11/04/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Κ. Κόλλιας: Μονόδρομος η μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών

Παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών που σηκώνουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες ζητά ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές σημειώνει πως η παραοικονομία έχει διογκωθεί λόγω και του γεγονότος ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών. «Η ενίσχυση του αισθήματος της αδικίας για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, που δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα. Δεδομένου ότι πληρώνεις εισφορές με βάση ότι δηλώνεις, πάλι ωφελούνται όσοι δηλώνουν επτά, οκτώ και δέκα χιλιάδες ευρώ το χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα βγάζουν οκταπλάσια και δεκαπλάσια ποσά», σημειώνει.

Ο κύριος Κόλλιας τονίζει πως έχει θέσει ως προτεραιότητα τη θωράκιση του επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού. Προαναγγέλλει την πιστοποίηση και τη δημιουργία μητρώου από το ΟΕΕ για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πιστοποίηση θα παρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - μετά από σεμινάρια – και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ δηλώνει πως το Επιμελητήριο θα δώσει το παρόν στον διάλογο για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας και θέτει τρεις προτεραιότητες: «Αδειοδότηση επιχειρήσεων, σταθερό φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους συντελεστές, περισσότερη ευελιξία στις αγορές εργασίας. Είναι μερικά από τα τετριμμένα δυστυχώς, τα οποία όμως έχει τόση ανάγκη η οικονομία για να απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της και να φέρει δουλειές στον τόπο», δηλώνει χαρακτηριστικά.

E7| Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίζετε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών; Πως αξιολογείτε τις νέες ρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί για οφειλές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει σημαντικά οφέλη για τους υπαχθέντες, τα οποία επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή, που καταθέσαμε τη σχετική πρόταση. Όμως, η διαδικασία παρουσιάζει διάφορα προβλήματα, που εμποδίζουν την ομαλή της λειτουργία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εσφαλμένη ή καθυστερημένη ενημέρωση των πραγματικών οφειλών (από τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο), αλλά και η δυσκολία χειρισμού της πλατφόρμας και της ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ των μερών Επίσης, παρά τις αυστηρές προθεσμίες, οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε χρονοβόρες διαδικασίες, που μπορεί να φτάσουν και τους 10 μήνες. Επιπλέον, παρά τη δυνατότητα αναστολής καταδιωκτικών μέτρων (πλειστηριασμούς, προσημειώσεις) για τις επιχειρήσεις, πληθαίνουν οι καταγγελίες για τη μη τήρηση του μέτρου. Τέλος, εμπόδιο αποτελεί και ο όρος της μιας κερδοφόρας χρήσης τα τελευταία τρία χρόνια, σε μια οικονομία με παρατεταμένη ύφεση όπως και το γεγονός ότι επιχειρήσεις με οφειλές μικρότερες των 20.000 ευρώ δεν μπορούν να υπαχθούν στο μηχανισμό. Οι νέες ρυθμίσεις είναι καλές στις προθέσεις, αλλά δεν πρόκειται να πετύχουν, αν δεν αρθούν αυτά τα εμπόδια.

E7| Θα πρέπει να αναμένουμε παρεμβάσεις στο θεσμικό – νομικό πλαίσιο, αλλά και την καθημερινή λειτουργία του επαγγέλματος (κώδικας δεοντολογίας, άδεια λογιστή – φοροτεχνικού, ψηφιακή υπογραφή κ.λπ.);

Οι απαραίτητες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του Φορέα μας, για την θωράκιση του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού, αλλά και για τη θεσμοθέτηση νέων επαγγελμάτων αποτελεί προτεραιότητα της παρούσας Διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών, η παροχή της ψηφιακής υπογραφής, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, οι ηλεκτρονικές διασυνδέσεις προς εξυπηρέτηση των μελών του και των λογιστών - φοροτεχνικών.

E7| Για τις εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, υπήρχε υποχρέωση παλαιότερα ο έλεγχος αυτών από οικονομολόγους. Μετά την κατάργηση της σχετικής διάταξης, ποια η θέση του ΟΕΕ για το θέμα; Ο έλεγχος των επιχειρήσεων με ένα νέο (απλοποιημένο για τις μικρότερες επιχειρήσεις) σύστημα δεν θα διασφάλιζε την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων;

Για τον προαιρετικό έλεγχο προβλέπεται ότι μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

Οι μικρές οντότητες που λόγω των οικονομικών τους μεγεθών δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, προτείνουμε να έχουν τη δυνατότητα λήψης φορολογικού πιστοποιητικού από μέλη του ΟΕΕ κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης. Οι ελεγκτές - μέλη του ΟΕΕ μετά από παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων θα πιστοποιηθούν για την ικανότητα τους στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού με βάση πρότυπο που θα συναποφασίσουμε με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το οποίο θα διασφαλίζει την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του ελεγκτή τους είναι να μην έχουν καμία επαγγελματική συνεργασία έως την στιγμή ανάθεσης του ελέγχου. Η λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από τον ίδιο λογιστή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε διαχειριστικές χρήσεις.

E7| Ποια είναι η θέση σας για την πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και το Δημόσιο;

Ένα από τα επαγγέλματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα είναι αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή (Internal Auditor).

Προκειμένου όμως ο εσωτερικός έλεγχος να ασκείται αποτελεσματικά, θα πρέπει να στελεχώνεται από στελέχη τα οποία κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες. Η υφιστάμενη πρακτική δείχνει ότι θέσεις εσωτερικών ελεγκτών καλύπτονται από στελέχη τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς όσο και για το σύνολο της οικονομίας.

Με δεδομένη και την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η πιστοποίηση του εσωτερικού ελεγκτή στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η διαχείριση του αντίστοιχου Μητρώου από το ΟΕΕ είναι από τις πρωτοβουλίες στις οποίες θα προβεί ο Φορέας μας.

Πρόσφατα, μάλιστα, με την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024 του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» εγκρίθηκε για το Οικονομικό Επιμελητήριο, η κατάρτιση και πιστοποίηση οικονομολόγων στην ειδικότητα του εσωτερικού ελεγκτή, έργο το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια στο τεύχος Απριλίου 2018 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Άδεια λογιστή φοροτεχνικού, Φορολογικοί συντελεστές, Πρόσωπα > Κόλλιας, Εξωδικαστικός μηχανισμός, Ασφαλιστικές εισφορές