28/09/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη η εβδομάδα που πέρασε και το φθινόπωρο μπήκε πια για τα καλά. Φθινόπωρο και στα οικονομικά της χώρας, με την πολιτική εξουσία να περιμένει την κατάληξη της υπόθεσης των συντάξεων και της περαιτέρω μείωσης αυτών και το Δ.Ν.Τ. να τηρεί άκαμπτη στάση. Το ΔΝΤ πάντως έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν συζητά ενδεχόμενη αλλαγή στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αφού πιστεύει ότι η περικοπή δεν είναι δημοσιονομικό αλλά διαρθρωτικό μέτρο και κατά συνέπεια δεν μπαίνει καν στην συζήτηση αν τα συμφωνηθέντα επιτευχθούν χωρίς να περικοπούν οι συντάξεις. Αντίθετα, η Κομισιόν δείχνει να συζητάει και περιμένει την ελληνική πλευρά να πείσει ότι οι αριθμοί βγαίνουν. Φυσικά, εδώ μπαίνει η θεωρία περί αλγορίθμου μείωσης των συντάξεων με τον κ. Υπουργό Οικονομικών να υποστηρίζει ότι όλα θα λυθούν «with the natural way».

Φορολογικά και Εργατικά νέα για την εβδομάδα που πέρασε και δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1139451 ΕΞ 2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει». Σύμφωνα με το Διοικητικό έγγραφο:

Με την ΠΟΛ.1094/2016 εγκύκλιό διευκρινίστηκε ότι κατά την εκκαθάριση εταιρείας (θυγατρικής) της οποίας τις μετοχές κατέχει άλλη εταιρεία (μητρική), η υπόψη αξία στα βιβλία της δεύτερης εταιρείας αποτελεί ζημία οριστική και εκκαθαρισμένη, καθόσον η ζημία των συμμετοχών οριστικοποιείται με την αναγκαστική διαγραφή τους και εμφάνιση της αξίας αυτών σε αποτελεσματικό λογαριασμό (απώλεια πάγιου περιουσιακού στοιχείου – σχετ. 5449/2013 ΔΕΦ ΑΘ). Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μία αποτίμηση των υπόψη συμμετοχών, αλλά για οριστική διαγραφή συμμετοχών, το υπόψη ποσό εκπίπτει με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκκαθάρισης κοινοπραξίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4072/2012, η κοινοπραξία που ασκεί εμπορική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως ομόρρυθμη εταιρεία.

Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση συμμετοχής προσωπικής εταιρείας, ΑΕ ή ΕΠΕ (περιλαμβανομένων και των ΙΚΕ) σε προσωπική εταιρεία ή ΕΠΕ (περιλαμβανομένων και των ΙΚΕ) η οποία εκκαθαρίζεται, δεδομένου ότι για φορολογικούς σκοπούς η εκκαθάριση δεν διαφέρει από εκείνη των ανωνύμων εταιρειών, καθόσον η υπόψη ζημία καθίσταται οριστική με την εκκαθάριση της προσωπικής εταιρείας ή της ΕΠΕ/ΙΚΕ και αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, όπως εξάλλου έχει ήδη γίνει δεκτό με την παραπάνω εγκύκλιο και στην περίπτωση εκκαθάρισης κοινοπραξίας.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 4192/24.9.2018 η απόφαση με αριθμό 49460/1109/18-9-2018 για την κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στόχος του προγράμματος είναι η επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης με τους περιορισμούς της παραγράφου 1γ του άρθρου 3, οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν στις 15.1 και δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, έως τις 10 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 21/09/2018. Με δεδομένο ότι η παράταση αυτή είναι η τρίτη που δίνεται, όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά του 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να την εξοφλήσουν, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Στην έκδοση του Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα, προχώρησε η ΑΑΔΕ.

Το «Εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα», έχει ως στόχο την παροχή χρήσιμων πληροφοριών με απλό και κατανοητό τρόπο, μέσω απαντήσεων σε συνήθη ερωτήματα, που αφορούν στις διαδικασίες: α) λήψης Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. και β) ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α.. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος, οι οποίες πραγματοποιούν φορολογητέες πράξεις στη χώρα μας και είναι υπόχρεες για την απόδοση του Φ.Π.Α., χωρίς ωστόσο να υφίσταται υποχρέωση μόνιμης εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, βάσει όσων ορίζονται στις διατάξεις περί εισοδήματος (όπως, ενδεικτικά, ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα).

Δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους». Σύμφωνα με το Διοικητικό έγγραφο, τα ποσά που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) για έξοδα κηδείας, ανεξάρτητα από το αν καταβάλλονται υποχρεωτικά ή όχι, αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών και δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1173/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή». Ειδικά για τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα σχετικά στοιχεία λιανικής πώλησης δύναται να εκδίδονται χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ..

Στις μετά τις καλένδες εποχή μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικής υπαγωγής των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης (μετά την τεράστια επιτυχία που φαινόταν ότι θα έχει). Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015)» τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4512/2018 και συγκεκριμένα, μετατίθεται, για τις 16-9-2019, η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ανωτέρω νόμου σχετικά με την υποχρεωτική υπαγωγή των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και συνακόλουθα, την κατάθεση των σχετικών δικογράφων από την ημερομηνία αυτή. (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω διάταξη τίθεται σε ισχύ εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, ήτοι στις 17-10-2018).

Εκδόθηκαν από τον ΟΜΕΔ Διαιτητικές Αποφάσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στις αλυσίδες εστίασης, στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα, καθώς και στις πάσης φύσεως Τουριστικά και Επισιτιστικά Καταστήματα.

Διαθέσιμη είναι στο Taxisnet η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης λόγω αναδρομικών φορολογικού έτους 2016, όπως φαίνεται και παρακάτω στην εικόνα.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα έρχεται να λύσει η ΑΑΔΕ μέσω της ΠΟΛ.1180/2018 εγκυκλίου με θέμα «Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης», σχετικά με ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ και προκειμένου να κριθεί το κρίσιμο ζήτημα της εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής (ενδικοφανούς ή δικαστικής, κατά περίπτωση).

Με την εγκύκλιο, γίνεται δεκτό ότι, με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ., εισάγεται μεν τεκμήριο νόμιμης κοινοποίησης σε περίπτωση κοινοποίησης με συστημένη επιστολή, το οποίο όμως, ως μαχητό, ανατρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης λαμβάνει χώρα αποδεδειγμένα, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης παραλαβής από τα ΕΛ.ΤΑ., μετά την πάροδο του δεκαπενθημέρου του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, δεν θίγεται το δικαίωμα του φορολογουμένου να ασκήσει εντός της νόμιμης προθεσμίας προσφυγή (ενδικοφανή ή δικαστική), η οποία αφετηριάζεται από την επομένη της κοινοποίησης και όχι από την επομένη της παρόδου του δεκαπενθημέρου του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ.

Capital controls ή κεφαλαιακοί περιορισμοί (όπως το προτιμάτε) και τέλος εποχής. Μιας εποχής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 και συνεχίζεται ακόμα, δημιουργώντας τα πλείστα όσα προβλήματα στην οικονομία της χώρας και στις οικονομικές συναλλαγές των κατοίκων της. Ήδη όμως τα πράγματα αλλάζουν άρδην και σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών που εκδόθηκε την Πέμπτη 27 του Σεπτέμβρη και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει.

Με την Αριθμ. ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670 απόφαση καταργούνται πλέον πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των Capital controls και απελευθερώνονται έτσι οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση των κεφαλαίων εντός της χώρας, παράλληλα γίνεται περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα που αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ειδικότερα :

  • Επιτρέπονται πλέον από 1η Οκτωβρίου χωρίς περιορισμό οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στην Ελλάδα.
  • Επιτρέπονται από 1η Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως.
  • Αυξάνεται με την δημοσίευση της απόφασης το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
  • Διευκολύνονται με την δημοσίευση της απόφασης και θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των υποκαταστημάτων οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα.
  • Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.

Παράταση έδωσε ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 27/09/2018 για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ΑΚΕΕΔ, η οποία ορίζεται για τις 31/10/2018. Η παράταση αφορά τις υποβολές των ΑΚΕΕΔ για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 30/9/2018.

Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο θέμα είχε αποστείλει αίτημα η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητώντας την παράταση υποβολής των ΑΚΕΕΔ καθώς και για διευκρινήσεις ως προς τους υπόχρεους υποβολής ΑΚΕΕΔ.

Την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, (Δελτίο Τύπου 27/9/2018) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησε νέα εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 σε 2.959 φορολογούμενους, με την οποία χορηγεί απαλλαγή σε 4.615 εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, για τα οποία έχει εκδοθεί δελτίο επανελέγχου, ύστερα από τις πυρκαγιές στην Αττική, στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Η απαλλαγή χορηγείται κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων, που εστάλησαν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τα δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν και επαληθεύθηκαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών της ΑΑΔΕ.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 44/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα «Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ».

Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται οι διατάξεις του ν. 4554/2018 (Φ.Ε.Κ. 130/τ.Α΄/18-7-2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 2 με θέμα την έναρξη ασφάλισης στον τέως ΟΓΑ, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις έναρξης και διακοπής της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, διαθέσιμη η υποβολή Αρχικών / Τροποποιητικών Δηλώσεων ΕΝΦΙΑ Έτους 2018.

Τέλος, δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ. : 102102 - 28/09/2018 απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασητα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών αιτήσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr) έως και την Τρίτη 02-10-2018 (5) και ώρα 23:59:59 χωρίς την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 63δ του Κ.Ν.2190/20. Μετά την ανωτέρω προθεσμία οι διοικητικές κυρώσεις του ανωτέρω άρθρου θα επιβληθούν στην έκταση που αναφέρεται στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20.

Παρασκευή σήμερα, η εργασιακή εβδομάδα τελειώνει για τους περισσότερους και θα ήταν μία ακόμα όμορφη Παρασκευή, αν δεν ήταν η «Παρασκευή των λογαριασμών». Φυσικά μιλάμε για την πρώτη δόση ΕΝΦΙΑ και την δεύτερη δόση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που πρέπει να καταβληθούν σήμερα. Δεδομένου ότι και τα τέλη κυκλοφορίας έχουν μισανοίξει την πόρτα και μας κοιτάνε χαμογελώντας, ενώ τα εισοδήματα αν δεν βαίνουν μειούμενα, μάλλον δεν βαίνουν και βελτιούμενα, το ερώτημα «πως» αναφύεται σε όλους μας. Μέσα σε όλα αυτά, θυμήθηκε να μας επισκεφθεί για τουρισμό και κυκλώνας (τι άλλο θα δούμε) και έτσι, τα σχολεία της Αττικής και πέριξ νήσων παραμένουν για σήμερα κλειστά, ελπίζοντας να μείνουμε μόνο στην πρόληψη.

Φυσικά, στα γειτονικά Σκόπια ή Βόρεια Μακεδονία έχουμε την Κυριακή το επίμαχο δημοψήφισμα και επομένως η εβδομάδα που έρχεται σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες, δεδομένου ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων δεν είναι σίγουρη, από ότι φαίνεται δεν τρέχουν όλοι περιχαρείς να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και μελλοντικά στην Ε.Ε. και γενικά, την ξαφνική αυτή «αγάπη» του δυτικού κόσμου με τους μισούς σχεδόν ηγέτες του να έχουν παρελάσει από την γειτονική χώρα, μάλλον την βλέπουν με επιφύλαξη.

Σε κάθε περίπτωση, οι εποχές μάλλον ράθυμες δεν είναι και τα Σαββατοκύριακα που έρχονται και περνούν είναι υπερ του δέοντος παραγωγικά. Για ένα τέτοιο ακόμα Σαββατοκύριακο, σας ευχόμαστε να το περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε, μαζί με αγαπημένα σας πρόσωπα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.