08/08/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (ΦΕΚ Β’ 1932)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. 2/59189/ΔΠΓΚ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (ΦΕΚ Β’ 1932)»

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β3 του μέρους Β΄ της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β’ 2195) όμοια απόφαση, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση μετά το τέλος Ιουλίου 2018, ισχύουν τα κάτωθι:

αα) Φορείς οι οποίοι δεν έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, μέχρι τέλος Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δύνανται να χρηματοδοτηθούν ως και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ββ) Φορείς οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, δηλαδή δεν έχουν ταμειακά υπόλοιπα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν εκ νέου, ως και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

γγ) Φορείς οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, δύνανται να χρηματοδοτηθούν εκ νέου, ως και το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μειωμένο κατά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου από την ήδη χορηγηθείσα χρηματοδότηση».

2. Η υποπαράγραφος 10 της παραγράφου Β3 του μέρους Β της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2/48342/ΔΠΓΚ/23.6.2017 (Β’ 2195) όμοια απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018. Για αιτήματα που υποβάλλονται μετά το τέλος Ιουλίου 2018, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018. Οι δε χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνονται την 20.8.2018».

Δείτε την Απόφαση με Αριθμ. 2/59189/ΔΠΓΚ εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων