26/07/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Υπολογισμός επιδομάτων εορτών στην εκ περιτροπής απασχόληση

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και

β) Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

4.1 Δώρο Πάσχα υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης

4.1.1 Δώρο Πάσχα υπαλλήλων με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης

Ο εκ περιτροπής απασχολούμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό θα λάβει ως δώρο Πάσχα, ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής του έναντι της πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, αφού για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση 40 ωρών το ποσό του δώρου Πάσχα είναι 1/2 μισθός, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής απασχόλησης επί 3 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως, δηλαδή 24 ώρες την εβδομάδα, το δώρο θα είναι τα 24/40 του μισού (1/2) μισθού. (Εγγρ. Υπ. Εργασίας 36311/840/5-11-2013).

Παράδειγμα

Ο υπάλληλος Δημητριάδης απασχολήθηκε στην επιχείρηση «Χ» με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί 3 ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου. Ο μηνιαίος μισθός του υπαλλήλου Δημητριάδη, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 1.200,00€. Τι ποσό δώρου Πάσχα θα καταβληθεί στον ανωτέρω εκ περιτροπής απασχολούμενο;

Απάντηση

* Δώρο Πάσχα συγκρίσιμου εργαζόμενου = 1.200,00 x (1/2) x 1,04166 = 625,00€

Άρα σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο το Δώρο Πάσχα για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 3 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 24/40 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Πάσχα = 625,00 x (24/40) = 375,00 €

4.1.2 Δώρο Πάσχα εργατοτεχνιτών με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης

Στην περίπτωση αμοιβής με ημερομίσθιο το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 3 ημέρες εβδομαδιαίως και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 3/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου, δηλαδή 9 ημερομίσθια (3/5 x 15).

Παράδειγμα

Ο εργατοτεχνίτης Παπαδόπουλος απασχολήθηκε στην επιχείρηση «Α» με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί 3 ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου. Το πλήρες ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη Παπαδόπουλου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 40,00€. Τι ποσό δώρου Πάσχα θα καταβληθεί στον ανωτέρω εκ περιτροπής απασχολούμενο;

Απάντηση

* Δώρο Πάσχα συγκρίσιμου εργαζόμενου = 15 x 40,00 x 1,04166 = 625,00 €

Άρα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο το Δώρο Πάσχα για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 3 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 3/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Πάσχα = 625,00 x (3/5) = 375,00 € ή

Δώρο Πάσχα = 9 x 40 x 1,04166 = 375,00€

4.2 Δώρο Χριστουγέννων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης

4.2.1 Δώρο Χριστουγέννων υπαλλήλων με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης

Ο εκ περιτροπής απασχολούμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό θα λάβει ως δώρο Χριστουγέννων, ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής του έναντι της πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, αφού για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση 40 ωρών το ποσό του δώρου Χριστουγέννων είναι ένας πλήρης μισθός, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής απασχόλησης επί 2 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως, δηλαδή 16 ώρες την εβδομάδα, το δώρο θα είναι τα 16/40 του ενός πλήρους μισθού ( Έγγρ. Υπ. Εργασίας 36311/840/5-11-2013).

Παράδειγμα

Ο υπάλληλος Ιωάννου απασχολήθηκε στην επιχείρηση «Β» με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί 2 ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου. Ο μηνιαίος μισθός του υπαλλήλου Ιωάννου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 1.000,00€. Τι ποσό δώρου Χριστουγέννων θα καταβληθεί στον ανωτέρω εκ περιτροπής απασχολούμενο;

Απάντηση

*Δώρο Χριστουγέννων συγκρίσιμου εργαζόμενου = 1.000,00 + (1.000,00 x 0,04166) = 1.041,66€

Άρα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο το Δώρο Χριστουγέννων για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 2 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 16/40 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Χριστουγέννων = 1.041,66 x (16/40) = 416,66 €

4.2.2 Δώρο Χριστουγέννων εργατοτεχνιτών με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης

Στην περίπτωση αμοιβής με ημερομίσθιο το δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 2 ημέρες εβδομαδιαίως και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 2/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου, δηλαδή 10 ημερομίσθια (2/5 x 25).

Παράδειγμα

Ο εργατοτεχνίτης Βασιλειάδης απασχολήθηκε στην επιχείρηση «Κ» με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί 2 ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου. Το πλήρες ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη Βασιλειάδη, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 35,00€. Τι ποσό δώρου Χριστουγέννων θα καταβληθεί στον ανωτέρω εκ περιτροπής απασχολούμενο;

Απάντηση

* Δώρο Χριστουγέννων συγκρίσιμου εργαζόμενου = 25 x 35,00= 875,00 €

Άρα, 875,00 + (875,00 x 0,04166) = 911,45€

Άρα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο το Δώρο Χριστουγέννων για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 2 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 2/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Χριστουγέννων = 911,45 x (2/5) = 364,58€ ή

Δώρο Χριστουγέννων = 10 x 35,00 = 350,00€, άρα 350,00 + (350,00 x 0,04166) = 364,58€

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Χατζηπέτκου Ευάγγελου με τίτλο «Εκ περιτροπής απασχόληση: Υπολογισμός μηνιαίων αποδοχών, αδείας και επιδομάτων εορτών» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2018 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.