06/07/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Γ. Χριστόπουλος: Ε3 - Πρακτική Άσκηση από τα βιβλία «Ραντεβού με την Εφορία 2018»

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

Αξιολογώντας το αποτέλεσμα και τη θετική ανταπόκρισή σας στις δύο προηγούμενες εκδόσεις των βιβλίων μας, ανανεώνουμε το «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ» και φέτος.

Κυκλοφορούν και τα δύο βιβλία:

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Ι» Φορολογία Φυσικών προσώπων – Δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε2,Ε3, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης).

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΙΙ» Φορολογία Νομικών προσώπων – δηλώσεις (έντυπα Ε2, Ε3, Ν, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης).

Και για τη φετινή έκδοση, (που κυριαρχεί το ΝΕΟ Ε3), κάνουμε πράξη «το πιο πρακτικά δεν γίνεται».
Ειδικά για τον «πονοκέφαλο» του Ε3:

  • Αναλύονται «βήμα - βήμα» όλοι οι πίνακες του Ε3 και του Ν

  • Δίνονται υποδείγματα φύλλου επιμερισμού των εξόδων και εσόδων
  • Εφαρμογή: σύνδεση του φύλλου επιμερισμού με τους κωδικούς του πίνακα Ζ΄ και Δ΄ για μικτές επιχειρήσεις (εμπορία, παραγωγή, παροχή υπηρεσιών)
  • Για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: φύλλο επιμερισμού σε άμεσα και έμμεσα έξοδα (ποια έξοδα ή υλικά καταχωρούνται στον κωδικό 401 του πίνακα Δ΄)
  • Ειδική άσκηση για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  • Ειδική άσκηση για Ανώνυμες Εταιρείες
  • Παραστατικά οι εγγραφές κλεισίματος με απεικόνιση σε «Τ» και η κατάσταση αποτελεσμάτων Β6
  • Είμαστε εδώ να επικοινωνούμε και να μας ρωτάτε: info@mental.gr
Σήμερα μέσα από το www.e-forologia.gr, είναι σαν να κάνω ένα ακόμη σεμινάριο και να συζητάμε μαζί τα πως και τα γιατί. Έτσι ως ελάχιστη ανταπόδοση της εμπιστοσύνης και των επαφών μας στα σεμινάρια, δεν φείδομαι να σας δώσω μια αντιπροσωπευτική άσκηση που περιλαμβάνεται στα βιβλία μου (Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο, με απλογραφικά βιβλία).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γ. Χριστόπουλος

Φοροτεχνικός – Μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΦΕΕ, Επιστημονικός - Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ε.Φ.Ε.Ε.Α.,

Πρώην καθηγητής ΤΕΙ

(g.christopoulos@mental.gr)

Άσκηση - παράδειγμα συμπλήρωσηs εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 - Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρων - τελών

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ συμπλήρωσης του νέου Ε3 και των εντύπων Ε2, Ε1, με την Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία - Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) με απλογραφικά βιβλία φορολογικού έτους 2017.

1. Ο Γ. Γεωργίου έχει ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών (Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο) και τηρεί απλογραφικά βιβλία (εσόδων — εξόδων). (ΚΑΔ: 69.20.2 και 69.20.3).

Στεγάζεται επαγγελματικά σε ιδιόκτητο γραφείο επαγγελματικής χρήσης, επιφάνειας 120 τ.μ. και το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης 1/1-31/12/2017 υπολογίσθηκε (όπως προβλέπουν οι διατάξεις στο ποσό 1.500 ευρώ).

Επίσης ανεξάρτητα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει και άλλα εισοδήματα τα οποία φορολογούνται ξεχωριστά από το εισόδημα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. (βλ. πιο κάτω τα λοιπά δεδομένα της άσκησης).

Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του ενοικίου από ιδιόχρηση του ακινήτου:

(*) Το ποσό 1.500,00 ευρώ, είναι το τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιόχρηση του γραφείου και καταχωρήθηκε μέχρι 31.12.2017 στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ως έξοδο με υπολογισμό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του. Σύμφωνα με το άρθρο 23, περίπτωση η΄ του ΚΦΕ — Ν.4172/2013, το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης είναι εκπεστέα δαπάνη, κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Παράλληλα εξεταζόμενο ως εισόδημα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 «Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου». Σχ. βλ. και την ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 και τις οδηγίες της φετινής απόφασης για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων, ΠΟΛ. 1068/17.4.2018.

Επομένως σε ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), η ιδιόχρηση αποτελεί έσοδο (3% επί της αντικειμενικής αξίας) και μέσω του εντύπου Ε2, καταχωρείται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου (Ε1 - κωδ. 145-146), προκειμένου να φορολογηθεί ως εισόδημα από κεφάλαιο με την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40 του ΚΦΕ - Ν.4172/2013.

Αντίστοιχα ως δαπάνη (3% επί της αντικειμενικής αξίας), εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και αφού καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων. Για την καταχώρησή του στο Ε3 Θα δούμε στη συνέχεια.

Λογιστικές διαφορές:

Στα παραπάνω έξοδα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έξοδα 1.150,00 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, δεν εκπίπτουν και Θα αντιμετωπισθούν ως λογιστικές διαφορές που θα καταχωρηθούν οι μεν μόνιμες στην κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης, οι δε προσωρινές στον πίνακα Ε΄ του Ε3 (για το φορολογικό έτους 2017), ως ακολούθως:

Προς τούτο για τις παραπάνω λογιστικές διαφορές θα καταρτίσουμε τον ακόλουθο πίνακα με τη λογιστική και φορολογική βάση των εξόδων. (βλ. και την ΠΟΛ. 1003/31.12.2014, για τα ΕΛΠ).

Για τις λογιστικές διαφορές δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες:

1. Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά (ΠΟΛ. 1113/2.6.2015).

2. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται) (ΠΟΛ. 1113/2.6.2015).

3. Το τέλος επιτηδεύματος δεν αναγνωρίζεται φορολογικά αλλά συνιστά μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφεται) (ΠΟΛ. 1113/2.6.2015).

Βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.

Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες». (Βλ. Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6).

Στη συνέχεια θα καταρτήσουμε τον ακόλουθο πίνακα με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές).

Πίνακας ταξινόμησης των διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης σε μόνιμες και προσωρινές):


Πως λειτουργεί στις δηλώσεις ατομικών επιχειρήσεων η φορολογική αναμόρφωση:

Βλ. και εκτενή ανάλυση στην παρ. 28. «ΕΝΤΥΠΟ Ε3: τι πρέπει να ξέρω»

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Στον πίνακα Ε΄ καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορο-λογικής αξίας, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ΚΦΕ - Ν.4172/2013.

Ειδικότερα, στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ), όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση».

Κωδικοί 706, 714, 707, 715 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ:

Κωδ. 706, 707: Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περι-γραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία.

Άσκηση - παράδειγμα συμπλήρωσηs εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 - Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρων - τελών

Οι κωδικοί αυτοί αναλύονται στον υποπίνακα Ε΄ (σ.σ. Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους πα-ραπάνω κωδικούς, ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήστη. (Βλ. τις σχετικές εικόνες πιο κάτω οι οποίες είναι από την παρούσα άσκηση του συμπληρωμένου Ε3).

Κωδ. 714, 715: Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και οι κωδικοί αυτοί αναλύονται στον υποπίνακα Ε΄.

Στην συνέχεια, στη στήλη «Διαφορές» και ειδικότερα:

Κωδ. 722, 723 (Θετικές διαφορές): Θα υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : λογιστική βάση — φορολογική βάση.

Εάν η διαφορά είναι >=0, το ποσό Θα εμφανίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό και ο επόμενος κωδικός θα παραμένει κενός.

Κωδ. 730, 731 (αρνητικές διαφορές): Θα υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : Φορολογική βάση — λογιστική βάση.

Εάν η διαφορά είναι >=0, το ποσό Θα εμφανίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό και ο προηγούμενος κωδικός Θα παραμένει κενός.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ακολουθεί εικόνα του υποπίνακα Ε΄ «Προσωρινών Διαφορών Μεταξύ Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης.»

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα:

Το σύνολο των διαφορών (θετικών - αρνητικών) από τους κωδικούς 732 και 733, μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς 118 και 119 του εντύπου Ν.

Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις: Τα ποσά των κωδικών 732 και 733, καταχωρούνται στους κωδικούς 141, 241, 341 και 441 καθώς και 142, 242, 342 και 442 του πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3 κατά περίπτωση. (Βλ. πιο πάνω την εικόνα του πίνακα Ε από το παράδειγμα της άσκησης στην παρ. 30, καθώς και τις εικόνες του υποπίνακα Ε΄ και του πίνακα ΣΤ΄ που ακολουθούν).

Προσοχή: Τα ποσά από ετεροχρονισμό εξόδων και εσόδων των παραπάνω κωδικών 732 και 733, όπως ανα-λύονται και στους υποπίνακες, αντιμετωπίζονται ως προσωρινές διαφορές. Συνεπώς δεν καταχωρούνται και στην χωριστή κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, αλλά ούτε και στον κωδικό 462 του εντύπου Ν.

Τέλος, στους αντίστοιχους κωδικούς 716, 724, 717, 725, 718, 726, 719, 727, 720, 728, 721 και 729 δεν υπολογίζονται διαφορές με βάση τα δεδομένα της λογιστικής - φορολογικής βάσης καθόσον οι διαφορές αυτές αφορούν λογαριασμούς ενεργητικού - παθητικού, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους στο έντυπο Ν και στον πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3 για τις ατομικές επιχειρήσεις (Βλ. στη συνέχεια στο συμπληρωμένο Ε3, τον πίνακα Ε΄ και την ανάλυση αυτού στον Υποπίνακα Ε΄.

Για τις μόνιμες φορολογικές διαφορές (1.150 ευρώ) συμπληρώσαμε την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (Βλ. πιο κάτω).

Επιμερισμός των εξόδων για καταχώρηση στο Ε3:

Σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής, αλλά και με την ΠΟΛ. 1072/16.4.2018, όσον αφορά τον μερισμό των κοινών δαπανών (λοιπά έξοδα παραγωγής, λοιπά έξοδα εμπορικής δραστηριότητας), αυτές καταχωρούνται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων. Για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Ζ΄και του υποπίνακα αυτού και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401 του πίνακα Δ΄, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στους κωδικούς 423 και 428 του πίνακα Κ (βλ. το συμπληρωμένο στη συνέχεια Ε3).

Ακολουθεί ο πίνακας επιμερισμού σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά:

Άλλα δεδομένα της άσκησης:

Εκτός από τα παραπάνω δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο φορολογούμενος Γ. Γεωργίου, είχε στο φορολογικό έτος 2017 και εισοδήματα από άλλες πηγές τα οποία δεν καταχωρούνται στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, αλλά στους αντίστοιχους πίνακες της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (βλ. στη συνέχεια τη συμπλήρωση και του εντύπου Ε1). Τα εισοδήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

1) εισοδήματα από ακίνητα, όπως αυτά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.


2) Ο γιός του είναι ανήλικο παιδί και εισέπραξε ενοίκια από ακίνητο που το έχει μεταβιβάσει με γονική παροχή ο παππούς του το ποσό 1.440 ευρώ.

Σχόλιο - υπενθύμιση: Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, παρ. 4, το εισόδημα των ανηλίκων τέκνων εξαιρουμένου του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος Θεωρείται κατ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. (βλ. το Ε2 του γονέα στο οποίο καταχωρούνται τα παραπάνω ενοίκια του ανήλικου παιδιού του).

3) Επίσης, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος 2017, πραγματοποίησε και:

  • έσοδα από τόκους εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου (αφορολόγητα έσοδα — βλ. ΚΦΕ — ν. 4172/2013, άρθρ. 37 παρ. 2), 800,00 ευρώ, (βλ. την καταχώρηση στον πίνακα 6, κωδ. 659 του Ε1), καθώς επίσης και
  • τόκους από καταθέσεις σε τράπεζα 1.200,00 ευρώ από το οποίο ποσό του έγινε και παρακράτηση φόρου 15% δηλαδή 180 ευρώ. (βλ. την καταχώρηση στον πίνακα 4Δ1, κωδ. 667 του Ε1 και ο φόρος στον κωδ. 675).

4) Ο Γ. Γεωργίου, συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος και στην εταιρεία «Δ. Δημητρίου & Σία Ο.Ε.» (Αχαρνών 20, Αθήνα) με ποσοστό συμμετοχής 25% και τα κέρδη της Ο.Ε. στο φορολογικό έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό των 28.000 ευρώ. Δηλαδή τα κέρδη που του αναλογούν είναι (μικτά) 7.000 ευρώ (28.000 Χ 25% = 7.000 ευρώ), ο δε φόρος (Νομικών Προσώπων 29%) που καταβλήθηκε από την «Δ. Δημητρίου & Σία Ο.Ε.» και αναλογεί για τα κέρδη αυτά, είναι 2.030 ευρώ (7.000 Χ 29% = 2.030 ευρώ). Η εταιρεία «Δ. Δημητρίου & Σία Ο.Ε.» έχει χορηγήσει στον Γ. Γεωργίου και τη σχετική βεβαίωση, με μικτό ποσό 7.000 ευρώ και καθαρό μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 5.180 ευρώ.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση — ΠΟΛ. 1045/13.3.2018, η εταιρία έστειλε ηλεκτρονικά τη βεβαίωση των μερισμάτων (κερδών) που αναλογούν στον παραπάνω εταίρο της, Γ. Γεωργίου. (σχ. βλ. την καταχώρηση του καθαρού ποσού 5.180 ευρώ στον πίνακα 6, κωδ. 431 του Ε1, όπως προβλέπει και η φετινή εγκύκλιος (ΠΟΛ. 1069/17.4.2018), για την καταχώρηση των καθαρών κερδών των εταίρων στον πίνακα 1 του εντύπου «Ν».

5) Στη δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους 2016 είχε υπολογιστεί ως προκαταβολή φόρου για το φορολογικό έτος 2017 το ποσό 3.500 ευρώ.

6) Εισοδήματα της συζύγου:

α) Εισόδημα από μισθωτή εργασία 10.000 ευρώ

β) Εισόδημα από ενοίκια 1.200 ευρώ από τα οποία δεν εισέπραξε 600 ευρώ.

7) Τοκοχρεολύσια για τραπεζικό δάνειο σπιτιού 1.200 ευρώ ο κάθε σύζυγος.

Το αυτοκίνητο του συζύγου (όπως έχει καταχωρηθεί στον πίνακα 5).

Η κύρια κατοικία περιγράφεται όπως έχει καταχωρηθεί στον πίνακα 5.

8) Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ζητείται:

α) να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές στο βιβλίο εσόδων - εξόδων για το φορολογικό έτος 2017, να υπολογιστούν τα κέρδη της επιχείρησης του Λογιστή - Φοροτεχνικού και

β) να συμπληρωθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 (έντυπα Ε2, Ε3 -με τον πίνακα Ε και τον υποπίνακα αυτού- και Ε1) που Θα υποβάλλει ηλεκτρονικά καθώς και η «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης».

Ακολουθεί η συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 με τα έντυπα, Ε2, Ε3 (με τον πίνακα Ε και τον υποπίνακά αυτού), Ε1 και η «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης», με την υπεύθυνη δήλωση του Λογιστή-φοροτεχνικού για την υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατηθέντων και έμμεσων φόρων, σύμφωνα με τις φετινές αποφάσεις (ΠΟΛ. 1044/6.3.2018, 1072/16.4.2018).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.