14/02/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Με τροπολογία εξειδικεύονται οι όροι των λύσεων ρύθμισης των οφειλών που μπορούν να προτείνουν το Δημόσιο και οι ΦΚΑ στους οφειλέτες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Ν.4469/2017

Κατατέθηκε στο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας η τροπολογία με τίτλο «1. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν.4469/2017. 2. Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν.4509/2017 και του άρθρου 72 του Ν.4174/2013».

1. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

α. Αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017 και εξειδικεύονται οι όροι των λύσεων ρύθμισης των οφειλών που μπορούν να προτείνουν το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οφειλέτες που εξαιρούνται, για τους ειδικά προσδιοριζόμενους λόγους, από το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου (για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων).

β. Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 49 του Ν.4509/2017 [με το οποίο τροποποιήθηκαν οι παρ. 17 και 18 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)] και στην παρ. 50 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 398 του Ν.4512/2018.

2. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος: «Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και του άρθρου 72 του ν. 4174/2013»

Άρθρο...

Με την παρ. 1 της πρώτης προτεινόμενης διάταξης αναδιατυπώνεται η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62), προκειμένου να εξειδικευθούν περισσότερο οι προβλεπόμενες σε αυτήν ρυθμίσεις για λόγους νομικής ασφάλειας και καλύτερης εφαρμογής, χωρίς να μεταβάλλεται το πνεύμα και ο σκοπός της διάταξης. Περαιτέρω, με την παρ. 2 διευκρινίζεται ρητά, προς αποφυγή τυχόν αμφιβολίας, ότι οι ήδη εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δεν επηρεάζονται από την προτεινόμενη τροποποίηση, η οποία εξάλλου εναρμονίζεται πλήρως με το περιεχόμενο αυτών, ενώ παράλληλα προβλέπεται ρητά η αναλογική εφαρμογή τους και για οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση υπέρ τρίτων.

Άρθρο...

Οι προτεινόμενες με τη δεύτερη διάταξη τροποποιήσεις των παραγράφων 5 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. αφορούν βελτιώσεις νομοτεχνικής φύσεως.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ν.4469/2017, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών