13/08/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και καταβολή του

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το Υπ. Οικονομικών διενεργεί διασταύρωση των ποσών που δηλώθηκαν με ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία τηρούνται σε αυτό και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης κατατάσσει τις φορολογικές δηλώσεις σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται αυτές που δεν απαιτείται να γίνει κάποια επιπλέον διαδικασία (έλεγχος) και στη δεύτερη κατηγορία αυτές για τις οποίες απαιτείται επιπλέον διαδικασία των δικαιολογητικών.

Έλεγχος δικαιολογητικών των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Στην ως άνω κατηγορία που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα ελέγχονται από την αρμόδια ΔΟΥ και οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδονται και αποστέλλονται στους φορολογουμένους από τη ΔΟΥ εκκαθάρισης της δήλωσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ.

Εισοδήματα και φόροι χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση

Με την παρ.3 του ίδιου ως άνω άρθρου και Απόφασης προβλέπεται ότι κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλώσεων εισοδημάτων και φόρων, τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ . Οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου κοινοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ.

Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων οι αρχικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ, των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά τα οποία αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις μισθωτών ή συνταξιούχων που περιλαμβάνουν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες υποβάλονται από μισθωτούς και συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (παρ.5 άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ).

Βάση υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων, υπολογίζεται με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου πολίτη και το ποσό της οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 (άμεσος προσδιορισμός φόρου) και 32 (διοικητικός προσδιορισμός φόρου) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ύστερα από την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου, του προκαταβληθέντος φόρου και του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΦΕ.

Εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

Για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη διαδικασία, γίνεται άμεση εκκαθάριση του φόρου. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ. Οικονομικών εκδίδει την εκκαθάριση, δηλαδή τις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου με τις οποίες συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση των φορολογουμένων και τις κοινοποιεί σε αυτούς, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ). Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκτυπώνουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από το taxisnet χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης τους οποίους διαθέτουν (παρ.1 άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ). Δεν αποστέλλονται πλέον από το Υπ. Οικονομικών εκκαθαριστικά σημειώματα όπως γινόταν παλαιότερα. Μετά από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο φορολογούμενος πολίτης πρέπει να εκτυπώσει ο ίδιος τα ως άνω εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου), σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Φορολογική κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που υπάγονται σε φόρο και αποκτώνται το φορολογικό έτος 2017

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 και της παρ.1 του άρθρου 29 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις παρ.1 και 5 του άρθρου 12 του Ν.4387/2016 αντιστοίχως και ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:


Η ως άνω κλίμακα αποτελείται από 4 κλιμάκια, σε αντίθεση με την προηγούμενη που ίσχυε μέχρι και το φορολογικό έτος 2015 και αποτελούνταν από 3 κλιμάκια.

Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνουμε υπόψη εκτός των διατάξεων των ως άνω άρθρων (15 και 29) και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 19 και 20 του ΚΦΕ. Σημειώνουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.4472/2017 καταργήθηκε το άρθρο 18 του ίδιου Κώδικα (Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες) και η κατάργηση αυτή ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01/01/2017.

Ποσό φόρου το οποίο δεν βεβαιώνεται

Το ποσό του φόρου που οφείλεται με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα, δε βεβαιώνεται όταν αυτό (το ποσό) δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του (παρ.14 άρθρου 3 ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ και παρ.1 άρθρου 18 Ν.3522/2006).

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος που προκύπτει με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα

Με το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το ποσό του φόρου το οποίο καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. Η επιστροφή του φόρου γίνεται μέσω τραπεζών. Η διαδικασία επιστροφής του φόρου στους δικαιούχους περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις: α) αυτούς που είναι φορολογικά ενήμεροι και β) αυτούς που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι. Με την παρ.15 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ, προβλέπεται ότι δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την πράξη προσδιορισμού φόρου, μικρότερο των πέντε (5) ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του ( παρ.2 άρθρου 18 Ν.3522/2006 ).

Πως καταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος κ.λπ. με βάση τη δήλωση του υποβάλλεται

Όταν από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύψει ποσό φόρου κ.λπ. για πληρωμή αυτή μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ και των παρ.12 κα 13 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ. Η καταβολή του φόρου κ.λπ., σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις γίνεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες (δόσεις) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων.

Τρόπος, χρόνος, τύπος και περιεχόμενο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Με βάση και τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του ΚΦΕ , εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1068/2018 ΑΔΑΑΔΕ με την οποία καθορίζονται:

  • ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων,
  • ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης,
  • οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η μη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτή.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Κοψιαύτη Ανδρέα με τίτλο «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2018 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.