11/10/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΕΤΣ: Οι νέες εγκύκλιοι σχετικά με τα capital controls

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι εγκύκλιοι με Αριθμ. 32 «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα», με αριθμ. 33 «Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει» και με αριθμ. 34 «Καθορισμός διμηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει».

Σύμφωνα με την αριθμ. 32 εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμοδιότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161). Κάθε Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ’ ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ή Συμβούλου Διοίκησης ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ’ ελάχιστον θέση Διευθυντή. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Με την αριθμ. 33 εγκύκλιο, ορίζεται το μέγιστο διμηνιαίο όριο μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ποσό των ευρώ διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (230.440.000) από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Με την αριθμ. 34 εγκύκλιο, ορίζεται το μέγιστο διμηνιαίο όριο του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (Α’ 84) στο ποσό των ευρώ ενενήντα εννέα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (99.050.000) από 1η Νοεμβρίου 2018, καθώς και η δυνατότητα αποδοχής και εκτέλεσης, ανά ημερολογιακό δίμηνο, εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000) ανά πελάτη ανά ίδρυμα πληρωμών, βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα διμηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2018 ως εξής:

Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

Τα ανωτέρω όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά δίμηνο μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά το ίδιο δίμηνο σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε διμηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο δίμηνο και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο του κατανεμηθέντος διμηνιαίου ορίου ποσού δύναται να αξιοποιηθεί από το ίδρυμα πληρωμών το επόμενο ημερολογιακό δίμηνο.

Δείτε αναλυτικά τις ανωτέρω αποφάσεις εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Capital controls