20/12/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας ακινήτων (άρθρο 41 Ν.4172/13) έως την 31/12/2018

Κατατέθηκε η τροπολογία στο σ/ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» με τίτλο «Ρυθμιση θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1. Αναστέλλεται και για το έτος 2018 (είχε ήδη ανασταλεί έως 31/12/2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν.4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.

2. Δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου εικοστού ένατου του N.4411/2016 (σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας ταινιών φορολογίας καπνού απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος) και πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2017 μέχρι και 31.12.2017, βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3.α. Ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 59 - 66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (αναφορικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β. Αυξάνεται σε 24 μήνες (από 18 που ισχύει) το ανώτατο χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να παρατείνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη προθεσμία εισαγωγής των μετοχών των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού:

1. Δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, από την πληρωμή της Τράπεζας της Ελλάδος για την προμήθεια ταινιών φορολογίας καπνού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Απώλεια εσόδων, για το έτος 2018, από την παράταση της αναστολής της φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 24 εκατ. ευρώ, περίπου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο....

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Με τις διατάξεις αυτές παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας και ενόψει της σκοπούμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 90 του Ν.4316/2014 (Α' 270) είχε χορηγηθεί αναστολή του φόρου υπεραξίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και με την παράγραφο 5 του άρθρου 99 του Ν.4446/2016 (Α' 240) παρατάθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο....

Ένσημες ταινίες καπνού

Βασική προτεραιότητα της χώρας αποτελεί η πάταξη του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η οποία ειδικότερα στον τομέα των καπνικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς υφίσταται σημαντική απώλεια κρατικών εσόδων. Η άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα θα βοηθήσει πολλαπλά τη χώρα ως προς τα έσοδα και θα ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος, ως διεθνώς πιστοποιημένο ίδρυμα, εκτύπωσε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τις ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό ένατο του Ν.4411/2016 (Α' 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4429/2016 (Α'199).

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία, προκειμένου να εξοφληθεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την προμήθεια, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, των ταινιών φορολογίας καπνού σύμφωνα με την ως άνω διάταξη και την από 24/10/2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο....

Αρμόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/EE

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 59-66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (EE L 173) που αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας για τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μερική ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση εφαρμογή της κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από την 3/1/2018, ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να υπάρξει διοικητικό ή ρυθμιστικό κενό και για την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών.

Άρθρο...

Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν.2367/1995

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρατείνει την αρχική προθεσμία εισαγωγής μιας Εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε οργανωμένη αγορά για επιπλέον χρονικό διάστημα 24 μηνών αντί του έως σήμερα ισχύοντος 18μηνου προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ακίνητα, Φόρος Υπεραξίας, ΚΦΕ