21/08/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εγκύκλιος σχετικά με τον έλεγχο πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 86768/21.8.2018 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/2017), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση,τα στοιχεία της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4469/2017, δύνανται να συμπληρωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017. Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές δύνανται να παραταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας δύναται να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή.

Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων παράτασης προθεσμιών

1. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το συντονιστή, ο οποίος δύναται να χορηγήσει την αιτούμενη παράταση, κατόπιν αξιολόγησης των λόγων του συγκεκριμένου αιτήματος. Το αίτημα περιλαμβάνει:

α) Τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας ζητείται παράταση.

β) το χρόνο παράτασης, και γ) την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

2. Η παράταση χορηγείται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος για τον οποίο είναι αδύνατη η ανταπόκριση του μέρους που την ζητά χωρίς υπαιτιότητά του, ή που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του. Με τον ίδιο τρόπο και εφόσον συνεχίζει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, μπορεί να επαναλαμβάνεται από το Συντονιστή η χορηγηθείσα παράταση.

3. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος επικαιροποιεί τη σχετική προθεσμία στο σύστημα και ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη χορήγηση παράτασης και την αναβολή τυχόν προγραμματισμένης συνάντησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος (με αναφορά στον Α.Φ.Μ. την επωνυμία, για νομικά πρόσωπα ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο για φυσικά πρόσωπα) το στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το οποίο χορηγείται παράταση, το χρόνο παράτασης, τα στοιχεία της προγραμματισμένης συνάντησης που αναβάλλεται, με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο και τα στοιχεία της νέας συνάντησης.

4. Η χορήγηση παράτασης δεν επιφέρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέκταση ή τροποποίηση στο διάστημα αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όπως προκύπτει από το άρθ. 13 του ν. 4469/2017.

Διαδικασία διαγραφής και επανυποβολής αίτησης

1. Αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 και μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 4469/2017 διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους, δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του αιτήματος προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής.

2. Για το σκοπό αυτό ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση με κάθε πρόσφορο τρόπο από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στη διαδικασία, των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017, ενημερώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την ύπαρξη των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, τα οποία και επισημαίνει, και καλεί τον οφειλέτη να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών στην αποστολή αιτήματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της. Η ως άνω ενημέρωση του οφειλέτη από τον συντονιστή τεκμαίρεται ότι συντελείται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος, όπως αυτό ορίζεται στην 116821/25.10.2017 (Β’3909) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών. Ο οφειλέτης πρέπει εντός της άνω προθεσμίας να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΓΔΙΧ, η οποία εκδίδει απόφαση περί της μη ύπαρξης δυνατότητας διόρθωσης του σφάλματος ή/και των ελλείψεων με άλλον τρόπο και αποφασίζει τη διαγραφή της αίτησης και επανυποβολή της, δύναται δε να τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσμία στον οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.

3. Οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με τα άρθρα 45 έως 47 του ν. 4549/14.06.2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14.06.2018). Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης κατά τα ανωτέρω, η διαδικασία επανεκκινείται με τον εκ νέου έλεγχο της πληρότητας της αίτησης από τον συντονιστή κατ’ άρθρο 7 και επόμενα του ν. 4469/2017.

4. Κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη και έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η διαγραφή αιτήσεων οφειλετών φυσικών προσώπων οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της πτωχευτικής ικανότητας, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στη διαδικασία του άρθρου 15 παρ. 21, και αντίστροφα.

Παραίτηση του οφειλέτη από εκκρεμή αίτηση

Ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4469/2017, δύναται να παραιτηθεί από την εκκρεμή αίτησή του για οποιοδήποτε λόγο. Η παραίτηση πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης στην οποία δηλώνει τη βούλησή του για παραίτηση από αυτήν, καθώς και το λόγο της παραίτησης. Η αίτηση παραίτησης απευθύνεται στην ΕΓΔΙΧ, κοινοποιούμενη στο συντονιστή, στους συνοφειλέτες, στους συμμετέχοντες πιστωτές και στον εμπειρογνώμονα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε σχετική σήμανση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παραίτησης του οφειλέτη από την αίτηση, ωστόσο, τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολουθούν να τηρούνται για τρία (3) έτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017.

Δείτε την εγκύκλιο με Αριθμ. 86768/21.8.2018 στην Online Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
πιστωτές, πληρότητα αίτησης, διαδικασία διαπραγμάτευσης, Εξωδικαστικός μηχανισμός