05/01/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις: Ορισμένες σκέψεις

Μετά την απόφαση των ασφαλιστικών ταμείων για τη ρύθμιση των οφειλών δημοσιεύτηκε την τελευταία ημέρα του χρόνου και η Απόφαση για τη ρύθμιση από την ΑΑΔΕ.

Και οι δύο Αποφάσεις χρησιμοποιούν σχεδόν την ίδια μεθοδολογία βασιζόμενες στον Νόμο 4469/2017 όπου καθορίζεται ο τρόπος για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Μια πρώτη παρατήρηση αφορά τη λανθασμένη αίσθηση που έχει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ότι το οφειλόμενο ποσό από 3.000 € έως και 50.000 € διαιρείται με το 120 για τη μηνιαία καταβολή, με μόνη προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο 50 €.

Δυστυχώς δεν είναι έτσι ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων, αλλά είναι λίγο πιο σύνθετος και θα τον αναλύσουμε περαιτέρω, ενώ και το «έως 120» έχει τη σημασία του.

Ανέφερα λοιπόν ότι η ρύθμιση έως 120 δόσεις αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 και έχουν πτωχευτική ικανότητα, με την προϋπόθεση ότι οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές δεν ξεπερνούν τις 20.000 € ή οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών προς όλους τους πιστωτές και οι συνολικές οφειλές είναι μέχρι 50.000€.

Στη ρύθμιση ακόμα μπορούν να υπαχθούν και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες), αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν όλοι όσοι το προηγούμενο διάστημα έχουν κάνει διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και είτε παραμένουν στην Ελλάδα, είτε είναι νέοι γιατροί ή μηχανικοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Μια άλλη εσφαλμένη εντύπωση που έχει κατά τη γνώμη μου δημιουργηθεί, είναι ότι οι ρυθμίσεις θα είναι δύο: μία για τα ασφαλιστικά ταμεία και μια δεύτερη προς την «εφορία».

Όπως αναφέρουν και οι δύο Αποφάσεις, στην αίτηση θα πρέπει να περιέχεται και κατάλογος όλων των πιστωτών. Άλλωστε η υποβολή της αίτησης θα γίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ και αξίζει να σημειώσουμε ότι η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.

Η Απόφαση ισχύει από 1/2/2018… Γιατί αυτήν την ημερομηνία κι όχι 10 ή 15 Ιανουαρίου; Νομίζω είναι κατανοητό: Έως και 31/1/2017 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποβολές όλων των στοιχείων (περιοδικές ΦΠΑ, ΑΠΔ, κ.λπ.) που αφορούν το 2017. Άρα, τα περιθώρια αλλαγής των οικονομικών δεδομένων για την προηγούμενη χρονιά δεν θα μπορούν να αλλάξουν.

Τι θα συμβεί όμως εάν κάποιος προβεί σε τροποποιητικές, για παράδειγμα δηλώσεις ΦΠΑ άρα και τροποποίηση κερδών;

Θα ληφθούν υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα;

Πουθενά δεν αναφέρεται. Αναφέρεται όμως ότι το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση να προβαίνει σε έλεγχο ακριβείας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή. Κι εάν διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωση από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών.

Τι θα πει σημαντικές αποκλίσεις;

Πως αυτές καθορίζονται έως και 11 χρόνια μετά, δηλαδή μέχρι το 2029;

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σε ισχύ έως και 31/12/2018.

Το επόμενο σημείο που δεν είναι κατανοητό, είναι η δυνατότητα που δίνεται είτε στο Δημόσιο, είτε στο ΚΕΑΟ να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν του τα στοιχεία που προσκομίζονται, εφόσον διαθέτει σύμφωνα με εσωτερικές του διαδικασίες δική του μελέτη βιωσιμότητας.

Για ποιες μελέτες μιλάει;

Που υπάρχουν αυτές;

Ποιος τις έχει κάνει και πότε;

Κι εάν υπάρχουν τέτοιες μελέτες, ποιος ο λόγος ο οφειλέτης του Δημοσίου ή του ΚΕΑΟ να προσκομίσει όλα αυτά τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά;

Μήπως η συγκεκριμένη αναφορά καταργεί όλες τις Αποφάσεις;

Μερικά σημεία που πρέπει να τονίσουμε ακόμη, αφορούν τα ποσά των 20.000 και 50.000€.

Στην Απόφαση για τις 20.000, αλλά και στις 50.000 γίνεται λόγος για συνολικές οφειλές.

Σύμφωνα με την άποψή μου λοιπόν, στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι και τα πρόσθετα τέλη.

Στην περίπτωση που η συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 € και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το 25πλάσιο της οφειλής, το Δημόσιο δεν προτείνει ρύθμιση. Εδώ η Εφόρία και ο ΕΦΚΑ για μια ακόμα φορά δείχνουν πόσο είναι εκτός της πραγματικής αγοράς. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ακίνητη περιουσία, λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να την αξιοποιήσουν. Μάλιστα η ΑΑΔΕ, τρεις ημέρες μετά, στις 3/1/2018, με Δελτίο Τύπου, αναφέρει ότι για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές ακινήτων η διασφάλιση της οφειλής μεταβιβαζομένων ακινήτων περιορίζεται ανάμεσα στη διαφορά τιμήματος και αντικειμενικής αξίας, προς διευκόλυνση φορολογουμένων που οφείλουν και βρίσκονται σε δυσχερή ταμειακή σχέση.

Χορήγηση ρύθμισης – Δόσεις

Ένα από τα οφέλη που ακόμα έχει διαφημιστεί είναι η διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Για να χορηγήσει ρύθμιση το Δημόσιο, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί το εξής κριτήριο:

Ο λόγος του χρέους, απομειούμενος κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους, προς το εισόδημα (θετικό EBITDA), είτε αυτό αναφέρεται στην τελευταία τριετία είτε στο τελευταίο έτος πριν την υποβολή, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 8.

Αλλά, εκτός αυτού του κριτηρίου, το Δημόσιο προχωρά και στον καθορισμό των δόσεων ως προς το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη, προ EBITDA, που αντιστοιχεί στον λόγο των οφειλών προς το Δημόσιο προς τις συνολικές οφειλές, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε η δόση αναπροσαρμόζεται ώστε να είναι ίση με το ποσό αυτό και κατά συνέπεια ο αριθμός των δόσεων μειώνεται.

Σημείωση

Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου άρθρου, ο ΕΦΚΑ με την Εγκύκλιο 1/2018 προσδιορίζει μια απλοποιημένη διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000€.

Το πρώτο στοιχείο που αναφέρεται είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, διότι μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Σύμφωνα λοιπόν με την Απόφαση 1/2018, για να κριθεί βιώσιμη, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

β) Το προαναφερθέν, ότι ο λόγος του συνόλου των οφειλών μετά την αφαίρεση του 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Για τον υπολογισμό του EBITDA λαμβάνονται υπ’ όψιν τα στοιχεία από τα Έντυπα Ν και Ε3 ως εξής:


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

  • ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΩΔ. (116 – 117) + (452 + 454)

  • ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΩΔ. (116 – 117) + (541 + 542 + 543) + (537 + 538 + 539)

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

  • ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΩΔ. 479 + 454 + 452

  • ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΩΔ. 563 + 541 + 542 + 543 + 537 + 538 + 539

Θα πρέπει επιπλέον να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για Τράπεζες, Δημόσιο και Φ.Κ.Α. δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120, ενώ εξαιρέσεις υπάρχουν για τους ιδιώτες πιστωτές με αριθμό δόσεων έως 24, με τους εργαζόμενους και γενικότερα την παροχή εργασίας έως 6 δόσεις.

Καλή χρονιά και καλή δύναμη σε όλους!


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οφειλές, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα, Ρύθμιση 120 δόσεων