12/09/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του N. 3213/2003 υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, ο Πρωθυπουργός, οι αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, μέτοχοι και εταίροι εταιρειών ΜΜΕ κ.λπ..

Για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της χρήσης 2017, η προθεσμία υποβολής είναι

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

Καταχώριση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ

Ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο ΓΕΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

Για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2017

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

Σύγκληση Συνέλευσης - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται

εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Για την περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2017:

- η συνέλευση συγκαλείται

Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2018

- οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν ισολογισμό στο ΓΕΜΗ

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο.

Διαχειριστική περίοδος Αυγούστου 2018 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Διαχειριστική περίοδος Αυγούστου 2018

Μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2018

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΥΟ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για τον μήνα Αύγουστο 2018

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Φόρος ασφαλίστρων

Οι δηλώσεις απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων υποβάλλονται και ο αναλογούν φόρος αποδίδεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης φόρου ασφαλίστρων υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα είναι Σάββατο ή Κυριακή ή επίσημη αργία καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα.

Για ασφάλιστρα και δικαιώματα που γίνονται απαιτητά το τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος 2018:

Μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018

Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους Δ.Ο.Υ. σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Η δήλωση για τον μήνα Αύγουστο 2018 υποβάλλεται

Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2018

Φόρος Διαμονής

Ο φόρος αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου -απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής.

Για έκδοση φορολογικού στοιχείου εντός του μηνός Αυγούστου 2018,

Μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά

Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά τον μήνα Ιούλιο 2018 που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος

Μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υπερεργασία –Υπερωριακή απασχόληση

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

Το (νέο) έντυπο Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης υποβάλλεται υποχρεωτικά από 1/9/2018.

Στην περίπτωση όπου οι εργοδότες τήρησαν τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την έκδοση της απόφασης 40090/Δ1.14024/19-7-2018, δηλαδή καταχώρισαν τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο ειδικό βιβλίο υπερωριών (χωρίς να απαιτείται η καταχώριση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των ωρών υπερεργασίας), οφείλουν για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης που πραγματοποίησαν τον μήνα Αύγουστο 2018, να υποβάλουν το έντυπο Ε8 «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»:

Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018

Από 1/9/2018 παύει να υφίσταται η υποχρέωση (χειρόγραφης) τήρησης του ειδικού βιβλίου υπερωριών.

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2018 γίνεται:

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Καταβολή Εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων(Ε.Λ.Π.Κ.)

Υποχρέωση καταβολής ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς (20) ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του ΟΑΕΔ έχουν οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Η καταβολή της εισφοράς για το έτος 2018 γίνεται:

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2018:

Μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2018 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018

Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ)υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Για τον μήνα Αύγουστο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

Μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Αύγουστο καταβάλλονται

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.