12/01/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΟΕE ΠΤ Θράκης: Πρόταση για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Επιστολή προς:

  • τον Υπουργό Οικονομικών, Κο. Τσακαλώτο Ευκλείδη,
  • την Υφυπουργό Οικονομικών, Κα Παπανάτσιου Αικατερίνη
  • τους Βουλευτές Ν. Έβρου, Ν. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης
  • τον Πρόεδρο ΟΕΕ, Κο. Κόλλια Κωνσταντίνο
  • το Επιμελητήριο Έβρου, Ξανθης, Ε.Β.Ε. Ροδόπης, Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

με θέμα « Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών».

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 353 τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 ( 167) προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθενται άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ:
Στo άρθρο 71 B και στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται :
1. Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικό διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α'96) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (Α' 173).
2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σ' ένα μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.
Στo άρθρο 71 Γ και στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται:
1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικά του άρθρου 18 του Α.Ν. 942/1949 (Α' 96) και το αποθεματικά της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.
2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σ' έναν μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή εταίρους της
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις υφίσταται χαοτική διαφορά μεταξύ εισηγμένων ανωνύμων και μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών και εξόφθαλμα άδικη μεταχείριση σε βάρος των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών . Οι μεν εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες καταβάλλουν φόρο 5% για κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων , χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ,οι δε μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες διπλάσιο φόρο (10%) για κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων με υποχρέωση , ταυτόχρονα , ισόποσης καταβολής μετρητών για αύξηση κεφαλαίου από τους μετόχους.
Για λόγους χρηστής διοίκησης και ισονομίας πρέπει να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία σε βάρος των μη εισηγμένων καθώς και θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό, οι προσωπικές εταιρείες αλλά και οι συνεταιρισμοί.
Η κατηγορία των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, αλλά και των υπολοίπων μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των μορφών, είναι εξίσου σημαντική με τις εισηγμένες και αποτελούν ισχυρό πυλώνα της εθνικής οικονομίας
.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΕΜΗ, ΟΕ, Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού