14/12/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ ΙΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» για επιδότηση προώθησης της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, με διάστημα υποβολής προτάσεων από 8/1/2018 ως την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Η χρηματοδότηση των αιτήσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική υποβολή.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Επιλέξιμοι φορείς:

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που ως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

3. παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα

4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Επιπλέον οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να:

- δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια

- δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.

- έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης

- λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής

- λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

- μην είναι προβληματικές.

- μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

- μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης

- δεσμευτούν ότι οι ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

- εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

- μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017) περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας

- υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

Β. Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) Μεταποίησης στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

- Υλικά / Κατασκευές

- Ενέργεια

- Περιβάλλον

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

- Υγεία-Φάρμακα


Γ. Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας και περιλαμβάνει

- Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

- Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε :

• Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση

• Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης

• Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα

- Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής

- Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)

- Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση

- Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.

Τα όρια δαπανών ανά έκθεση είναι:

περίπτερο μέχρι 20 τμ: 20.000€/έκθεση

περίπτερο μέχρι 50 τμ: 35.000€/έκθεση

περίπτερο άνω των 50 τμ: 50.000€/έκθεση

2. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου ως 1.000€.

Δ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης

Όριο Προϋπολογισμού: ως 100.000€

Ποσοστό Επιδότησης: 50%

Ίδια Συμμετοχή: 50%. Δεν απαιτείται η τεκμηρίωση ύπαρξης ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης.

Διάρκεια υλοποίησης: 30 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει υποβληθεί και το αίτημα ολοκλήρωσης.

Ε. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

· Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

· Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών.

· Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ.

· Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και θα συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf.

· Ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά από στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα.

· Τα αιτήματα εκταμίευσης αφορούν ολοκληρωμένες ενέργειες συμμετοχής σε εκθέσεις. Μπορούν να υποβληθούν ως και 2 αιτήματα εκταμίευσης.

· Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν είναι υποχρεωμένες στους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης της επένδυσης να συμμετάσχουν σε μία εμπορική έκθεση και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αλλά και έντυπα αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης. Αν δεν υποβληθεί αίτημα η επιχείρηση απεντάσεται.

· Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών της επένδυσης με επιταγές τρίτων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εξωστρέφεια, προγραμμα ΕΣΠΑ