους, αφού πιστοποιούνται και προβάλλονται ως ελληνικά από επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του σήματος και δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ενώ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στις εξαγωγές και στην προστασία των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τo Ελληνικό σήμα το οποίο έχει απονεμηθεί έως και σήμερα σε γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, επιτραπέζιες ελιές, εξαιρετικά παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την σύγχρονη ελληνική επιχείρηση.

Με την τοποθέτηση του Ελληνικού Σήματος στα παραγόμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες δίνεται η δυνατότητα στον Έλληνα επιχειρηματία να προβάλλει με οργανωμένο τρόπο την επιχείρησή του, προσδίδοντας την ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης τους. Το στοιχείο αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του μέσου Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος είναι στοιχειωδώς ενημερωμένος και αναζητά προϊόντα τα οποία να έχουν αμιγώς ελληνική προέλευση.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Αυλωνίτη Δημήτρη στο τεύχος Δεκεμβρίου 2018 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΕΜΗ, Δημόσιες συμβάσεις, Πρόσωπα > Αυλωνίτης, Συγχωνεύσεις εταιρειών