18/10/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ποια είναι τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

Υπερωρία είναι η απασχόληση του μισθωτού πέρα από το ανώτατο όριο του νόμιμου ωραρίου του. Υπάρχει δε υπερωρία και όταν δεν γίνεται υπέρβαση του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου, αλλά μόνο του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου.

Το συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε 5 ημέρες επί εφαρμογής συστήματος πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (40:5 = 8 ώρες ημερησίως) ή σε 6 ημέρες επί εφαρμογής συστήματος εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (40:6 = 6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως). Ως νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται, για τους απασχολούμενους επί πενθήμερο, οι 45 ώρες (5 ημέρες x 9 ώρες), ενώ για τους απασχολούμενους επί εξαήμερο ορίζονται οι 48 ώρες (6 ημέρες x 8 ώρες).

Στο σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίαςΣτο σύστημα της εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας
Υπερεργασία είναι η εργασία που παρέχεται εβδομαδιαίως κατά το εν λόγω πενθήμερο πέραν των 40 ωρών και μέχρι της 45ης ώρας, ενώ υπερωριακή είναι η εργασία η παρεχόμενη κατά το ίδιο πενθήμερο πέραν των 45 ωρών εβδομαδιαίως ή των 9 ωρών ημερησίως.Υπερεργασία είναι η εργασία που παρέχεται εβδομαδιαίως κατά το εν λόγω εξαήμερο πέραν των 40 ωρών και μέχρι της 48ης ώρας, ενώ υπερωριακή είναι η παρεχόμενη εργασία κατά το ίδιο εξαήμερο πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως ή των 8 ωρών ημερησίως.

Ποια είναι τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης;

  • Προκειμένου για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος (περίπτωση 2 της υποπαρ. ΙΑ13 του Ν.4093/2012).
  • Προκειμένου για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, καθορίζεται ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018, οι τριάντα (30) ώρες (αριθμ. 31556/670/2018).

Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερησίας απασχόλησης απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερη των 3 ωρών ημερησίως (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ 515/1970).

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των τριάντα (30) ωρών, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 5.19 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/2018. Οι διατάξεις της απόφασης με αριθμ. 31556/670/2018, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΠΔ της 27.6/4.7.1932 καθώς και των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις διατάξεις του ΠΔ της 27.6/4.7.1932.

Πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης υποβάλλεται το έντυπο Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι για κάθε εργαζόμενο, για τον οποίο διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα απασχόληση σε υπερωρία ή υπερεργασία χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν.3996/2011.

Σημείωση: Για να υπάρχει υπερωρία, απαιτείται η υπέρβαση των 9 επί πενθημέρου ή των 8 επί εξαημέρου ωρών την ημέρα, ανεξαρτήτως του εβδομαδιαίου ωραρίου (Εγγρ. Υπ. Εργασίας 34186/564/18-8-2015).

Κατηγορία επιχειρήσεωνΑνώτατα όρια υπερωριών
Εμπορικές, παροχής υπηρεσιώνΔύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος (περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ13 του Ν.4093/2012)
Βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσειςΤριάντα (30) ώρες (κάθε εξάμηνο με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας)comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.