14/12/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Προκήρυξη προγράμματος ΕΠ ανταγωνιστικότητα «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός»

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» για επιδότηση δράσεων εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ με διάστημα υποβολής προτάσεων από 27/6/2018 και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τηνημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση: Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις που:

- δραστηριοποιούνται σε έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ:

· Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

· Ενέργεια

· Εφοδιαστική Αλυσίδα

· Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

· Περιβάλλον

· Τουρισμός

· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

· Υγεία

· Υλικά - Κατασκευές

- μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

- κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.

- δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και πραγματοποιούν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.

- υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο σε επιλέξιμο ΚΑΔ

- λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

- μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα διασφαλίσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).

- λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)]

- δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά τις έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις (ορισμός προβληματικών επιχειρήσεων)

- δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

- δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.

- υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

- θα δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

- το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)

- υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός ως το 100% του προϋπολογισμού της πρότασης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προμήθεια πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας και λογισμικού, η προμήθεια μεταφορικών μέσων απαραίτητων για την παροχή υπηρεσίας, η αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής, αποθήκευσης που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε.

2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων ως το 100% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές, σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας, δοκιμές/ επαληθεύσεις /πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού), δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού), εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, δημιουργία βάσεων δεδομένων με σχεδιαστικά και κατασκευαστικά στοιχεία των παραγόμενων προϊόντων, πιστοποίηση συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού), εργαστηριακός εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα, διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης. διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών

3. Μεταφορικά μέσα ως το 20% του προϋπολογισμού της πρότασης και ως 25.000€ για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ της μεταποίησης και ως 25.000€ για τις επιχειρήσεις με λοιπούς επιλέξιμους ΚΑΔ και αφορά την προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσωνεπαγγελματικής χρήσης ή μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών που δεν προορίζεται για μίσθωση.

4. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου ως 4.000€.

5. Μισθολογικό κόστος ως το 40% του προϋπολογισμού της πρότασης και μέχρι 24.000€ για τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης, Ίδια συμμετοχή

- Όριο Προϋπολογισμού: 50.000€ ως 400.000€.

- Ποσοστό Επιδότησης: 50%

- Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

- Ίδια συμμετοχή: 50%. Δεν απαιτείται η τεκμηρίωση ύπαρξης και επάρκειας.

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

· Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 4/6/2018.

· Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

· Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.

· Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf.

· Δεν επιδοτούνται δραστηριότητες λιανικού εμπορίου και εστίασης

· Μπορούν να υποβληθούν ως και 3 αιτήματα εκταμίευσης.

· Εντός των πρώτων 18 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και έντυπα αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης δαπανών για το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

· Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους και να μη μεταβιβάσουν τον εξοπλισμό για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

· Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών της επένδυσης με επιταγές τρίτων.

· Τα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

- Κύκλος Εργασιών: Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών (ΡΜΚΕ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, με συντελεστή βαρύτητας 20%

- Κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων: Μέσος όρος ΚΠTΦΑ [ή EBITDA] την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, με συντελεστή βαρύτητας 20%

- Διάρθρωση Κεφαλαίων: Ίδια προς ξένα κεφάλαια (ΙΚ/ΞΚ) του έτους πριν την υποβολή της αίτησης, με συντελεστή βαρύτητας 20%

- Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων: Μέση μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία,, με συντελεστή βαρύτητας 20%

- Εξαγωγική Δραστηριότητα Επιχείρησης: Μέσος Όρος Ποσοστού Εξαγωγών ως προς τον Κύκλο Εργασιών (ΕΞ/ΚΕ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, με συντελεστή βαρύτητας 20

· Η ελάχιστη βαθμολογία για την υποβολή αίτησης είναι το 50 με μέγιστο το 100.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
αναπτυξιακά προγράμματα, Επιχειρήσεις, προκηρύξεις, Εκσυγχρονισμοί, προγραμμα ΕΣΠΑ