14/09/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Και να που η πιο «δυναμική» ίσως εβδομάδα του χρόνου, κυρίως πολιτικά έφθασε και πέρασε. Η Εβδομάδα που πέρασε ήταν η εβδομάδα του μεγαλύτερου οικονομικού αλλά πιθανώς και πολιτικού forum της χώρας, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τους χίλιους πεντακόσιους εκθέτες από όλο τον κόσμο, τις Η.Π.Α. ως τιμώμενη χώρα και τον Υπουργό Εμπορίου να την αντιπροσωπεύει και φυσικά, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τα πολιτικά κόμματα με το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων βουλευτών να «παρελαύνουν» και να κάνουν δηλώσεις για τα οικονομικά και πολιτικά «μελλούμενα». Όπως γράψαμε και στο Editorial του ηλεκτρονικού μας περιοδικού, οι εξαγγελίες αφορούσαν άμεσες ελαφρύνσεις και κίνητρα που ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός, αλλά και κάποιες ελαφρύνσεις σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο (μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. από την 1/1/2020), κάτι φυσικά που τίθεται υπό πολυπαραγοντική αίρεση. Σε κάθε περίπτωση, η εβδομάδα που πέρασε, αποτέλεσε μία από τις πιο «γεμάτες» εβδομάδες της χρονιάς που σε λίγους μήνες μας εγκαταλείπει.

Στα καλά νέα της εβδομάδας που πέρασε, επειδή πάντα υπάρχουν και αυτά, την σύσταση ομάδας έργου, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την αξιολόγηση και επανεξέταση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του πολίτη ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κ. Διοικητής της ΑΑΔΕ θέλει να θεσπίσει τον «Εφοριακό της γειτονιάς», ομάδες ουσιαστικά υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής, οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή με φορολογούμενους για να τους παρέχουν υποστήριξη σε φορολογικά θέματα. Εξαιρετική προσπάθεια και ιδέα, εφόσον υλοποιηθεί, επειδή κυρίως θα απομυθοποιήσει τον εφοριακό, ως τον «κακό» του συστήματος διοίκησης της χώρας.

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσθέσουν τα χρέη του 2017 για τις αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί. Να επισημανθεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα πλέον τα 11 δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή ενώ συμπληρώνονται αυτόματα οι πίνακες οφειλών τραπεζών και Δημοσίου και δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσει ο χρήστης με το χέρι.

Αναρτήθηκαν, την Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΤΕ, με την υπ΄ αρ. 94004/10-09-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποφασίσθηκε η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του αρ. 11 του ν. 4469/2017 και ανακοινώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ονόματα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που εγκρίθηκαν ως μέλη του. Με νεότερες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που θα εκδίδονται σε μηνιαία βάση, θα συμπληρώνεται ο αριθμός των Μελών του Μητρώου.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ΠΟΛ.1171/12.9.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287)». Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο:

- Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της αρχικά εκδοθείσας «δήλωσης ΕΝ.Φ.ΙΑ. - πράξης προσδιορισμού φόρου» του οικείου έτους.

- Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα «δήλωση ΕΝ.Φ.ΙΑ. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου», η οποία κοινοποιείται κατά τις διατάξεις της ΠΟΛ 1125/2014 απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1171 Β') και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.aade.gr).

- Εφόσον η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης, σύμφωνα με το συνημμένο στην ΠΟΛ 1163/2015 (ΦΕΚ 1711 Β') απόφαση υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)»». Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση:

  • Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (της απόφασης 45231/20-4-2017) διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α (της απόφασης 45231/20-4-2017), νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.
  • Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 5α επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
  • Τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπόχρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. ΔΕΛ Α 1127921 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β' 4640)απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει».

Από τις εγκυκλίους του Υπ. Εργασίας, ξεχωρίσαμε την με αριθμό Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-9-2018 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016».

Με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1 και 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016 οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο λόγω άσκησης περισσοτέρων της μιας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καταβάλουν από 1/1/2017 για κάθε μια από τις δραστηριότητες τους τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 38, 39 και 40 του ν. 4387/2016 υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές.

Η βασική διαφοροποίηση που επέρχεται στο προϊσχύων νομοθετικό καθεστώς με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016) αφορά στην κατάργηση του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, το οποίο προέβλεπε ότι στην περίπτωση ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής που ασκούσαν περισσότερες της μιας επαγγελματικές δραστηριότητες, η υποχρεωτική ασφάλιση χωρούσε σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, για τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), που μέχρι 31/12/2016 παρείχαν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυτοαπασχολούντο σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν στην ασφάλιση ενός φορέα κύριας ασφάλισης προβλέπεται ότι από 1.1.2017 καταβάλουν υπέρ ΕΦΚΑ α. μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα από την εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016, και β. ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 ασφαλίζονταν λόγω πολλαπλής δραστηριότητας σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016, λαμβάνουν για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης τους μέχρι 31.12.2016 επιπλέον συνταξιοδοτική παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, ενώ ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, εφαρμοζομένων των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 8 και 28 του ν. 4387/2016.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους της παρ. 2 του άρθρου 36 ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς που ασφαλίζονταν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, γιατί μέχρι 31/12/2016 δεν κατέβαλαν διπλές εισφορές, αλλά μόνο μία εισφορά.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 42/12-9-2018 του ΕΦΚΑ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ».

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει για όλους τους ασφαλισμένους σε πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 73), δηλαδή από τις 18.7.2018. Ειδικά για τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις του τέως ΟΓΑ, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται από 1.1.2019. Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες με νέο έγγραφο.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1174/13-9-2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016».

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ:

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπεβλήθησαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. / Φ.Α.Π. – πράξεις προσδιορισμού φόρου με λανθασμένα στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, τα οποία δεν μπορούν να ανακληθούν, στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα στοιχεία του ακινήτου αναγράφονται σύμφωνα με τη δήλωση αυτή και τούτο μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δηλωθέντα στοιχεία ή η αξία του ακινήτου υπολείπονται των πραγματικών, για τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. / Φ.Α.Π. – πράξεις προσδιορισμού φόρου και έχει απολέσει τη σχετική ρύθμιση, ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβλήθηκαν οι δηλώσεις, χορηγεί το πιστοποιητικό μετά την έκδοση πράξης προσδιορισμού για τη διαφορά του πρόσθετου φόρου ή/και την επιβολή του προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή/και του άρθρου 54 του ν.4174/2013, κατά περίπτωση.

Μιας και αρχίσαμε με καλά νέα, να κλείσουμε με καλά νέα και μάλιστα από τον τομέα της ανεργίας. Φυσικά, τα μεγέθη ακόμα είναι πολύ μεγάλα και όπως είχαμε αναφέρει και παλιότερα, η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο συνολικό εργατικό δυναμικό, αλλά για τον άνεργο το ποσοστό αυτό είναι πάντα 100%. Ακόμα και επί του συνολικού ποσοστού, υφίσταται μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ ηλικιακών ομάδων, με τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β' τρίμηνο του 2018, προέκυψαν τα εξής δεδομένα:

  • Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.860.395 άτομα και των ανέργων σε 905.983 άτομα.
  • Το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,0%, έναντι 21,2% του προηγούμενου τριμήνου (Α' τρίμηνο του 2018) και 21,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β' τρίμηνο 2017).
  • Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 9,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κάπου λοιπόν εδώ τελειώνει ακόμα μια εργασιακή εβδομάδα, μια εβδομάδα που όπως προαναφέραμε τα φώτα όλα ήταν συγκεντρωμένα στην Θεσσαλονίκη. Φυσικά η Δ.Ε.Θ. κλείνει την Κυριακή, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ανεβαίνει σήμερα στα βόρεια και σίγουρα έχει τις δικές του προτεινόμενες λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα της χώρας και συνεπώς, η εβδομάδα που έρχεται θα αναλωθεί με τις εκατέρωθεν εξαγγελίες και την ανάλυση του εφικτού ή της απλής υπόσχεσης.

Οι Θεσμοί για μια ακόμα φορά έφυγαν από την χώρα (έστω και εκτός μνημονίων) και θα έρθουν σύντομα να επαναξιολογήσουν τις επιδόσεις μας. Στο μεταξύ, μέτωπα ανοιχτά μένουν στις μεταρρυθμίσεις και κυρίως στις πιθανές μειώσεις των συντάξεων.

Ο καιρός, παρά τα κάποια μικρά προβλήματα, καλά κρατεί για το μέσον του Σεπτέμβρη, ο απόηχος από τις διακοπές ακόμα δροσίζει τα αυτιά μας και αυτό το Σαββατοκύριακο ίσως είναι ένα από τα τελευταία που κάποιος μπορεί να χαρεί τις ελληνικές παραλίες. Όπου και αν είστε, ότι και αν κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, να το περάσετε πολύ όμορφα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συνταξιοδότηση, Παράλληλη ασφάλιση, ΕΝΦΙΑ, POS, Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, Επαγγελματικοί Λογαριασμοί, Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ, Πρόγραμμα απασχόλησης, Εξωδικαστικός μηχανισμός, Ανεργία