14/08/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Η αμοιβή της εργασίας κατά τη 15η Αυγούστου – Πρακτικά παραδείγματα

Η ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966, διακρίνεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας κατά την οποία απαγορεύεται, εκτός εξαιρέσεων οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 7 του Β.Δ. 748/1966, κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα.

Φέτος η ημέρα της 15ης Αυγούστου συμπίπτει με ημέρα Τετάρτη. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την αμοιβή των εργαζομένων ισχύουν τα παρακάτω:

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν την Τετάρτη 15 Αυγούστου:

  • Οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.
  • Οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν την Τετάρτη 15 Αυγούστου:

Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και επιπλέον προσαύξηση 75% η οποία θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιο των μισθωτών αυτών για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σχετικά με όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας λόγω υπαιτιότητας τους, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες, δεν δικαιούνται την αμοιβή της ημέρας αυτής. Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τους θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.

Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολούνται σε επιχείρηση που εξαιρείται των διατάξεων περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και των εορτών και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται προσαύξηση 75% η οποία θα υπολογιστεί στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση όπου επιχείρηση η οποία θα λειτουργήσει κατ΄ εξαίρεση την ημέρα αυτή (επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και αργιών), όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.

Σημείωση: Κατόπιν αδείας της αρμόδιας Επιθεωρήσεως Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού αυτών κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Β.Δ. 748/1966. Η αίτηση για άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας υποβάλλεται εκ μέρους του εργοδότη στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr.

Παράδειγμα 1ο

Η επιχείρηση «Ω», η οποία λειτουργεί με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και εξαιρείται των διατάξεων περί αργίας κατά τις Κυριακές και ημέρες αργιών, απασχόλησε την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 τον μισθωτό Ιωαννίδη από τις 04:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. Ο μισθωτός Ιωαννίδης είναι εργατοτεχνίτης. Το πραγματικό του ημερομίσθιο ανέρχεται στα 35,00 €, ενώ το νόμιμο ημερομίσθιο στα 26,18 €.

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή του παραπάνω μισθωτού που απασχολήθηκε κατά την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018;

Απάντηση

Ο μισθωτός Ιωαννίδης για την απασχόληση των 8 ωρών δικαιούται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο του, το οποίο υπολογίζεται με βάση το πραγματικό του ωρομίσθιο, την προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για την απασχόληση των 8 ωρών, καθώς και την προσαύξηση 25% για τις 2 ώρες που απασχολήθηκε από 04:00 – 06:00, λόγω νυχτερινής απασχόλησης. Αναλυτικότερα:

Πραγματικό ωρομίσθιο = 35,00 x (6/40) = 35,00 x 0,15 = 5,25 €

Νόμιμο ωρομίσθιο = (26,18) x (6/40) = 26,18 x 0,15 = 3,93 €

Καταβαλλόμενο ημερομίσθιο (8 ωρών) = 5,25 x 8 ώρες = 42,00 €

Προσαύξηση 75% = Νόμιμο ωρομίσθιο x ώρες εργασίας x 75% = 3,93 x 8 x 0,75 = 23,58 €

Προσαύξηση 25% λόγω νυχτερινής απασχόλησης = Νόμιμο ωρομίσθιο x ώρες εργασίας x 25% = 3,93 x 2 x 0,25 = 1,97 €

Συνολική αμοιβή 15ης Αυγούστου = 42,00 + 23,58 + 1,97 = 67,55 €

Παράδειγμα 2ο

Η επιχείρηση «Δ», η οποία λειτουργεί με καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και υπάγεται στις διατάξεις περί αργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, απασχόλησε εκτάκτως κατά την 15η Αυγούστου 2018 τον μισθωτό Ιωάννου κατόπιν σχετικής έγκρισης που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας κατά τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 9 του ΒΔ 748/1966, από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:40 μ.μ. Ο Ιωάννου είναι υπάλληλος και έχει πραγματικό μηνιαίο μισθό 900,00 €, ενώ ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 750,00 €.

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή του παραπάνω μισθωτού που απασχολήθηκε κατά την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018;

Απάντηση

Ο μισθωτός Ιωάννου, πέραν του μηνιαίου μισθού του μηνός Αυγούστου, για την απασχόληση των 8 ωρών κατά την 15η Αυγούστου δικαιούται την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού του και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του. Πιο αναλυτικά:

Νόμιμο ωρομίσθιο = (750,00/25) x (6/40) = 30,00 x 0,15 = 4,50 € ή

750,00 x 0,006 = 4,50 €

Προσαύξηση 75% = Νόμιμο ωρομίσθιο x ώρες εργασίας x 75% = 4,50 x 6,67 x 0,75 = 22,51 €

* Το 6,67 προκύπτει από την ανάλυση των 6 ωρών και 40 λεπτών και ειδικότερα από την πρόσθεση των 6 ωρών και των 40 λεπτών της ώρας (40/60 = 0,67), δηλαδή 6+0,67 = 6,67 ώρες.

Ο μισθωτός Αποστόλου δικαιούται πέραν της αμοιβής αυτής και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού του. Πιο συγκεκριμένα:

900,00 x (1/25) = 36,00 €

Συνολική αμοιβή 15ης Αυγούστου= 22,51 + 36,00 = 58,51 €comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.