08/06/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου

Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022».

Με το υπόψη νομοσχέδιο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με την φορολογητέα αξία σε ειδικές περιπτώσεις και ορίζεται ότι ως τέτοια λαμβάνεται: i) για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ συγγενικών ή και συνδεδεμένων προσώπων (κατά τον Κ.Φ.Ε.), η κανονική αξία, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυτής υπό την προϋπόθεση πως είτε ο προμηθευτής είτε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωμα έκπτωσης και ii) για τις περιπτώσεις πλειστηριασμού το εκπλειστηρίασμα.
 • Τροποποιούνται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, σχετικά με το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Στο καθεστώς αυτό (απαλλαγή υπό υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ) επιτρέπεται πλέον να υπάγονται και όσοι για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών, ενώ παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραμονή στο καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και οι υποκείμενα μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από το επόμενο έτος. Επίσης, ορίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ορίου υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς οι μεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Οι νέες διατάξεις ισχύουν από 1.1.2019.
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για την παροχή εγγύησης για την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου. Οι σχετικές διατάξεις αφενός επεκτείνονται και στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και αφετέρου τροποποιούνται ως προς το ύψος, το είδος και τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται εγγύηση.
 • Συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) ως προς τα εξής:

α) Καθίσταται διαρκούς ισχύος η υφιστάμενη έως και το φορολογικά έτος 2017 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό ταν 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

β) Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

 • Επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 24 για τις φορολογικές αποσβέσεις και η έννοια της χρηματοοικονομικής μίσθωσης αντικαθίσταται με αυτήν της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ορίζεται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014).
 • Τροποποιείται, από 1.1.2014, η παρ. 5 του άρθρου 27 που προβλέπει τη μη εφαρμογή της διάταξης για μεταφορά των ζημιών των επιχειρήσεων σε περίπτωση μεταβολής άνω του 33% της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων ψήφου. Αφενός τροποποιούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται (προστίθεται και η αλλαγή δραστηριότητας, μέσα στο ίδιο ή και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε ποσοστό άνω τον 50% του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από την μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου) και αφετέρου επεκτείνεται η διάταξη σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.
 • Προστίθενται στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.
 • Απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ..
 • Ως τιμή κτήσης (για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων) για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.
 • Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν i) από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες και ii) από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικά Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ..
 • Ορίζεται ότι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 τον ν.27/1975 λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπά αερολιμένα ή λιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα.
 • Προβλέπεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985.
 • Ρυθμίζεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου (15%) και απόδοσης του για τα μη διανεμηθέντα κέρδη σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, ή όταν ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.
 • Επεκτείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών του ν. 4469/2017, και στις οφειλές προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων πιστωτών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 (σήμερα υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Ως προς τις οφειλές προς τούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) προβλέπεται πως αντί να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 (που ισχύει σήμερα), μπορούν να υπαχθούν στην ως άνω διαδικασία οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 • Προβλέπεται ότι εάν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών τον ν. 4469/2017.
 • Οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν να ρυθμιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κ.λπ.

Δείτε το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΦΔ, Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, Εξωδικαστικός μηχανισμός, Περιστασιακά απασχολούμενοι, ΚΦΕ