06/12/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/ 490/2018 με θέμα «Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.».

Mε τις διατάξεις της παρ.3 του αρθ.33 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81, 5-4-2013), οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν με την άνωθεν σχετική εγκύκλιο, καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 58 του Ν.Δ. 356/1974 – Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που δικαιούχος αμφισβητούμενων απαιτήσεων σε πίνακα κατάταξης πλειστηριασμού, είναι το Δημόσιο καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της καταταγείσας απαίτησής του. Εάν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποβληθεί το Δημόσιο από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στο Δημόσιο της τελεσίδικης απόφασης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή πριν από τις 5/4/2013.

Επιπρόσθετα, με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν. 4141/2013, προστέθηκε νέο τέταρτο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 58 του ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το οποίο οι προαναφερθείσες διατάξεις περί άμεσης καταβολής της καταταγείσας απαίτησης του Δημοσίου εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανομές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν, π.χ. πτωχευτικές διανομές (κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρ. 161 του ΠτΚ), ειδικές εκκαθαρίσεις (κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ. 46 & 46α του Ν.1892/1990 ή του άρ.106ια΄ του ΠτΚ), κλπ.

Oι ανωτέρω διατάξεις σύμφωνα με το αρθ. 32 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32, 21-3-2015) εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να παρακολουθούν σχολαστικά τις εκκρεμείς σχετικές υποθέσεις και σε περίπτωση καθυστέρησης να οχλούν εγγράφως τον αρμόδιο συμβολαιογράφο του πλειστ/σμού (ή τον σύνδικο/εκκαθαριστή για τις περιπτώσεις πτωχευτικών διανομών/εκκαθαρίσεων), ζητώντας την άμεση απόδοση της καταταγείσας απαίτησης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποβληθεί το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε επιστρέφεται ατόκως στο αρμόδιο όργανο, π.χ. στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ της τελεσίδικης απόφασης.

Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ για την επιστροφή ποσού που εισπράχθηκε από τον πίνακα κατάταξης συμβολαιογράφου (εκπλειστηρίασμα), εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου είναι οι παρακάτω:

1. Ακύρωση του γραμματίου είσπραξης από εκπλειστηρίασμα.

2. Ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας του αρμοδίου υποκαταστήματος με Υπηρεσιακό Σημείωμα για να προβεί σε αντιλογισμό.

3. Έκδοση επιταγής από την οικονομική υπηρεσία του υποκαταστήματος, σε διαταγή του αρμοδίου οργάνου, π.χ. συμβολαιογράφου (με αποδεικτικό παραλαβής από αυτόν, ως το συν/νο υπόδειγμα).

4. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της επιταγής, έκδοση αυτής (και κατάθεση) σε διαταγή του Ταμείου Παρακ/θηκών & Δανείων, από την αρμόδια Υπ/σία ΚΕΑΟ με συμπληρωμένο συνοδευτικό έγγραφο (συν/νο υπόδειγμα), επί του οποίου θα υπογράφει ο επιδίδων την επιταγή και ο παραλαβών, αυτό θα επιστρέφεται στην Υπ/σία και θα τηρείται στο σχετ. φάκελο, μαζί με φωτ/πία της επιταγής.

Οι ενέργειες θα εκτελούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση επιστροφής πέραν των δύο μηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Δείτε την απόφαση στην Online Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΕΑΟ, Πτωχευτική διανομή, Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων